Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymorthfeydd Cymorth Busnes

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cymorthfeydd Cymorth Busnes

Bydd y cymorthfeydd busnes pwrpasol hyn yn cynnig cyngor AM DDIM ar bynciau arbenigol sy’n berthnasol i’r diwydiant adeiladu! Peidiwch â cholli’ch cyfle, gan y bydd apwyntiadau’n cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Mae ein meysydd arbenigedd yn ymwneud â: Chontractau NEC, Tendro/Costio, Adeiladu Digidol, Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM), Achrediadau, a mwy! Mae cofrestru’n hanfodol ar gyfer y digwyddiad hwn. Dewiswch un pwnc rydych chi eisiau cyngor arno, ond gwnawn ein gorau i gynnig nifer os bydd angen! Hyd pob sesiwn fydd tua 30 munud. Contractau NEC: Mae NEC yn deulu o gontractau sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin ar gyfer prosiectau ledled Cymru a’r DU. Maent yn addas ar gyfer caffael amrywiaeth eang o waith, gwasanaethau a chyflenwadau, o brosiectau fframwaith mawr i fân waith a phrynu cyflenwadau a nwyddau. Siaradwch â Rheolwr Rhaglen NEC profiadol am yr holl elfennau sy’n gysylltiedig â chyflawni prosiect a reolir drwy NEC. Tendro a Chostio: Wrth werthuso cyfleoedd yn gyson a gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch gwneud cais/peidio â gwneud cais, byddwch yn ymateb i lai o gyfleoedd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gwario llai o arian. Wrth wario llai, bydd gennych fwy o adnoddau ar gael ar gyfer y cyfleoedd cywir. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwch yn ennill mwy a dyna’r nod. Dewch am sgwrs anffurfiol am brosesau tendro a chostio sy’n gysylltiedig ag ennill gwaith. Adeiladu Digidol: Heddiw, mae defnyddio cynhyrchion digidol yn angenrheidiol! Gwnewch yn siwr eich bod yn cadw i fyny â’r gystadleuaeth trwy ddefnyddio cynhyrchion adeiladu digidol ar gyfer datrysiadau ar y safle ac yn y swyddfa. Siaradwch ag Ymgynghorydd DAC ynghylch pa opsiwn fydd yn gweithio ar gyfer eich busnes chi! •Cynyddu capasiti’r busnes ac ymdrin â rhagor o gwsmeriaid heb aberthu ansawdd •Integreiddio darpariaeth gwasanaethau a gwella effeithlonrwydd/perfformiad asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr •Cael golwg gliriach ar berfformiad y busnes fesul gweithgarwch busnes/cwsmer/tasg •Cael rhagolygon cywir ar gyfer y defnydd o asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr a pherfformiad llif arian yn y dyfodol. Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM): Dyma gyfle i siarad ag arbenigwr ar BIM o Brifysgol Caerdydd ynghylch nid yn unig yr hyn y mae eich busnes angen a heb angen ei wybod am BIM, ond hefyd sut y gallai BIM effeithio ar eich busnes. Cydnabyddir Prifysgol Caerdydd fel un o’r awdurdodau blaenllaw ar BIM ac mae gan y brifysgol gysylltiadau cryf â Tsieina ac UDA ar lefel academaidd ac ymarferol. Achrediadau, Systemau Busnes o Ansawdd: Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf o waith sector cyhoeddus ac awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol i chi fod ag achrediadau er mwyn bod yn gymwys a gweithio gyda nhw! Disgwylir y bydd gan gwmnïau achrediad Iechyd a Diogelwch yn ei le o leiaf. Bellach, heb achrediadau, mae sicrhau contractau yn fwy anodd! Dysgwch am y cymorth y gall DAC ei gynnig gyda’r achrediadau canlynol: •Iechyd a Diogelwch y Cynlluniau Diogelwch ym Maes Caffael (SSIP) megis y Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch Contractwyr (CHAS) •ISO – e.e. 9001:2015 Ansawdd, 14001:2015 Amgylchedd neu 45001:2018 Iechyd a Diogelwch, 2015 ISO triphlyg •Penodol i sector – e.e. F4N Niwclear neu RISQS Rheilffyrdd •A llawer mwy!

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2HS
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 08:00 - 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Construction Futures Wales ar neu ebost bethan.wright@be-group.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/business-support-surgeries/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11986