Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymyrraeth Gardiaidd Cam IV NERS

Mae Adsefydlu Cardiaidd Cam IV yn darparu cyfle i gleifion gymryd rhan mewn rhaglen ymarfer corff o safon uchel, wedi’i goruchwylio, gyda’r nod o annog cyfranogiad hirdymor mewn gweithgarwch corfforol.

Mae Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru yn seiliedig ar arfer gorau o’r DU, tystiolaeth gyfredol ac mae’n gweithredu yn unol â Safonau Cenedlaethol.  Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Adsefydlu Cardiaidd Prydain, Awdurdodau Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol (BILl).

Prif Nodau’r Cynllun

  1. Cynnig system atgyfeirio systematig sydd wedi’i rheoli’n ofalus i ymarfer corff Cam IV o Adsefydlu Cardiaidd Cam III.
  2. Cynnig system atgyfeirio systematig sydd wedi’i rheoli’n ofalus i ymarfer corff annibynnol addas o Adsefydlu Cardiaidd Cam III.
  3. Darparu Adsefydlu Cardiaidd Cam IV diogel ac effeithiol sy’n cydymffurfio â safonau Cenedlaethol.
  4. Gwella iechyd corfforol, iechyd meddwl a lles cleifion.
  5. Cynyddu ymlyniad hirdymor y cleientiaid i wneud gweithgarwch corfforol.

Safonau Ansawdd

Mae’r holl brotocolau a ddefnyddir ar y cynllun hwn yn cynrychioli’r holl arfer gorau hysbys ac maent yn cydymffurfio â chanllawiau Cenedlaethol cyfredol.  Mae’r holl weithwyr ymarfer corff proffesiynol sy’n gweithredu’r cynllun hwn wedi’u hyfforddi i NVQ Lefel 3 ac mae ganddynt gymwysterau sy’n bodloni safon alwedigaethol D449, gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio a chymhwyster Cam IV BACR, mae ganddynt yswiriant addas ac maent wedi cofrestru gyda Chofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol.  Mae’r holl brotocolau wedi’u trafod gyda BACR, y Rhwydwaith Ymarfer Corff Atgyfeirio Cardiaidd

Meini Prawf Cynhwysiant

Mae’r cynllun wedi’i dargedu ar gyfer cleifion cardiaidd sydd wedi bod drwy broses adsefydlu cardiaidd clinigol Cam III, mae’r cynllun yn defnyddio gweithwyr ymarfer corff proffesiynol sy’n meddu ar y cymwysterau addas a phrotocolau er mwyn galluogi i broses adsefydlu gael ei chyflenwi’n lleol ac yn ddiogel, felly mae yna feini prawf ar gynhwysiant ac allgáu.

Y Cydlynydd fydd yn gyfrifol am sicrhau bod yr atgyfeiriadau a dderbynnir yn bodloni’r meini prawf ac am hysbysu’r sawl sy’n cael ei atgyfeirio os byddant yn anghymwys.  Os bydd cyflwr y cleient yn newid yn ystod y cynllun ac na fyddant bellach yn gymwys, dylai’r gweithiwr ymarfer corff proffesiynol hysbysu’r cydlynydd er mwyn i gamau priodol gael eu cymryd.

Cynlluniwyd y meini prawf cynhwysiant er mwyn sicrhau bod y cleientiaid yn cael eu cyfateb â gweithiwr ymarfer corff proffesiynol ar y lefel gywir.

Bydd pob gweithiwr ymarfer corff proffesiynol yn y cynllun wedi cwblhau cymhwyster Cam IV BACR sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ac sy’n bodloni safonau cenedlaethol.

Bydd pob gweithiwr ymarfer corff proffesiynol sy’n gweithio yn y cynllun wedi cofrestru gyda Chofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol a bydd ganddynt yswiriant priodol.