Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymrwymo i weithio tuag at wella’i rwydwaith hawliau tramwy a darparu cyfleoedd cyfartal i bawb. Rydym wedi treulio dros ddwy flynedd yn clywed barn amrywiol sefydliadau ac unigolion am ein hawliau tramwy yn Wrecsam a’r hyn y dylem ei wneud i’w gwneud yn fwy hylaw i’w defnyddio ac yn fwy perthnasol i gymunedau lleol ac i ymwelwyr. Rydym yn ffyddiog ein bod wedi cipio’r blaenoriaethau hyn a’u rhoi yn y Datganiad Gweithredu.

Rydym yn gwybod oddi wrth yr ymgynghoriad cyhoeddus fod pobl eisiau rhwydweithiau tramwy gaiff eu cynnal yn well ac sy’n hawdd i gael mynediaid iddynt. Mae angen oddeutu £700,000 i agor yn llwyr rwydweithiau tramwy cyhoeddus yn Wrecsam ac yna byddai angen chwarter miliwn o bunnoedd y flwyddyn ymhellach i gadw’r rhwydwaith newydd yma yn agored a’i gynnal yn dda.

Os rhoddir hyn yng nghyd-destun cyllideb Cyngor sy’n lleihau’n raddol i bob un o’i wasanaethau gellir gweld na all Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyrraedd y nod delfrydol o rwydweithiau agored llawn heb adnoddau arwyddocaol o rywle arall. Felly, dylid edrych ar y Cynllun gwelliant Hawliau Tramwy hwn nid yn unig fel cynllun gweithredu yn amlinellu’r hyn rydym yn obeithio ei gyflawni dros y deng mlynedd nesaf, ond fel dogfen gynnig, i noddwyr allanol i’n cefnogi yn ein hymdrechion i wella ansawdd hawliau tramwy cyhoeddus Wrecsam. Byddwn yn arfarnu llwyddiant y dull hwn yn y blynyddoedd i ddod.