Cerbydau wedi eu Gadael

Mae'r dudalen hon yn delio gyda cherbydau sydd wedi eu gadael, y mae Gwasanaethau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn delio gyda hwy.

Gall yr Awdurdod ddelio gydag unrhyw gerbyd wedi ei adael yn yr awyr agored. Os yw wedi ei barcio ar dir preifat, mae angen cael caniatâd y tirfeddiannwr cyn ei symud.

Os yw cerbyd yn achosi rhwystr ar y briffordd, neu os credir ei fod wedi ei ddwyn neu wedi ei ddefnyddio wrth gyflawni trosedd, yna dylech adrodd am y mater i'r Heddlu.

Mae cerbyd wedi ei adael yn un sydd wedi ei adael gan y perchennog heb unrhyw fwriad o ddychwelyd. Ni ddylid adrodd am gerbyd fel un sydd wedi ei adael oherwydd:

  • Nad yw wedi ei drethu
  • Mae mewn lle parcio;
  • Mae mewn cyflwr gwael a theimlir ei fod yn anharddu'r ardal.

NI DDYLID ADRODD BOD CERBYD WEDI EI ADAEL FEL FFORDD O DDATRYS ANGHYDFOD RHWNG CYMDOGION

Medrwch gysylltu gyda'r Adran Gwasanaethau Amgylcheddol i adrodd am gerbyd wedi ei adael - medrwch wneud hyn trwy gwblhau ffurflen adrodd ar lein, neu trwy ffonio 01978 292044, neu e-bost: environmental@wrexham.gov.uk. Gofynnir i chi roddi'r manylion canlynol er mwyn i ni weithredu ar eich cwyn:

  • Enw, cyfeiriad, côd post a rhif ffôn y person sy'n galw;
  • Rhif Cofrestru, Gwneuthuriad, Model a Lliw y Cerbyd;
  • Dyddiad olaf Trwydded y Cerbyd;
  • Lleoliad y cerbyd;
  • Cyflwr y cerbyd;
  • Rheswm pam credir bod y cerbyd wedi ei adael/am faint o amser bu yno.

Gwybodaeth gyswllt bellach:

Ffôn: 01978 292044

Ebost: environmental@wrexham.gov.uk

Cwblhau'r ffurflen ymholiad cyffredinol ar lein

Cyfeiriad:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Adeiladau'r Goron
Stryt Caer
Wrecsam
LL13 8BG

yn ôl i'r brig