Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cerdyn D.A.S.H.

Mynediad Anabledd i Chwaraeon a Iechyd

Cefndir

Mae'n ffaith fod canran is o bobl ag anableddau'n cymryd rhan mewn chwaraeon a sesiynau corfforol o'u cymharu â'r rheini heb anableddau.

Gellir nodi sawl ffactor sy'n cael dylanwad negyddol ar y lefelau y bydd pobl sydd ag anableddau yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol - mynediad corfforol, cludiant, addysg hyfforddwyr ac arian yw'r rhwystrau mwyaf cyffredin.

Mae'r cynllun cerdyn DASH yn anelu at wynebu a lleddfu rhai o'r rhwystrau ariannol a wynebir, ac yn annog a hyrwyddo cyfleoedd i'r rhai hynny sydd ag anableddau i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol o fewn Bwrdeistref Wrecsam.

Yr egwyddor

Pan luniwyd y Cynllun Cerdyn DASH, nodwyd y tri ffactor canlynol fel amcanion allweddol ar gyfer y cynllun.

1. Dileu rhwystrau a chynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol.

2. Gwella cyfathrebiaeth er mwyn nodi anghenion a gwella'r gwasanaeth.

3. Gwella lefelau iechyd a ffitrwydd ymysg pobl sydd ag anableddau.

Caniateir i'r rhai hynny sydd â cherdyn ddefnyddio'r holl gyfleusterau yn y Canolfannau Hamdden a Gweithgareddau canlynol: Canolfan Chwaraeon Gwyn Evans, Byd Dwr, Stadiwm Queensway, Canolfan Hamdden Y Waun, Canolfan Hamdden Clywedog, Canolfan Chwaraeon Rhiwabon a Chanolfan Chwaraeon Darland. Mae’r cyfleusterau ar gael bob amser ac am HANNER PRIS. Os bydd angen, gall un oedolyn (neu ofalwr) ddod gyda’r unigolyn am ddim i’w gynorthwyo i gael mynediad at ein cyfleusterau.

I fod y gymwys i gael Cerdyn D.A.S.H. mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i gael un o'r canlynol:

  1. Lwfans Byw i'r Anabl
  2. Elfen Anabledd Credyd Treth Gwaith
  3. Lwfans Gweini