Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tir Llygredig a Llygredd Tir – Chwiliadau

Mae’r Tîm Tir Llygredig yn derbyn ymholiadau’n ymwneud â llygredd tir ac maent yn aml yn disgyn i un o bedwar categori.

Chwiliadau Cyfreithwyr

Pan fo cyfreithwyr yn gwneud gwaith trosglwyddo, byddant fel arfer yn talu cwmni am ‘chwiliad amgylcheddol’ fel rhan o’r broses diwydrwydd dyladwy. Rhyddhaodd Cymdeithas y Gyfraith Gerdyn Rhybudd i bob cyfreithiwr yn eu hysbysu o'r rhwymedigaethau posib sy’n gysylltiedig â thir llygredig a Rhan 2a ac o ganlyniad, drwy gomisiynu chwiliad amgylcheddol gan gwmni arbenigol, fe allant ddeall unrhyw bryderon all fodoli gydag eiddo yn well.

Bydd Cyfreithwyr yn aml yn cysylltu â’r Cyngor pan fo chwiliad amgylcheddol yn dangos pryder posibl am eiddo. Bydd Swyddogion Tir Llygredig yn asesu casgliadau’r chwiliad ac yn darparu cyngor a gwybodaeth bellach, pan fo hynny’n bosibl, ar statws llygru’r safle mewn perthynas â Rhan 2a.

Yn unol â ffioedd disgresiwn ar gyfer Gwasanaethau Cynllunio bydd ffi o £35 a TAW yn daladwy. Gallwch dalu :

Chwiliadau Ymgynghorwyr Amgylcheddol

Bydd ymgynghorwyr amgylcheddol yn aml yn cysylltu â’r Cyngor am wybodaeth amgylcheddol (fel llygredd tir, safleoedd tirlenwi, prosesau penodol, hysbysiadau niwsans, achosion o lygredd ayb...) wrth iddynt gynnal asesiad llygredd ar safle ar gyfer cleient (e.e datblygwr). Mae angen asesiadau llygredd yn aml ar gyfer prynu tir (tebyg i’r chwiliadau eiddo a ddisgrifir o dan Chwiliadau'r Cyfreithwyr uchod) neu pan yn datblygu safle drwy’r gyfundrefn gynllunio.

Yn unol â ffioedd disgresiwn ar gyfer y Gwasanaethau Cynllunio bydd ffi o £70 a TAW yn daladwy. Gallwch dalu:

Ymholiadau Cyffredinol

Mae’n bosibl y bydd gan breswylwyr, ymwelwyr neu weithwyr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu aelodau eraill o’r cyhoedd ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â llygredd tir neu eu bod am wybod mwy am ddarnau penodol o dir. Pan fo hynny’n bosibl, ac o fewn rheswm, gellir darparu gwybodaeth a chyngor. Gellir ymdrin ag ymholiadau o'r fath drwy'r gweithdrefnau ar gyfer datgelu gwybodaeth o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, 2006.

Mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft, prosiectau mawr lle mae cryn ddiddordeb bydd y Cyngor yn trefnu ‘cyfarfodydd cysylltu’. Hefyd bydd y Tîm Tir Llygredig yn mynd ag adroddiadau i Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio a gall y cyhoedd eistedd yn y gynulleidfa (heb gyfranogi) mewn cyfarfodydd o’r fath.