Trwyddedu

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion gwasanaethau Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy'n rhan o Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Nod y gwasanaeth Trwyddedu yw gwella safonau diogelwch cyhoeddus mewn perthynas ag eiddo trwyddedig, personau a cherbydau. Cyflawnir hyn trwy ddefnydd cytbwys o orfodaeth ac addysg mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Rydym yn gyfrifol am gyflwyno'r trwyddedau canlynol:

 • Cerbydau Hacni / Cerbydau Hur Preifat, Gyrwyr a Gweithredwyr
 • Casglu o Dy i Dy
 • Lluniaeth Hwyr y Nos
 • Loterïau
 
 • Sefydliadau sy'n Gwerthu Alcohol
 • Gwerthwr Metel Sgrap
 • Sefydliadau Rhyw
 • Casglu ar y Stryd

Mewn perthynas â thrwyddedau eraill, dylech gysylltu gyda'r adain neu'r adran a nodir isod:

 • Lletya Anifeiliaid
  Tai & Iechyd Cyhoeddus - ffôn 01978 292040
 • Anifeiliaid Gwyllt Peryglus
  Tai & Iechyd Cyhoeddus - ffôn 01978 292040
 • Bridio Cwn
  Tai & Iechyd Cyhoeddus, ffôn 01978 292040
 • Sefydliadau Marchogaeth
  Tai a Iechyd Cyhoeddus, ffôn 01978 292040
 • Sgipiau
  Adran Cynnal a Chadw Priffyrdd, ffôn 01978 298989
 • Siopau Anifeiliaid Anwes
  Tai & Iechyd Cyhoeddus, ffôn 01978 292040
 • Tatws / Tyllu Clustiau / Electrolysis
  Iechyd a Diogelwch, ffôn 01978 292040
 • Petrol
  Safonau Masnach, ffôn 01978 296060
 • Darparu Lluniaeth Hwyr y Nos
  Adran Drwyddedu, Rhif ffôn: 01978 292049
 • Gofrestru Goruchwylwyr Drws / Diogelwch
  Security Industry Authority (SIA), ffôn 08702 430100

Cais am Drwydded Bersonol

Datgelu Euogfarnau a Datganiad

Cofrestr Drwyddedu

Mae cofrestr drwyddedu ar gael i’r cyhoedd edrych arni yn:

Diogelu’r Cyhoedd
Swyddfa Tai a Diogelu’r Cyhoedd
Stryd Fawr
Rhiwabon
Wrecsam
LL14 6NH

Ffôn: 01978 813786 neu 01978 292040


Gwrthwynebiadau i geisiadau am drwyddedau adeiladau / clybiau

Gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysebion ar yr adeiladau ac yn y wasg leol.  Mae’r hysbysebion hyn yn esbonio sut i wrthwynebu os oes rhywun yn dymuno gwneud hynny.


Cwynion

Gellwch gwyno am adeilad trwyddedig trwy ddefnyddio gweithdrefn gwyno arferol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu trwy gysylltu â’r:

Gwasanaeth Diogelu’r
Cyhoedd
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Ffôn: 01978 315788 neu 01978 292049


Cysylltiadau Defnyddiol

Cofnodion Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol


Mewn perthynas â materion Hur Preifat a Thrwyddedu Cerbydau Hacni, gan gynnwys profi cerbydau (ac eithrio gorfodi), dylid cysylltu gyda:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Depo Cludiant
Ffordd Abaty De
Ystad Diwyddianol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Ffôn: 01978 729600
Ffacs: 01978 729601
E-bost: environmental@wrexham.gov.uk


Gwybodaeth Gyswllt

Ffôn: 01978 315788 neu 01978 292049

Ffacs: 01978 315701

Ebost: public_protection_service@wrexham.gov.uk | Ffurflen ymholiadau cyffredinol ar lein

Cyfeiriad:

Gwasanaeth Diogelu’r
Cyhoedd
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

yn ôl i'r brig