Cwn yn Baeddu

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y problemau o gwn yn baeddu.

Gweler hefyd: cwestiynau a ofynnir yn aml am gwn>>


Cwn yn Baeddu

Yn ôl arolygon diweddar, y gwastraff sy’n cael ei adael gan gwn yw’r pryder amgylcheddol mwyaf sydd gan bobl am eu hardal leol. Mae’r mwyafrif helaeth (95% o’r rhai a holwyd) yn credu bod gwastraff ci yn annerbynniol. Tybir bod pedair miliwn a hanner o berchnogion cwn yn caniatáu i’w hanifeiliaid faeddu a chynhyrchir 1000 tunnell o wastraff ci bob dydd yn y DU, mae’n amlwg bod angen codi ymwybyddiaeth a rhoi stop ar y broblem.

Adrodd am broblem sy’n perthyn i gwn >>

Risgiau Iechyd

Mae gwastraff ci yn annymunol iawn ond, yn fwy na hynny, mae’n fagwrfa berffaith i facteria (Campylobacter a Salmonella) a heintiau eraill. Y mwyaf niweidiol o’r rhain yw’r llyngeren, toxocara canis. Mae wyau’r paraseit yn bresennol yn y rhan fwyaf o wastraff ci ac, er nad yw’n heintus i ddechrau, unwaith i’r wyau agor, maent yn risg iechyd ddifrifol i unrhyw unigolyn sy’n ddigon anffodus i lyncu pridd wedi ei heintu. Mae effeithiau Toxocariasis yn amrywio o symptomau sy’n debyg i’r ffliw sy’n cael eu hanwybyddu’n aml i ffurf fwy peryglus sy’n effeithio ar y llygaid ac sy’n gallu arwain at ddallineb parhaus. Gallwch gyfyngu’r risgiau hyn drwy olchi eich dwylo ar ôl cyffwrdd ag unrhyw bridd a sicrhau bod cwn yn cael powdwr i gael gwared ar lyngyr yn rheolaidd, yn enwedig cwn bach a giastiau sy’n rhoi llaeth.

Adrodd am broblem sy’n perthyn i gwn >>

yn ôl i'r brig

Responsibility

Dylai pob perchennog ci wybod ei fod yn ofynnol gyfreithiol iddynt lanhau unrhyw wastraff sy’n cael ei adael gan eu ci. Y ffordd symlaf o reoli gwastraff ci yw hyfforddi’r ci i fynd gartref. Mae’n well hyfforddi cwn ifainc ond gallwch hyfforddi ci o unrhyw oed. Fel perchennog cyfrifol, ni ddylech adael i’ch ci fynd allan ar ei ben ei hun gan nad yw bod yn anwybodol o’ch ci’n baeddu yn amddiffyniad. Mae hefyd yn bosibl y gallai wardeiniaid cwn y Cyngor afael yn eich ci. Am wybodaeth bellach, ewch i’n cwestiynau a ofynnir yn aml.

Glanhau

Pan fyddwch allan gyda’ch ci, dylech fod yn barod i lanhau os yw eich ci’n baeddu. Mae’n hawdd cario bagiau i ddal gwastraff ci ac maent ar gael o’r rhan fwyaf o siopau anifeiliaid anwes a milfeddygon. Gallwch ailddefnyddio bagiau plastig hefyd. Gallwch gael gwared ar wastraff ci sydd wedi ei lapio fel hyn mewn unrhyw fin sbwriel arferol neu fin gwastraff coch. Os nad oes biniau ar gael, dylech fynd â’r gwastraff adref gyda chi a’i roi gyda’ch gwastraff arferol.

Adrodd am broblem sy’n perthyn i gwn >>

yn ôl i'r brig

Deddfwriaeth

Ymgynghoriad Gorchymyn Rheoli Cŵn 2009

O 27 Gorffennaf 2009 mi fydd y Gorchmynion Baw Cŵn canlynol yn ymgeisio ar draws Fwrdeistref Sirol Wrecsam:

  • Gorchymyn Baw Cŵn ar waith ar draws y Fwrdeistref Sirol gyfan i’w gwneud yn bosibl cymryd camau pan fydd pobl yn caniatáu i’w cŵn faeddu a lle na fyddant yn cael gwared ar y gwastraff wedyn.
  • Gorchymyn Gwahardd Cŵn ar waith mewn
    • Ardaloedd Chwarae i Blant â Ffensys
    • Ardaloedd Chwarae caeau chwaraeon penodol
    • Lawntiau Bowlio

Mae’r Gorchymyn yn ei gwneud hi’n ofynnol gwahardd cŵn o’r ardaloedd a restrir uchod yn gyfan gwbl.

  • Gorchymyn Cadw Cŵn ar Dennyn ar waith ar yr holl dir perthnasol yn caniatáu i Swyddog ag Awdurdod ddweud wrth berchnogion i roi a chadw ci ar dennyn lle y bo angen.

Mae uchafswm cosb yn berthnasol os cyflawnir troseddau yn groes i unrhyw rai o’r Gorchmynion y soniwyd amdanynt eisoes wrth gael collfarn o ddirwy nad yw’n fwy na lefel 3 (£1,000 ar hyn o bryd). Gellir rhoi rhybudd cosb sefydlog o rhwng £50 a £80 wrth ymdrin â throseddau. Ceir eithriadau i gŵn cymorth.

Mi fydd arwyddion mewn mannau dros Wrecsam i hysbysu’r cyhoedd o’r canlyniad y Gorchmynion.

Ffôn: 01978 298989
ebost: environmentalenforcement@wrexham.gov.uk

Gweler hefyd: www.defra.gov.uk

Adrodd am broblem sy’n perthyn i gwn >>

yn ôl i'r brig