Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trwyddedu

Nod y gwasanaeth Trwyddedu yw gwella safonau diogelwch cyhoeddus mewn perthynas ag eiddo trwyddedig, personau a cherbydau. Cyflawnir hyn trwy ddefnydd cytbwys o orfodaeth ac addysg mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Rydym yn gyfrifol am gyflwyno'r trwyddedau canlynol:

Mewn perthynas â thrwyddedau eraill, dylech gysylltu gyda'r adain neu'r adran a nodir isod:

Cais am Drwydded Bersonol

Mae'r Llywodraeth yn bwriadu cael gwared ar y gofyniad i ddeiliaid trwydded bersonol adnewyddu eu trwydded bob 10 mlynedd drwy'r Bil Dadreoleiddio, sydd ar hyn o bryd gerbron y Senedd. Rhoddwyd y trwyddedau personol cyntaf ym mis Chwefror 2005. Fodd bynnag, mae'r Bil yn annhebygol o gael Cydsyniad Brenhinol cyn iddi fod deg mlynedd ers y dyddiad y cafodd y trwyddedau personol cyntaf eu rhoi. Er mwyn sicrhau nad yw deiliaid trwydded bersonol o dan anfantais oherwydd y sefyllfa hon, bydd y Llywodraeth yn cyflwyno trefniadau newydd drwy is-ddeddfwriaeth ar gyfer y rhai y mae eu trwyddedau angen eu hadnewyddu cyn i’r cynnig yn y Bil ddod i rym.

Mae'r ffurflen gais i adnewyddu trwydded wedi ei newid fel ei bod yn ofynnol i ddeiliaid trwydded ddarparu gwybodaeth hanfodol yn unig i'r awdurdod trwyddedu. Mae'r ffurflen gais adnewyddu ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref:

Rhaid i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen a’i chyflwyno i’w hawdurdod trwyddedu erbyn un mis cyn i'w trwydded ddod i ben fan bellaf. Bydd rhaid iddynt gynnwys eu trwydded neu gopi hefyd. Mae Adran 119 Deddf Trwyddedu 2003 yn nodi, pan fydd cais am adnewyddu yn yr arfaeth ac nad yw'r cais wedi ei benderfynu cyn i'r drwydded ddod i ben, y bydd y drwydded yn parhau i fod mewn grym.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi rhyddhau canllawiau ar drefniadau adnewyddu ar gyfer trwyddedau personol a ddaw i ben yn gynnar yn 2015, sydd ar gael ar y dudalen we ganlynol:

Gwrthwynebiadau i geisiadau am drwyddedau adeiladau / clybiau

Gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysebion ar yr adeiladau ac yn y wasg leol.  Mae’r hysbysebion hyn yn esbonio sut i wrthwynebu os oes rhywun yn dymuno gwneud hynny.

Cwynion

Gellwch gwyno am adeilad trwyddedig trwy ddefnyddio gweithdrefn gwyno arferol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu trwy gysylltu â ni.

Cysylltiadau Defnyddiol

Mewn perthynas â materion Hur Preifat a Thrwyddedu Cerbydau Hacni, gan gynnwys profi cerbydau (ac eithrio gorfodi), dylid cysylltu gyda:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Depo Cludiant
Ffordd Abaty De
Ystad Diwyddianol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Ffôn: 01978 729600
Ffacs: 01978 729601
E-bost: environmental@wrexham.gov.uk