Clytiau Go Iawn Cynnydd Go Iawn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awyddus i helpu lleihau’r 8 miliwn o glytiau untro sy’n cael eu claddu mewn safleoedd tirlenwi bob dydd ar hyd a lled y DU. Mae’r Cyngor wrthi’n dechrau ymgyrch ymwybyddiaeth o Glytiau Go Iawn i’w cyflenwi ar hyd a lled Wrecsam.

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod clytiau ailddefnyddiadwy wedi dod ymhell ers amser clytiau terri a phinnau cau. Erbyn hyn mae dewis eang o glytiau cotwm, huganau a leininau ar gael i rieni’n dibynnu ar oed a maint eu baban, i’w cael ar gyfer pawb, o fabanod cynamserol trwodd i blantos gorfywiog.

Mae clytiau wedi’u plygu, wedi’u llunio ac un darn i gyd ar gael yn ogystal â’r rhai terri traddodiadol yn dibynnu ar anghenion penodol rhieni a’r amser sydd ar gael iddynt mewn byd modern.

Caiff y clytiau go iawn a huganau soffistigedig hyn eu dal yn eu lle gyda Velcro, stỳds gwasgu, clymau neu afael teirffordd hawdd ei ddefnyddio’n dwyn yr enw Nappi Nippa i gyd yn cynnig dewis yn lle pinnau cau. Mae’r clytiau a huganau eu hunain yn rhedeg o’r gwyn traddodiadol i olygfeydd rhigymau a hyd yn oed printiau croen llewpard. Yn llawer o’r huganau diddos allanol asiwyd cotwm ar y tu mewn gan greu amgylchedd cysurus ac anadladwy sy’n cadw’r clwt yn oerach. Leinin clytiau yw’r unig ran dafladwy o’r broses, sy’n cael eu dodi yn y clwt a’u golchi i lawr y toiled ar ôl baeddu’r clwt. Fodd bynnag, ar gyfer unigolion sy’n frwdfrydig dros ben, mae leininau golchadwy hyd yn oed sy’n lleihau mwy fyth ar wastraff cysylltiedig â chlytiau.

Yn aml nid yw pobl yn sylweddoli bod modd arbed £500 ar gyfartaledd os yw rhieni'n penderfynu defnyddio clytiau go iawn yn lle clytiau untro ac mae'r arbedion y cynyddu gyda mwy o fabanod yn defnyddio'r clytiau wrth i deulu ehangu.

Mae'n amser Newid Go Iawn

Mae clytiau go iawn yn bert, cŵl a chyffyrddus – pam ddewis unrhyw beth arall?

Mae mwy a mwy o rieni’n newid i glytiau go iawn wrth iddynt sylweddoli nid yn unig y gallant leihau gwastraff eu teulu yn ei hanner ond y gallant hefyd arbed cannoedd o bunnoedd wrth wneud hynny!

Mae amgyffred bod clytiau go iawn yn ‘waith caled’, ond nid ydynt yn gorfod bod. Gyda mathau modern heddiw, peiriannau golchi a defnyddio leininau llifolchol, ni allai fod yn haws defnyddio clytiau go iawn. Mae llawer yn cau gyda chlecwyr, neu Velcro, ac mae modd eu golchi’r un pryd â dillad eich baban neu, o’u cadw ar wahân, eu golchi ar 60°C (dwywaith yr wythnos ar gyfartaledd). Nid oes angen eu mwydo na’u berwi.

Wyddech chi?

 • Bod pob baban yn cynhyrchu tua 5,000 o glytiau mewn dwy flynedd a hanner. Mae hyn gymaint â 156 o sachau du ac yn pwyso’r un fath â char teulu arferol – ac yn costio rhwng £700 a £1,300 i’r rhieni.
 • Yr amcangyfrif yw bod 200 miliwn o glytiau tafladwy’n cael eu lluchio yng Nghymru bob blwyddyn. Mae hyn yn 38,000 tunnell o wastraff diangen yn mynd i dirlenwi – yn costio tua £2 filiwn i drethdalwyr Cymru i’w gwaredu – ac yn mynd yn ddrutach.
 • Ar ôl cyrraedd safle tirlenwi bydd clwt untro’n cymryd rhyw 300 mlynedd i bydru, a’r mwydion papur yn cynhyrchu methan wrth bydru sy’n nwy tŷ gwydr cryfach na CO2.

Clytiau Go Iawn

 • Maent yn costio tua £1 yr wythnos i’w golchi gartref – llai os ydych yn defnyddio peiriannau golchi rhad ar ynni a sychu ar y lein.
 • Nid ydynt yn peri brech clwt, nac yn defnyddio cemigion sy’n gallu gorsychu croen babanod.
 • Maent yn dda i osgo’r baban – trwy gadw’r cluniau ar y pellter cywir ar wahân.
 • Maent yn annog babanod i ddysgu defnyddio’r pot yn gynharach – trwy wneud y cysylltiad i blentyn rhwng gwagio’r bledren a theimlo’n wlyb.

Cynllun Benthyca Clytiau Go Iawn Cyngor Wrecsam

Gallwch fenthyg cit cewynnau go iawn yn awr er mwyn rhoi cynnig ar ddefnyddio cewynnau cotwm yn eich cartref eich hun cyn penderfynu pa fath i’w brynu. Mae gan Gyngor Wrecsam 10 Cit Cewynnau Go Iawn y gallwch eu treialu am 4 wythnos.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Strategaeth Gwastraff ar 01978 298989. 

Yn Eich Ardal

Cysylltiadau Lleol

Stociwr Lleol

Bundle of Joy. 36 - 39 Ffordd Caer, Wrecsam. LL13 8AH. Ffôn 01978 313778.

Adwerthwyr Ar Y We

 • BabyKind - seiliedig yng Ngwynedd, mae BabyKind yn cynnig pecynnau profi er mwyn i chi allu rhoi cynnig arnynt cyn i chi brynu.
 • Babi Pur - seiliedig yng Ngwynedd.
 • Clwt Twt - seiliedig yng Ngheredigion.
 • Dasies on line - seiliedig yng Nghaerfyrddin.
 • Little Lamb Nappies - seiliedig yng Nghaerfyrddin.
 • Mamigreen - seiliedig yng Nghaerdydd.
 • Nappy Go Lucky - seiliedig yn Sir Gâr Ffôn : 07826 788893.
 • South Wales Nappies - seiliedig yn Sir Fynwy.
 • Upsy Daisy Nappies - seiliedig yn Abertawe.

Cynlluniau Undeb Credyd

Bydd clytiau go iawn yn arbed arian i chi yn y pen draw ond mae angen arian i ddechrau. Ffordd wych o osgoi’r gost ddechreuol hon yw cymryd benthyg gan eich undeb credyd lleol. Maent yn darparu benthyciadau rhatach at unrhyw ddiben ac mae’n ffordd wych o brynu’r holl glytiau go iawn fydd arnoch eu hangen heb dorri’r banc. Caiff benthyciadau eu had-dalu bob wythnos neu bob mis, pa un bynnag sydd orau gennych.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch ag Undeb Credyd Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cyf, 1 Arcêd y Gogledd, Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BB. 01978 266843 neu ymwelwch ag www.northwalescu.co.uk.

Dolenni Allanol Defnyddiol

Ymgyrch Cewynnau Go Iawn Cymru

Mae’r Ymgyrch Cewynnau Go Iawn yn hyrwyddo defnyddio clytiau ailddefnyddiadwy ar hyd a lled Cymru ac yn rhoi gwybodaeth a chyngor diduedd ynghylch dewis clytiau go iawn i rieni, darpar rieni, meithrinfeydd, grwpiau cymunedol a’r Sector Iechyd.

Manylion Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio clytiau go iawn, a manylion stocwyr lleol ac asiantau clytiau, cysylltwch â Strydoedd o Fri.

Ffôn: 01978 298989, neu
Ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Am wybodaeth a chyngor cyffredinol ynglŷn â defnyddio cewynnau go iawn, ewch i www.realnappies-wales.org.uk neu ffoniwch 0845 4562477.

yn ôl i'r brig