Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymhorthfa Rheolaeth Ariannol

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cymhorthfa Rheolaeth Ariannol

Mae cynllunio a rheoli eich cyllid yn hanfodol ar gyfer pob busnes. Bydd cymhorthfa rheolaeth ariannol yn darparu busnesau gyda’r cyfle i werthuso sut y mae eu busnes yn perfformio, gan ddynodi meysydd i’w gwella a thrafod cynlluniau at y dyfodol. Yn ogystal â chael golwg gyffredinol ar sefyllfa ariannol bresenol a defnyddio cyfrifon i adnabod opsiynau ariannol posib, bydd y cynghorydd hefyd yn helpu i ddynodi meysydd lle gellid gwella a thrafod unrhyw gynlluniau at y dyfodol i gryfhau hyfywedd y busnes. Bydd cymhorthfa rheolaeth ariannol yn darparu cyfle i drafod a derbyn arweiniad ar: -Opsiynau ar gyfer unrhyw fuddsoddiadau yn y dyfodol -Buddsoddiadau oddi ar y fferm -Strategaethau bancio -Llif ariannol a chyllideb flynyddol -Cynlluniau pensiwn Mae ffermwyr yn cael eu hannog i ddod a gwybodaeth i’r cymorthfeydd sy’n cynnig golwg fanwl ar y busnes, fel cyfrifon tair blynedd ac unrhyw fanylion ynglyn â buddsoddiadau a phensiynau os yn berthnasol.

Lleoedd: Ystafell Gyfarfod 1, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 23/01/2018
Amseroedd: 09:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Farming Connect ar 0845 6000 813 neu ebost farmingconnect@menterabusnes.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/financial-management-surgery--1/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11445