Trwyddedu

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion gwasanaethau Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy'n rhan o Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Nod y gwasanaeth Trwyddedu yw gwella safonau diogelwch cyhoeddus mewn perthynas ag eiddo trwyddedig, personau a cherbydau. Cyflawnir hyn trwy ddefnydd cytbwys o orfodaeth ac addysg mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Rydym yn gyfrifol am gyflwyno'r trwyddedau canlynol:

  • Cerbydau Hacni / Cerbydau Hur Preifat, Gyrwyr a Gweithredwyr
  • Casglu o Dy i Dy
  • Lluniaeth Hwyr y Nos
  • Loterïau
 
  • Sefydliadau sy'n Gwerthu Alcohol
  • Gwerthwr Metel Sgrap
  • Sefydliadau Rhyw
  • Casglu ar y Stryd

Mewn perthynas â thrwyddedau eraill, dylech gysylltu gyda'r adain neu'r adran a nodir isod:

  • Lletya Anifeiliaid
    Tai & Iechyd Cyhoeddus - ffôn 01978 292040
  • Anifeiliaid Gwyllt Peryglus
    Tai & Iechyd Cyhoeddus - ffôn 01978 292040
  • Bridio Cwn
    Tai & Iechyd Cyhoeddus, ffôn 01978 292040
  • Sefydliadau Marchogaeth
    Tai a Iechyd Cyhoeddus, ffôn 01978 292040
  • Sgipiau
    Adran Cynnal a Chadw Priffyrdd, ffôn 01978 298989
  • Siopau Anifeiliaid Anwes
    Tai & Iechyd Cyhoeddus, ffôn 01978 292040
  • Tatws / Tyllu Clustiau / Electrolysis
    Iechyd a Diogelwch, ffôn 01978 292040
  • Petrol
    Safonau Masnach, ffôn 01978 296060
  • Darparu Lluniaeth Hwyr y Nos
    Adran Drwyddedu, Rhif ffôn: 01978 292049
  • Gofrestru Goruchwylwyr Drws / Diogelwch
    Security Industry Authority (SIA), ffôn 08702 430100

Cais am Drwydded Bersonol

Datgelu Euogfarnau a Datganiad

Cofrestr Drwyddedu

Mae cofrestr drwyddedu ar gael i’r cyhoedd edrych arni yn:

Diogelu’r Cyhoedd
Swyddfa Tai a Diogelu’r Cyhoedd
Stryd Fawr
Rhiwabon
Wrecsam
LL14 6NH

Ffôn: 01978 813786 neu 01978 292040


Gwrthwynebiadau i geisiadau am drwyddedau adeiladau / clybiau

Gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysebion ar yr adeiladau ac yn y wasg leol.  Mae’r hysbysebion hyn yn esbonio sut i wrthwynebu os oes rhywun yn dymuno gwneud hynny.


Cwynion

Gellwch gwyno am adeilad trwyddedig trwy ddefnyddio gweithdrefn gwyno arferol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu trwy gysylltu â’r:

Gwasanaeth Diogelu’r
Cyhoedd
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Ffôn: 01978 315788 neu 01978 292049


Cysylltiadau Defnyddiol

Cofnodion Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol


Mewn perthynas â materion Hur Preifat a Thrwyddedu Cerbydau Hacni, gan gynnwys profi cerbydau (ac eithrio gorfodi), dylid cysylltu gyda:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Depo Cludiant
Ffordd Abaty De
Ystad Diwyddianol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Ffôn: 01978 729600
Ffacs: 01978 729601
E-bost: environmental@wrexham.gov.uk


Gwybodaeth Gyswllt

Ffôn: 01978 315788 neu 01978 292049

Ffacs: 01978 315701

Ebost: public_protection_service@wrexham.gov.uk | Ffurflen ymholiadau cyffredinol ar lein

Cyfeiriad:

Gwasanaeth Diogelu’r
Cyhoedd
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

yn ôl i'r brig