Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Beth ydi 'hawl tramwy cyhoeddus'?

Os oes hawl tramwy cyhoeddus ar lwybr, yna mae gan y cyhoedd hawl gyfreithiol i’w ddefnyddio.  Mae yna lwybrau o'r fath mewn trefi, pentrefi ac ar ar draws fferm tir a trwy coetir.  Mae gan rai wyneb, er mai llwybrau ar draws tir ydy’r rhan fwyaf.  Mae yna wahaniaeth rhwng llwybrau cyhoeddus a throetffordd – mae’r rhain yn cael eu cynnal gan yr Adran Briffyrdd, er enghraifft palmentydd ochr ffordd.

Mae gyrru cerbyd modur ar hyd llwybr troed neu lwybr ceffyl yn drosedd, os nad chi ydi perchennog y tir, neu wedi derbyn caniatâd penodol y perchennog, neu os oes gennych chi hawliau mynediad preifat sy’n dilyn y llwybr.

Mae pob un o’n llwybrau hawliau tramwy ar y system mapio ar-lein.

Sut mae adnabod hawl tramwy cyhoeddus?

Mae ‘hawliau tramwy cyhoeddus’ yn cael eu galw’n ‘llwybrau cyhoeddus’, ‘llwybrau ceffyl cyhoeddus’ a ‘cilffyrdd cyhoeddus (public byways’) yn aml.  Oherwydd hyd y rhwydwaith (ac weithiau oherwydd cymhlethdodau cyfreithiol) mae’n amhosib gosod arwyddion ymhobman, ond rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i arwyddo’r rhai mwyaf poblogaidd.  Dyma rai o’r disgiau sydd i’w gweld yn amlwg ar eich taith.O dro i dro bydd amrywiaeth i’r llwybrau hyn a bydd marc ddisgiau unigryw iddynt, ond dylent fod yn seiliedig ar y canlynol i gyd:

 Llwybrau troed - ar gyfer cerddwyr yn unig

 Llwybrau ceffyl - ar gyfer cerddwyr, beicwyr a marchogion

 Cilffyrdd - popeth, hynny ydi cerddwyr, beicwyr, marchogion a cherbydau modur (ond peidiwch â disgwyl wyneb llyfn a chaled ar gyfer eith taith!

 Os gwelwch y symbol yma golyga na cheir chyfyngir i Hawliau Tramwyo cyhoeddus - gweler y ddolen i dir mynediad. Lle ddaw’r tir mynediad i ben bydd llinell goch ar draws y ddisg

Mae'r 'UCR's' neu 'Lonydd Gwyrdd' yng ngofal yr Adran Briffyrdd.

Ystadegau hawliau tramwy Cyngor Wrecsam

Dyma fanylion y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus:

  • Llwybrau troed = 783 km
  • Llwybrau ceffyl = 60 km
  • Cilffyrdd = 7 km
  • Cyfanswm = 850 km
  • Nifer yr hawliau tramwy cyhoeddus = 1456
  • Llwybrau cenedlaethol / llwybrau hir / llwybrau eraill a hyrwyddir = 367 km (Mwy o wybodaeth am lwybrau a hyrwyddir)

Adran Hawliau Tramwy Cyngor Wrecsam

Mae’r adran hon yn rhan o Adran yr Amgylchedd.  Mae yna dau dîm yn gweithio yn ein swyddfa ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam:-

  • Tîm Cynnal a Gorfodi (tri gweithiwr).  Y tîm yma sy’n gofalu am y rhwydwaith corfforol, sy’n cynnwys y llwybrau a hyrwyddir, tir mynediad a chynlluniau llwybrau cymunedol).  Maen nhw hefyd yn ymateb i gwynion y cyhoedd, tirfeddianwyr, a chyrff a mudiadau.
  • Tîm y Map Diffiniol (dau weithiwr): popeth cyfreithiol – gwyriadau, gorchmynion, ac yn y blaen.

Dydw i ddim yn medru darllen map yn dda iawn - sut medraf i ddilyn llwybr?

Does dim angen medru darllen map i fwynhau taith gerdded.  Dyma ein teithiau cerdd yn y fwrdeistref sirol.  Mae yna hefyd tua phump neu chwe llyfr tywys lleol da, a tua 30 taflen ar gyfer teithiau unigol sy’n gyflwyniadau da i’r rhwydwaith.  Maen nhw yn y canolfannau twristiaeth, mewn siopau llyfrau ac mewn llawer o lefydd eraill.

Cysylltiadau Bellach

Cysylltiadau Allanol Defnyddiol