Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor Atodol: Ffynonellau Cymorth

Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (24 awr)
Ysbyty Maelor - Wrecsam 01978 291 100
Sir Ddinbych - Glan Clwyd, Y Rhyl 01745 583 910
Conwy - Ysbyty Cyffredinol Llandudno 01492 860 066
Gwynedd - Ysbyty Gwynedd 01248 384 384
Gwasanaeth Ambiwlans
Ymddiriedolaeth NHS Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Ysbyty H M Stanley, Llanelwy 01745 589 974
CAIS
Prif Swyddfa, 12 Sgwâr y Drindod, Llandudno, Conwy, LL30 2RA 01492 872 014
Canolfan DAWN, 35-37 Princes Drive, Bae Colwyn, LL29 8PD 01492 523 692
Canolfan Cynghori'r Cyhoedd
Gweler Hefyd dudalen gwe Canolfan Cynghori Wrecsam
Wrecsam 01978 364 639
Y Fflint, Sir y Fflint 01352 733 187
Treffynnon, Sir y Fflint 01352 711 262
Yr Wyddgrug, Sir y Ffling 01352 753 520
Llandudno, Conwy 01492 876 961
Timau Cyffuriau Cymunedol
Canolfan Gynghori Glannau Dyfrdwy, Rowley's Drive, Shotton, Sir y Fflint, CH5 1PU 01244 831 798
Cyfnewidfa Nodwyddau
CDAT Wrecsam, Swn-y-Coed, Grove Road, Wrecsam, LL11 1DY 01978 261 125
CDAT Y Rhyl, 7 Brighton Road, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3EY 01745 338 868
Uned Dadwenwyno, Hafan Wen, Watery Road, Wrecsam, LL13 7NQ 01978 313 904
CDAT Gwynedd, 3 Llys Gwynedd, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT 01248 351829
CDAT Caer 01244 344 999
Cynhorau Sir
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 01978 292 000
Cyngor Sir y Fflint 01352 752 121
Cyngor Sir Ddinbych 01824 706 000
Cyngor Sir Conwy 01492 574 000
Clinigiau GUM
Wrecsam 01978 727 197
Llinellau Cymorth
ADFAM Cenedlaethol
(cynnig cymorth i deuluoedd defnyddwyr a chefnogaeth project i weithwyr)
0171 638 3700
Alcoholigion Anhysbys (llinell wybodaeth 24 awr) 01646 695 555 / 01639 644 871
Llinell Gymorth Amddiffyn Plant (NSPCC) 0800 800 500
Camdrin Rhywiol/Plant 0800 435 650
Trais Domestig 0800 435 226
Llinell Gymorth ar Gyffuriau 0800 776 600
MIND (cefnogaeth gyda thawelyddion) 01222 395 123
Llinell Drais / Camdriniaeth (Dynion a Merched) 0808 800 0123
NHS Direct 0845 4647
RELEASE
(cyngor cyfreithiol, mewn argyfwng a chyngor ar gyffuriau)
0171 729 9904
SAMARIAID 0845 790 9090
Shelter Cymru 0845 075 5005
Shelter - Wrecsam (Llun - Gwener 9.30am - 4.30pm) 01978 317 911
Tudalen Llafar 0800 600 900
Llinell Gymorth i Ddioddefwyr 0845 303 0900
Cymorth i Ferched 0845 702 3468
Swyddogion Digartrefedd
Wrecsam 01978 292 915
Ysbytai
Ysbyty Maelor, Wrecsam (Ymddiriedolaeth NHS G.Dd. Cymru) 01978 291 100
Ysbyty Glan Clwyd (Ymddiriedolaeth NHS Conwy & Sir Ddinbych) 01745 583 910
Ysbyty Gwynedd (Ymddiriedolaeth NHS G.O. Cymru) 01248 384 384
Ysbyty Glannau Dyfrdwy (Ymddiriedolaeth NHS G.Dd. Cymru) 01244 830 461
Hosteli / Llety a Gefnogir
Foyer, Wrecsam
(Llety a gefnogir - dynion a merched 18-25 oed)
01978 262 222
Hurstnewton, Wrecsam
(dynion a merched 18-25 oed)
01978 363 761
MIND, Wrecsam
(llety a gefnogir, atgyfeiriadau iechyd meddwl)
01978 366 155
Plas y Wern, Rhiwabon
(gwasanaeth prawf)
01978 821 202
Iechyd Meddwl
NSF Gogledd Cymru, Treffynnon, Sir y Fflint 01352 718 002
MIND, Conwy 01492 879 907
Tan-y-Maen, Blaenau Ffestiniog
(cymorth cyfrinachol/gwybodaeth - iechyd meddwl/alcohol/cyffuriau)
01766 830 203
Midwife (cyffuriau ac alcohol) 01978 261 125
Tai NACRO, Llawr 1af & 2il, Siambrau'r Eglwys Gadeiriol, 202 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NY 01248 371 192
NACRO Caergybi 01407 762 026
NACRO Llandudno 01492 860 437
NACRO Wrecsam 01978 314 313
Dewisiaidau Ieuenctid, 4a Ffordd Rhiw, Bae Colwyn 01492 534 674
Gwasanaeth Nodwyddau
(ar gyfer nodwyddau a chwistrellwyr a ganfyddir mewn mannau chyhoeddus)
Wrecsam 01978 298989
Llochesi Nos
Wrecsam (dynion yn unig) 01978 355 155
Teuluoedd Gogledd Cymru yn erbyn Cyffuriau (NWFAD) Eglwys y Santes Fair, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam 7.30-9.00pm Bob yn ail ddydd Mercher 01352 714 188
Gorsafoedd yr Heddlu
Pencadlys yr Heddlu, Gogledd Cymru 01492 517 171
Ardal Wrecsam 01978 290 222
Ardal Glannau Dyfrdwy 01244 814 444
Ardal Sir y Fflint (Yr Wyddgrug) 01352 752 321
Ardal Sir Ddinbych 01745 852 341
Ardal Y Rhyl 01745 343 898
Ardal Conwy 01492 511 000
Gogledd Gwynedd 01286 673 333
De Gwynedd 01341 422 222
Ynys Mon 01407 762 323
Pencadlys Heddlu Swydd Gaer 01244 350 000
Ardal Caer 01244 350 222
Gwasanaeth Prawf
Prif Swyddfa, Alexandra House, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 9YF 01492 513 413
Wrecsam, Ellice Way, Parc Technoleg Wrecsam, Wrecsam, LL13 7YX 01978 346 200
Swyddfa'r Gwasanaeth Cymunedol, Ty Kelso, 13 Grosvenor Road, Wrecsam, LL11 1BS 01978 291 424
Gweithdai'r Gwasanaeth Cymunedol, Uned 24, Maes Diwydiannol Whitegate, Wrecsam, LL13 8UG 01978 261 751
Relate
Wrecsam 01978 265 028
Glannau Dyfrdwy, Sir Y Fflint 01244 816 634
Bae Colwyn, Conwy 01492 533 920
Bangor, Gwynedd 01248 352 256
Rhywioldeb/HIV
Body Positive Cheshire and North Wales 01270 653150 &
01492-532943
Grwp Ieuenctid LGB, Bangor 01248 361 334
Llinell i Lesbiaid, Bangor 01248 351 263
Switsfwrdd Lesbiaid a Hoywon Llundain 02 078 352 717
Stepping Stones (Cynghori) 01978 352 717
Gwasanaethau Cymdeithasol
Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Wrecsam 0845 0533 116
Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Sir y Fflint 0845 0533 116
Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Sir Ddinbych 0845 0533 116
Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa, Conwy 01286 675 502
Cymorth i Ferched
Llinell Gymorth 0845 702 3468
Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint 01352 830 436
Treffynnon, Sir y Fflint 01352 712 150
Conwy 01492 534 705 / 07770 594 520
Aberconwy, Llandudno 01492 872 992
Swyddfa Gwybodaeth, Conwy 01492 872 202
Colwyn 01745 822 655
Bae Colwyn 01492 534 705 / 07778 737 909
Bangor, Gwynedd 01248 750 903
Gwasanaethau Ieuenctid
Wrecsam 01978 317 955
Sir y Fflint 01352 704 032
Sir Ddinbych 01824 708 214