Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymyrraeth Cwympiadau NERS

Mae Ymyrraeth Atal Cwympiadau Cymunedol NERS yn cael ei chynnal ar sail beilot mewn 7 ardal ar hyn o bryd.  Mae’n darparu cyfle i gleifion fynychu rhaglen ymarfer corff sy’n seiliedig ar dystiolaeth a gynlluniwyd i leihau’r risg o gwympiadau, sy’n cael ei harwain gan Hyfforddwyr Sadrwydd Osgo cymwys.

Mae’r cynllun yn seiliedig ar arfer gorau o’r DU, tystiolaeth gyfredol ac mae’n gweithredu yn unol â Safonau Cenedlaethol.

Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Later Life Training, Awdurdodau Lleol, y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol a Byrddau Iechyd Lleol (BILl)

Prif Nodau’r Cynllun

Safonau Ansawdd

Mae’r holl brotocolau a ddefnyddir ar y cynllun hwn yn cynrychioli’r holl arfer gorau hysbys ac maent yn cydymffurfio â chanllawiau Cenedlaethol cyfredol.  Mae’r holl weithwyr ymarfer corff proffesiynol sy’n gweithredu’r cynllun hwn wedi’u hyfforddi i NVQ Lefel 3 ac mae ganddynt gymwysterau sy’n bodloni safon alwedigaethol D449, gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio a chymhwyster Hyfforddwr Sadrwydd Osgo Later Life.  Mae gan bob gweithiwr ymarfer corff proffesiynol yswiriant addas ac maent wedi cofrestru gyda Chofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol.