Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymyrraeth Poen yng Ngwaelod y Cefn NERS

Mae Ymyrraeth Poen yng Ngwaelod y Cefn NERS yn darparu cyfle i gleifion fynychu rhaglen ymarfer corff grŵp sy’n seiliedig ar arfer gorau, a gynlluniwyd i wella symudedd a lleihau symptomau poen cefn, o dan arweiniad Hyfforddwyr Arbenigol ar Boen Cefn.

Mae’r cynllun yn seiliedig ar arfer gorau o’r DU, ac mae’n gweithredu yn unol â Safonau Cenedlaethol. Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Nwyfiant Cymru, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, Awdurdodau Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol (BILl).

Prif Nodau’r Cynllun

Safonau Ansawdd

Mae’r cynllun yn cynrychioli arfer gorau ac mae’n bodloni canllawiau Cenedlaethol cyfredol.

Mae’r holl weithwyr ymarfer corff proffesiynol sy’n gweithredu’r cynllun hwn wedi’u hyfforddi i NVQ Lefel 3 ac mae ganddynt gymwysterau sy’n bodloni safon alwedigaethol D449, gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio, cymhwyster Hyfforddwr gofal cefn Arbenigol - Lefel 4, sy’n cael ei gymeradwyo gan Skills Active; ac sydd wedi mynychu gweithdy ymarferol ychwanegol i ddatblygu sgiliau ar gyfer cyflenwi dosbarth ymarfer corff grŵp sy’n seiliedig ar yr asgwrn cefn.

Mae gan bob gweithiwr ymarfer corff proffesiynol yswiriant addas ac maent wedi cofrestru gyda Chofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol.

Mae’r cynllun hwn ar gyfer cleientiaid sydd â phoen cefn ysgafn / cymedrol i’w meddyg teulu a / neu ar gyfer cleientiaid â chyflyrau sy’n fwy cymhleth a fydd wedi’u cael eu hatgyfeirio yn dilyn ymyrraeth ffisiotherapi.