Y Fflam Olympaidd

Mae gwaith gwych Thomas Telford, Traphont Pontcysyllte, wedi ei henwi fel un o’r dulliau teithio amgen a ddefnyddir yn ystod Taith Gyfnewid y Fflam Olympaidd Llundain 2012. Mae’r newyddion wedi cael croeso mawr gan y gymuned yn Nhrefor ac maen nhw’n bwriadu cynnal digwyddiad dathlu i nodi cyrhaeddiad y Fflam Olympaidd ar 30 Mai 2012.

Nid yw union fanylion yr hyn fydd yn digwydd ar y diwrnod wedi eu rhyddhau eto, ond mae gwahoddiad i’r gymuned gyfan ddod at ei gilydd i rannu cyffro’r Cyfnewid a dathlu llwyddiannau Cludwyr y Fflam. Bydd y Fflam yn gadael Cymru dros y Draphont ac yn parhau ar ei thaith tua Lloegr.

Daeth y cyhoeddiad heddiw gan Bwyllgor Trefniadaeth Llundain ar gyfer y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, bod y draphont yn un o’r ychydig dirnodau a gweithgareddau arbennig, y bydd y Fflam Olympaidd yn teithio trwyddynt gan Gludwyr y Fflam yn ystod Taith Gyfnewid y Fflam Olympaidd Llundain 2012, a gyflwynir gan Coca-Cola, Lloyds TSB a Samsung. Mae LOCOG wedi gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr o sawl sector yn Wrecsam er mwyn cynnwys y rhain ar y daith ac fe gadarnheir mwyafrif y digwyddiadau arbennig a’r gweithgareddau eraill y flwyddyn nesaf, wrth i ni geisio ail greu mwy o gynnwrf a disgwyl yn nes at amser Cyfnewid y Fflam.

Dywedodd Sebastian Coe, Cadeirydd LOCOG:

“Rydym yn falch iawn o gadarnhau y bydd y Fflam Olympaidd yn ymweld â Thraphont enwog Pontcysyllte fel rhan o’i thaith o amgylch y DU. Roeddem wedi gweithio’n galed i lunio taith fyddai’n cynnwys y gymysgedd orau o gyfleuster i bobl ond hefyd amrywiaeth tirlun a thirnodau Llundain, a thrwy ymweld â’r ardal hon a dull gwahanol o deithio Telford, rydym yn llwyddo i wneud hynny. Dyma gyfle’r DU i ddisgleirio ac rydw i am annog pobl ledled Wrecsam i ddechrau cynllunio sut y gallan nhw fod yn rhan o’r digwyddiad unigryw hwn a dangos eu cefnogaeth i Gludwyr y Fflam sydd wedi eu dewis i ysbrydoli pobl ac i gludo’r Fflam Olympaidd wrth i ni nesáu at gychwyn y Gemau Olympaidd.”

Bydd Taith Gyfnewid y Fflam Olympaidd yn parhau am 70 diwrnod ac yn cychwyn yn Land’s End, Cernyw ar fore’r 19 Mai 2012. Ar ôl gadael Land’r End, bydd y Fflam Olympaidd yn teithio tua 8,000 milltir o amgylch y DU gan roi cyfle i filoedd o gymunedau ac unigolion ddisgleirio wrth i’r Fflam Olympaidd ddod yn agos atyn nhw.

Wrth gyhoeddi pa bentrefi, trefi a dinasoedd a rhai o’r tirnodau a’r dulliau teithio gwahanol y bydd y Fflam yn ymweld â nhw ar ei thaith, mae LOCOG wedi sylweddoli’r dyhead i fynd a’r Fflam Olympaidd o fewn siwrnai awr i 95% o’r boblogaeth. Mewn gwirionedd, bydd 95% o fewn dim ond 10 milltir i’r Fflam Olympaidd yr haf nesaf. Cadarnheir manylion fesul stryd o’r daith y flwyddyn nesaf.

Gwahoddir pobl i weld y map rhyngweithiol yn www.london2012.com/olympictorchrelaymap i weld y gymuned agosaf atyn nhw lle bydd y Fflam Olympaidd yn cael ei chludo.

Ar ddiwrnod olaf Taith Gyfnewid y Fflam Olympaidd, bwriad LOCOG yw i’r Fflam Olympaidd deithio i lawr yr afon Tafwys wrth iddi agosáu at y Stadiwm Olympaidd ar 27 Gorffennaf 2012 ar gyfer goleuo’r pair yn y Seremoni Agoriadol, i ddynodi cychwyn swyddogol Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Am resymau logisteg, ni fydd modd i dorfeydd mawr ymweld â phob safle, ond mae LOCOG wedi gweithio gyda’r ardaloedd lleol i sicrhau fod cymaint o fynediad cyhoeddus a phosibl.

Caiff y Fflam Olympaidd ei chludo ar draws y DU gan 8,000 o Gludwyr sy’n ysbrydoli pobl gyda’u cyflawniad personol ac/neu gyfraniad i’r gymuned leol. Ym mis Rhagfyr eleni, cysylltir â’r ymgeiswyr llwyddiannus gyda chynnig amodol a bydd y cyfleoedd terfynol i fod yn un o Gludwyr y Fflam yn cael eu cadarnhau o fis Chwefror 2012 ymlaen.

Y Rhaglen Arweinyddion Lleol

Mae’r rhaglen Arweinyddion Lleol yn gyfle i bobl mewn cymunedau ledled y Deyrnas Unedig ddathlu’r Gemau yn eu hardal leol. Arweinydd Lleol ydy rhywun sy’n gwneud i bethau ddigwydd – maen nhw’n trefnu, maen nhw’n tynnu pobl at ei gilydd, mae ganddyn nhw angerdd tuag at y Gemau ac maen nhw am ddathlu’r Gemau.

Bydd Arweinyddion Lleol sy’n cofrestru ar y wefan yn cael cymorth a chefnogaeth i gynllunio a pharatoi i ddathlu’r Gemau. O weithgareddau ‘Garddio ar gyfer y Gemau’ i drefnu cwis chwaraeon neu ddathlu’r Noson Agoriadol yng nghwmni ffrindiau a theulu, fe gawn nhw gynghorion a syniadau i’w helpu i gynllunio’r dathliadau a chael gafael ar becynnau a deunyddiau arbennig hefyd. Rydyn ni am i’r Deyrnas Unedig gyfan fod yn rhan o hyn a dathlu’r Gemau gyda’i gilydd, a’r Arweinyddion Lleol fydd yn gyfrifol am wneud i hyn ddigwydd.

Y Rhaglen ‘Ar eich Marciau’ (Get Set)

Nod y rhaglen hon ydy helpu ysgolion i ddysgu disgyblion am hanes y Fflam Olympaidd, llwybr y daith a dyluniad cynhwysydd y fflam.

Nod yr adnodd addysg hwn ydy rhoi adnoddau trawsgwricwlaidd i athrawon sy’n gweithio â phlant rhwng 3 a 16 oed. Mae ar gael i ysgolion sy’n rhan o raglen addysg Llundain 2012, ‘Get Set’.

Bydd adnodd arall yn cael ei lansio y flwyddyn nesaf i annog ysgolion i drefnu croesawu’r fflam Olympaidd a dangos cefnogaeth i ddeilyddion y fflam. Mae mwy na 20,500 o ysgolion eisoes wedi cofrestru â’r rhaglen. Bydd gan ysgolion nad ydyn nhw’n rhan o’r rhaglen ar hyn o bryd gyfle i ymuno pan fo ail rownd y ceisiadau yn agor ar 28 Tachwedd. Bydd ysgolion sy’n ymuno â’r rhaglen erbyn 16 Rhagfyr 2011 yn cael cyfran o docynnau am ddim i’r Gemau trwy fenter rhannu tocynnau Llundain 2012.

Cliciwch ar y gwahoddiad i weld fersiwn mwy.

Gwahodd

Gwahodd – fformat PDF 172Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig