Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor ar sut i gompostio'n llwyddiannus yn y cartref

Beth allaf ei roi yn fy min compost?

Mae'r micro-organebau a'r pryfetach sy'n ymddatod sylweddau organig yn eich tomen gompost neu'ch compostiwr yn gweithio orau os rhoddir cymysgedd o ddeunyddiau o bob un o'r ddwy restr isod:

Deunyddiau gwlyb

Deunyddiau sych

Ceisiwch ychwanegu symiau cymharol fach o bob deunydd i'ch tomen neu'ch compostiwr bob tro er mwyn cael cydbwysedd da o ddeunyddiau gwlyb a sych.  Bydd hyn yn gwneud i'r gwastraff ymddatod yn gynt.

Os gwneir hyn, ni ddylai fod angen troi'r cynnwys gyda fforch gan y bydd organebau naturiol yn gwneud y gwaith hwnnw i chi.

Beth na allaf ei roi yn fy min compost?

Pa mor hir fydd y deunydd yn ei gymryd i ymddatod

Mae hyn yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn a'r hinsawdd.  Yn ystod cyfnodau o dywydd cynnes mae'n bosibl y bydd compostiwr llawn deunyddiau'n dal i fyny â'r broses ymddatod wrth i chi ychwanegu deunyddiau heb ei orlenwi.   Os oes gennych ddigon o le, mae'n syniad da cael mwy nag un compostiwr fel y gallwch adael un i ymddatod tra bo'r llall yn llenwi.

Cyn bo hir, bydd gennych ffynhonnell o gyflyrydd pridd buddiol i'w ddefnyddio yn eich gardd heb fod angen prynu compost sy'n cynnwys mawn.

Gall gerddi bach gompostio hefyd

Hyd yn oed os oes gennych ardd fach heb le i ddefnyddio cyflyrydd pridd, mae gennych le ar gyfer compostiwr cartref a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwastraff o'r gegin a'r cartref fel y disgrifir yn y rhestrau uchod heb ei lenwi’n rhy gyflym.

Byddwch yn gadael mwy o le yn eich bin du ar gyfer sbwriel arall nad oes modd ei ailgylchu a chyfrannu'n sylweddol at ddargyfeirio gwastraff o domenni gwastraff.

Pam ddylwn i ddefnyddio compostiwr cartref os oes gennyf fin gwyrdd?

Compostio yn y cartref yw'r ffordd orau o ddelio â gwastraff yr ardd a gwastraff addas o'r gegin gan ei fod yn lleihau'r defnydd o garbon wrth gludo a phrosesu gwastraff y biniau gwyrdd.  Compostiwch yn y cartref yn gyntaf a defnyddiwch y bin gwyrdd ar gyfer pethau fel glaswellt dros ben, chwyn lluosflwydd a gwastraff planhigion pren na ellir ei gompostio yn y cartref.  Cofiwch fod y gyfraith yn nodi NA DDYLID RHOI GWASTRAFF Y GEGIN MEWN BIN GWYRDD.

Dolenni