Diogelu’r Amgylchedd

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am Ddiogelu’r Amgylchedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac amrywiaeth y gwasanaethau a ddarparwn.


Ynghylch Diogelu’r Amgylchedd

Mae Gwasanaeth Diogelu’r Amgylchedd yn rhan o’r Adran Tai a Diogelu’r Cyhoedd ac mae’n gweithredu ochr yn ochr â Gwasanaethau Rheoleiddiol eraill, e.e. Safonau Masnachu.

Mae Gwasanaeth Diogelu’r Amgylchedd yn bodoli er lles trigolion Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Ein nod yw sicrhau nad yw pobl sy’n byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn agored i lygredd neu niwsans all fod yn niweidiol i iechyd neu’r amgylchedd ehangach. Gwnawn y swyddogaeth hon trwy orfodi’r gyfraith, cyngor ac addysg. Byddwn yn ymdrechu i gyflawni hyn trwy nifer o feysydd gweithgaredd gwasanaeth allweddol:

 • Cynghori, cynorthwyo ac addysgu trigolion ynghylch gweithgareddau llygru a’u cynorthwyo os ydynt yn teimlo effaith llygredd neu niwsans Gartref neu Fasnachol / Diwydiannol.
 • Cynghori, cynorthwyo a rheoleiddio diwydiannau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth a lleihau cymaint â phosibl unrhyw effaith y gallant gael ar drigolion a / neu’r amgylchedd.
 • Caniatáu i ddiwydiant gynnal gweithgareddau awdurdodedig.
 • Archwilio eiddo ac adeiladau diwydiannol er mwyn sicrhau cydymffurfio ag amrywiaeth o ddeddfwriaeth Diogelu’r Amgylchedd, e.e. rheoli eu hallyriadau, sicrhau defnyddio technegau gweithredu ac offer arferion gorau.
 • Cymryd camau gorfodi yn erbyn diwydiannau sy’n torri’r gyfraith, e.e. gollyngiadau afreoledig i’r awyr, peidio â chydymffurfio â chaniatâd gweithredu.
 • Ymchwilio i honiadau o niwsans yn erbyn eiddo cartref, e.e. cwynion ynghylch sŵn, arogleuon, mwg a chroniadau fel gwastraff sy’n achosi niwsans neu sy’n niweidiol i iechyd.
 • Rhoi cyngor ar y cyfrifoldebau wrth drin draeniau preifat diffygiol neu dagedig, carthffosydd preifat neu danciau carthion. Cymryd camau gorfodi pan fo cymdogion neu eraill yn amharod i gydweithredu i ddatrys y broblem ymysg ei gilydd.
 • Arolygu a chynghori ar Gyflenwadau Dŵr Preifat i sicrhau eu bod yn addas i’w hyfed neu fynd i’r gadwyn fwyd.
 • Samplu, cynghori ac ymateb i gwynion ynghylch dŵr yfed Cyhoeddus (Prif Gyflenwad).
 • Arolygu ansawdd yr awyr ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â rheoliadau Cenedlaethol ac Ewropeaidd a chymryd camau i’w wella lle nad yw’n cyd-fynd â’r terfynau hyn.
 • Asesu safleoedd lle all fod ‘tir halogedig’ er mwyn sicrhau nad ydynt yn achosi peryglon annerbyniol i iechyd dynol a/neu’r amgylchedd ehangach a chymryd camau i liniaru unrhyw beryglon yn unol â’r ddeddfwriaeth.
 • Sicrhau bod eiddo yn yr Ardaloedd Rheoli Mwg yn cydymffurfio â deddfwriaeth a heb fod yn effeithio ar iechyd y trigolion.

Gwelwch gwestiynau cyffredin Rheoli Sŵn a Llygredd hefyd.

Os oes gennych unrhyw farn neu sylwadau ar y gwasanaeth a ddarparwn defnyddiwch ein ffurflen sylwadau cyffredinol.

yn ôl i'r brig

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol ar unrhyw un o’n gwasanaethau, cofiwch gysylltu â ni:

Trwy lenwi’r ffurflen ymholiadau cyffredinol ar-lein.

Ffôn: 01978 298989
Ffacs: 01978 315701
E-bost: contact-us@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig