Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cais am Drwydded Safle

Cyfeiriad post yr Awdurdod Trwyddedu lle gellir gweld y gofrestr yw:

*Is-Adran Trwyddedu
Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Bydd unrhyw unigolyn sydd am gyflwyno sylwadau am hyn yn rhoi rhybudd ysgrifenedig, gan nodi sail am wneud y sylwadau i'r Swyddog Trwyddedu yn y cyfeiriad uchod*.

Sylwer: Mae'n drosedd dan adran 158 o Ddeddf Trwyddedu 2003 i wneud datganiad ffug yn fyrbwyll neu'n fwriadol mewn cysylltiad â'r cais ac uchafswm y ddirwy am drosedd o'r math yw £5,000.