Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Yst8-i-16

Sefydlwyd y fenter Yst8-i-16 ym mis Mehefin 2002 gan Dîm Datblygu Chwaraeon yr Adran Hamdden, Llyfrgelloedd a Diwylliant, gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad hirdymor mewn gweithgareddau corfforol a chwaraeon trwy godi ymwybyddiaeth o ymarfer corff a ffyrdd iach o fyw ymhlith pobl ifanc a’u teuluoedd.  Gall gweithgarwch corfforol gael effaith bositif ar fywydau pobl ifanc.  Mae’r cynllun wedi gallu datblygu ymhellach trwy dderbyn cyllid gan Deuluoedd yn Gyntaf.

Nod y cynllun yw gwneud ymarfer corff yn fwy hygyrch a fforddiadwy i unigolion ac mae ar gael i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag anawsterau meddygol, emosiynol neu iechyd meddwl ‘ysgafn’. Anela’r cynllun at roi cyfle i bob unigolyn ifanc sy’n disgyn o fewn y categori hwn i gael mynediad at y cynllun os ystyrir y gall ymarfer corff gael effaith bositif ar eu bywydau.

Nod y cynllun

Prif nod Yst8-i-16 yw cynyddu cyfranogiad hirdymor mewn ymarfer corff a hyrwyddo ffyrdd iach o fyw i bobl ifanc a’u teuluoedd.

Amcanion

Argymhellion priodol

Mae'r cynllun ar gael i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag un neu fwy o'r anhwylderau meddygol 'ysgafn' isod a'u hanawsterau emosiynol 'ysgafn':

Partneriaid Atgyfeirio

Ar y cyd â’r cleient a rhiant/gwarcheidwad, bydd y partneriaid atgyfeirio’n cwblhau ‘ffurflen atgyfeirio’ sy’n rhoi manylion am hanes meddygol, manylion personol a rheswm cryno dros yr atgyfeiriad.

Yna, caiff y manylion hyn eu hanfon ymlaen at y Cydlynydd Yst8-i-16 a fydd yn trefnu i’r camau priodol gael eu cymryd er mwyn sicrhau bod yr unigolyn ifanc yn cael ei gyflwyno i’r gweithgaredd corfforol neu chwaraeon fel rhan o’r cynllun atgyfeirio.

Beth Sy’n Digwydd Nesaf?

diagram Yst8-i-16D

Gweithgareddau

Cost a hyd yr atgyfeiriad

Darperir y mwyafrif o weithgareddau ar gyfer y rhaglen 6 wythnos yn rhad ac am ddim.  Fodd bynnag, mewn achosion pan fo trydydd parti’n darparu’r gweithgareddau hynny, gallant godi tâl.

Yn ystod cyfnod yr atgyfeiriad, bydd yr unigolyn ifanc yn cymryd rhan mewn sesiynau ymarfer corff strwythuredig a fydd yn am 6 wythnos.

Sicrwydd Ansawdd

Mae pob aelod o staff sy’n cymryd rhan yn y cynllun yn gymwysedig, wedi’u gwirio gan yr heddlu ac wedi cwblhau hyfforddiant am faterion sy’n ymwneud ag amddiffyn plant.

Bydd pawb sy’n cymryd rhan, ynghyd â rhieni / gwarcheidwaid, yn cael gwybodaeth am y rhaglen ac apwyntiad cychwynnol gyda’r Cydlynydd Yst8-i-16.