Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trwyddedu Digwyddiadau

Os yw eich digwyddiad arfaethedig yn cynnwys un neu fwy o'r gweithgareddau canlynol, yna rydych yn debygol o fod angen trwydded (neu hysbysiad digwyddiad dros dro) o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

Beth yw Adloniant Rheoledig?

Mae'r mathau canlynol o adloniant yn ddarostyngedig i reoliad:

  1. Dramâu
  2. Arddangosfeydd Ffilm
  3. Digwyddiadau chwaraeon dan do
  4. Arddangosfeydd bocsio neu reslo
  5. Cerddoriaeth fyw (yn cynnwys karaoke)
  6. Cerddoriaeth wedi’i recordio
  7. Dawnsio gan y cyhoedd neu berfformwyr
  8. Unrhyw adloniant tebyg i'r hyn a ddisgrifir yn 5, 6 neu 7 uchod

Mae rhai lwfansau ac eithriadau i'r uchod, felly byddem yn eich cynghori i gysylltu ag aelod o Dîm Trwyddedu Cyngor Wrecsam i drafod manylion eich digwyddiad arfaethedig. Byddwn wedyn yn gallu rhoi cyngor mwy penodol.

Y manylion cyswllt ar gyfer y Gwasanaeth Trwyddedu yw: Ffôn: 01978 315788 neu 01978 298990 neu e-bost public_protection_service@wrexham.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth (gan gynnwys ffioedd, taliadau a ffyrdd i wneud cais) ar gael yn nhudalennau Trwyddedu ein gwefan yn: www.wrexham.gov.uk/welsh/env_services/licensing/index.htm

Beth am ddigwyddiadau unigol ac achlysuron arbennig?

Os ydych yn cynnal gweithgaredd trwyddedadwy sy'n dod o fewn un o'r categorïau canlynol:

Gallwch gynnal eich digwyddiad drwy gyflwyno Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (TEN) i'r Awdurdod Trwyddedu.

Mae'r hysbysiad hwn yn eich galluogi i gynnal gweithgaredd trwyddedadwy ar eiddo sydd heb eu trwyddedu ar hyn o bryd, neu i gynnal gweithgareddau nad yw trwydded gyfredol yn caniatáu.

Byddai hyn yn cynnwys, er enghraifft:

Mae rhai cyfyngiadau yn berthnasol i TEN (siaradwch ag aelod o'r Tîm Trwyddedu am eglurhad). Os yw eich digwyddiad/ gweithgaredd yn syrthio tu allan i’r cyfyngiadau hyn, byddwch angen Trwydded Eiddo lawn.

Digwyddiadau Mawr Dros Dro

Mae'r Adran hon yn berthnasol i geisiadau ar gyfer digwyddiadau mawr sydd o natur dros dro, ond ni ellir eu hawdurdodi o dan Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (TEN) oherwydd nifer y bobl a fydd yn bresennol neu oherwydd bod y digwyddiad yn para mwy o ddiwrnodau na ganiateir gan TEN. Yn gyffredinol, bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu trwyddedu o dan Trwydded Eiddo â chyfyngiad amser sy'n para drwy gydol y digwyddiad.

Mae'r Awdurdod Trwyddedu yn cynghori pobl sy'n dymuno cynnal digwyddiadau o'r fath i gysylltu â'r Awdurdod Trwyddedu i gael cyngor cyn gwneud cais. Cynghorir ymgeiswyr yn gryf hefyd i ddarllen "The Event Safety Guide"/ "The Purple Guide"

Gweler y dolenni:

Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn gofyn i ymgeiswyr sydd eisiau Trwydded eiddo â chyfyngiad amser ar gyfer digwyddiad mawr i fynychu cyfarfod o'r Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau (ESAG).

Mae'r ESAG yn cynnwys swyddogion o 'Awdurdodau Cyfrifol' megis Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, Tîm Sŵn y Cyngor, Tîm Iechyd a Diogelwch y Cyngor a’r Awdurdod Tân yn ogystal â swyddogion o adrannau ac asiantaethau perthnasol eraill fel Priffyrdd, Cynllunio rhag Argyfwng a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Mewn achosion lle yr ystyrir bod cyfarfod ESAG yn angenrheidiol, bydd Tîm Cynllunio rhag Argyfwng y Cyngor yn cysylltu â'r ymgeisydd i roi gwybod iddynt am y gofyniad a threfnu dyddiad ac amser addas ar gyfer y cyfarfod.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu cais a manylion am eu digwyddiad i'r ESAG. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd ddod â Chynllun Rheoli Digwyddiadau (EMP) drafft gyda hwy i'r cyfarfod er mwyn i'r aelodau ystyried a yw'r digwyddiad yn cael ei redeg yn ddiogel ac y bydd yn achosi cyn lleied o drafferthion i'r amgylchedd o ran niwsans, rheoli traffig ac ati.
Nid yw'r ESAG yn penderfynu ar geisiadau am drwyddedau nac yn gosod amodau, ond bydd yn cynorthwyo ymgeiswyr i gynhyrchu EMP derbyniol ar gyfer eu digwyddiad.

Mae EMP yn ddatganiad o sut y bydd trefnydd digwyddiad yn rhedeg eu digwyddiad. Mae'n cynnwys meysydd fel asesu risg, cynllunio traffig a chludiant, cymorth cyntaf, stiwardio, cynllun y safle, proffiliau cynulleidfa, strwythurau dros dro, rhwystrau, cynllunio rhag argyfwng a chynlluniau gwagio, rheoli sŵn, cael gwared ar sbwriel a phrotocolau cyfathrebu.

Anogir ymgeiswyr yn gryf i ymgynghori â'r ESAG a chynhyrchu drafft EMP cyn cyflwyno eu cais am drwydded. Lle ystyrir bod EMP yn annigonol i hyrwyddo'r amcanion trwyddedu, caiff awdurdod cyfrifol wneud sylwadau i'r Awdurdod Trwyddedu am y cais a fydd yn golygu bod angen adolygiad.

yffredinol, cynghorir ymgeiswyr i gynnig dim ond yr amodau canlynol yn eu Hamserlen Weithredu:

  1. Bydd y Trwyddedai yn cydymffurfio â'r Cynllun Rheoli Digwyddiadau a gyflwynwyd i'r Awdurdod Trwyddedu ac ni fydd unrhyw newidiadau’n cael eu gwneud i'r Cynllun Rheoli Digwyddiadau heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan yr Awdurdod Trwyddedu.
  2. Bydd y digwyddiad yn cael ei redeg yn unol â'r Cynllun Rheoli Digwyddiadau a gyflwynwyd i'r Awdurdod Trwyddedu. Ni fydd unrhyw newidiadau’n cael eu gwneud i'r cynllun safle heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan yr Awdurdod Trwyddedu.

Mae'r dull hwn yn caniatáu hyblygrwydd i’r trefnydd digwyddiad i wneud newidiadau i gynllun y digwyddiad neu i weithgareddau penodol heb yr angen i wneud cais o'r newydd am Drwydded Eiddo neu gais i amrywio'r Drwydded Safle a roddwyd eisoes. Heb y dull hwn, gallai unrhyw newidiadau a wneir fod yn rhai anawdurdodedig ac o bosibl arwain at gamau gorfodi.

Gellir lawrlwytho enghraifft o Gynllun Rheoli Digwyddiad o'r ddolen isod.

Cynllun Rheoli Digwyddiadau

D.S. Dim ond enghraifft yw hyn ac mae'n debygol y bydd angen i chi ychwanegu, addasu, newid a gwella ar y manylion yn y cynnwys yn briodol i gael cynllun cadarn wedi’i deilwra sy'n adlewyrchu manylion eich digwyddiad.

Trwyddedu adloniant: newidiadau o dan y Ddeddf Cerddoriaeth Fyw

Mae Deddf Cerddoriaeth Fyw 2012 yn ymestyn yr ystod o berfformiadau cerddoriaeth fyw a all ddigwydd heb drwydded o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003.

Nid ydych bellach angen trwydded arbennig i lwyfannu perfformiad cerddoriaeth fyw os:

Cerddoriaeth fyw nad oes angen trwydded

Enghreifftiau o berfformiadau nad oes angen trwydded yn gyffredinol o dan y Ddeddf yw:

Mae'r Ddeddf Cerddoriaeth Fyw yn rheoleiddio perfformiadau byw, nid cerddoriaeth wedi'i recordio. Fe'ch cynghorir i wirio gyda Gwasanaeth Trwyddedu'r Cyngor i gadarnhau a oes angen trwydded.

Am wybodaeth bellach ewch i www.gov.uk, adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon