Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Gorfodi

Beth yw gorfodaeth amgylcheddol?

Mae gorfodaeth amgylcheddol yn golygu rhoi cosbau am droseddau amgylcheddol fel Baw Cŵn, troseddau Sbwriel, tipio anghyfreithlon a allai niweidio’r amgylchedd ac effeithio ar y gymuned. Gelwir y cosbau hyn yn Rybuddion Cosb Benodedig.

Pam gwneud hyn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cymryd troseddau amgylcheddol o ddifrif. Ein nod yw cadw Wrecsam yn lle dymunol i’n preswylwyr a’n hymwelwyr.

Rydym yn gwybod eich bod yn cytuno. Dyma pam rydym yn gweithio’n galed i gadw’r dref yn daclus a glân. Yn anffodus, mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys gorfodi.

Pa bwerau sydd gennym i orfodi

Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i glirio sbwriel a gwastraff o fannau cyhoeddus rydym yn gyfrifol amdanynt fel strydoedd, parciau, caeau chwarae ac ardaloedd i gerddwyr. Os bydd sbwriel ar ddarn o dir preifat, rhaid i’r perchennog dderbyn cyfrifoldeb am glirio’r sbwriel.

Ers i Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (cyswllt allanol) ddod yn gyfraith, wedi’i wella gan Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 (cyswllt allanol), mae mesurau wedi'u cyflwyno i alluogi awdurdodau lleol i gyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig i unrhyw un sy'n cyflawni trosedd amgylcheddol sy'n niweidio'r amgylchedd lleol.

Sut rydym yn gorfodi

Rydym yn gorfodi drwy gyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig i’r rhai sy’n cyflawni troseddau amgylcheddol yn y fwrdeistref. Caiff Rhybuddion Cosb Benodedig eu cyhoeddi am droseddau gollwng sbwriel. Mae hyn yn cynnwys eitemau fel gwm cnoi, stympiau sigaréts a bwyd parod a ffurfiau eraill o sbwriel fel deunydd lapio. Mae hefyd yn cynnwys methu clirio baw ci neu fethu cael gwared ar y baw ci yn y ffordd gywir.

Y Rhybuddion Cosb Benodedig rydym yn eu cyhoeddi i’r rhai a gaiff eu dal yn gollwng sbwriel yw £75. Y Rhybuddion Cosb Benodedig rydym yn eu cyhoeddi i’r rhai nad ydynt yn clirio ar ôl eu cŵn yw £100, £75 os cânt eu talu o fewn 7 diwrnod.

Gall tipio anghyfreithlon achosi perygl i’r cyhoedd, gall lygru’r tir a chyrsiau dŵr, mae’n amhrydferth ac mae’n achosi symiau sylweddol o arian i drethdalwyr ei glirio.

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bawb i gael gwared ar wastraff mewn ffordd gywir. Rhaid i gludwr cofrestredig drin yr holl wastraff.

Ar gyfer gollwng sbwriel, gall y ddirwy fod hyd at £2,500, ar gyfer Baw Cŵn £1,000 ac ar gyfer tipio anghyfreithlon, gellir codi dirwy o hyd at £50,000 ar droseddwyr, neu eu carcharu.

Pwy sy’n gorfodi?

Swyddogion gorfodi mewn gwisg y cyngor sy’n cyflawni swyddi gorfodi (Swyddogion Gorfodi Sifil). Mae pŵer gan y Swyddogion hyn i gyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig. Maen nhw’n gweithredu o amgylch y fwrdeistref.

Ers mis Ebrill 2016, mae’r cyngor wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda chwmni preifat i helpu i orfodi’r troseddau hyn a chadw Wrecsam yn daclus. Mae’r cwmni, Kingdom, yn helpu ein Swyddogion cyngor gyda gorfodi o ran baw cŵn a sbwriel.

Mae awdurdod gan Swyddogion o Kingdom i gyhoeddi dirwyon hefyd (Rhybuddion Cosb Benodedig) am droseddau amgylcheddol. Maen nhw’n patrolio ar draws y fwrdeistref ar sail gwybodaeth o gwynion am sbwriel a baw cŵn i’r cyngor.

Beth arall rydym yn ei wneud i ddelio gyda throseddau amgylcheddol?

Mae gorfodi yn fwy na chosbi troseddau amgylcheddol ar ôl iddynt ddigwydd. Mae’n golygu eu hatal rhag digwydd hefyd.

Rydym yn rhedeg nifer o ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd i ddelio â mater troseddau amgylcheddol. Yn fwy diweddar rydym wedi cyflwyno Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus newydd i ddelio gyda baw cŵn a dulliau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Beth allwch chi ei wneud i helpu

Gallwch ein helpu i gadw Wrecsam yn lân a thaclus drwy roi gwybod i ni am y problemau hyn pan fyddwch yn sylwi arnynt.

I roi gwybod am dipio anghyfreithlon/Gollwng sbwriel/baw cŵn, rhowch wybod i ni:

Rhoi Gwybod

Mae’n bosibl y gofynnir i chi roi datganiad tyst fel ein bod yn gallu cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y troseddwr os bydd y mater yn mynd i’r llys.