Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Torri Glaswellt

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn torri glaswellt rhwng mis Mawrth a mis Medi (yn dibynnu ar y tywydd) ar dir sy’n berchen i’r Cyngor megis:

Mae hyn yn sicrhau bod ffyrdd y cyngor, palmentydd, parciau a mannau agored cyhoeddus yn ddiogel i’w defnyddio.

Nid ydym yn torri glaswellt ar:

Pa mor aml fydd y glaswellt yn cael ei dorri?

Pam na fyddwch yn cribinio’r borfa ac yn casglu’r glaswellt sydd wedi ei dorri?

Petaem yn gwneud hyn byddai angen staff ychwanegol arnom a byddai’r gost yn cynyddu. Gan ein bod yn torri'r mwyafrif o ardaloedd yn rheolaidd ni fydd y glaswellt yn tyfu’n hir iawn, felly ni ddylai gadael y glaswellt sydd wedi ei dorri achosi problemau.

Pam nad ydych yn defnyddio peiriannau torri gwaith sy’n casglu’r glaswellt sydd wedi ei dorri?

Mae peiriannau torri glaswellt sy’n ei gasglu, hefyd yn costio llawer mwy i’w prynu a’u rhedeg ac maent yn fwy araf. Fel rheol byddant yn cael eu defnyddio ar gyfer parciau ffurfiol a lawntiau bowlio. Mae angen gwacau’r blychau casglu glaswellt yn rheolaidd, felly byddai’n costio llawer mwy i gasglu a chludo’r glaswellt wedi ei dorri.

Pam nad ydych chi’n strimio’r glaswellt sydd ar waelod coed a rhwystrau?

Nid ydym yn strimio o amgylch gwaelod coed gan y gall niweidio’r rhisgl a hyd yn oed lladd y goeden mewn rhai achosion. Hefyd, mae glaswellt hir yn fwy buddiol i fywyd gwyllt.

Pam na fyddwch yn torri dail y blodau o fylbiau ar ôl iddynt orffen blodeuo?

Mae’n arfer da i beidio â thorri dail y blodau o fylbiau megis Cennin Pedr sydd wedi gorffen blodeuo. Dylid eu gadael am oddeutu chwe wythnos ar ôl blodeuo. Mae hyn yn eu galluogi i gynhyrchu bylbiau newydd y flwyddyn ganlynol. Rydym yn torri o amgylch y bwlb pan fyddant wedi gwywo tua canol mis Mehefin fel rheol.

Ydych chi’n casglu sbwriel cyn torri’r glaswellt?

Os gallwn, byddwn yn ceisio cydlynu hyn gyda glanhau’r stryd er mwyn sicrhau y gellir cael gwared ar lawer iawn o sbwriel cyn i ni ddechrau torri.

Bydd y peiriannau torri yn dechrau’n gynnar yn y bore ac maent yn swnllyd. A ellir gwneud hyn nyn hwyrach yn y dydd?

Rydym weithiau yn dechrau torri glaswellt yn gynnar yn y dydd cyn y daw rhai ardaloedd yn brysur. Mae’n lleihau’r perygl i aelodau’r cyhoedd.

Pam fyddwch chi’n torri glaswellt yn y glaw?

Mae gennym lawer iawn o laswellt i’w dorri, ac amserlen dynn iawn. Oni bai bod y tywydd yn wael iawn, byddwn yn torri’r glaswellt beth bynnag fydd y tywydd. Mae glaswellt yn hynod o hydwyth a bydd yn adfer difrod arwynebol ei hun yn gyflym iawn pan fydd wedi ei dorri ar law.

Beth os yw darn o laswellt wedi ei dorri ond eu bod wedi gadael darn heb ei dorri?

Os na fydd ardal o laswellt wedi ei dorri, fwy na thebyg bydd rheswm da am hynny. Buaswn yn gadael ychydig ddyddiau fynd heibio, ac os nad yw wedi ei dorri wedi hynny, buaswn yn ffonio’r ganolfan gyswllt.