Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llwybr Clefyd Anadlol NERS

Mae’r llwybr hwn ar gyfer cleifion â Chlefyd Anadlol sydd wedi cwblhau cwrs adsefydlu'r ysgyfaint ac sy’n dymuno parhau gyda’u hymarfer corff o fewn rhaglen 32 wythnos sydd wedi’i goruchwylio gyda’r nod o annog cyfranogiad hirdymor mewn gweithgarwch corfforol.

Mae Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru yn seiliedig ar arfer gorau o’r DU, tystiolaeth gyfredol ac mae’n gweithredu yn unol â Safonau Cenedlaethol.  Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint, Ysbyty Prifysgol Caerlŷr, Ysbyty Gorllewin Morgannwg, Prifysgol Loughborough, Awdurdodau Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol (BILl).

Prif Nodau’r Cynllun

Safonau Ansawdd

Mae’r cynllun wedi’i dargedu ar gyfer cleifion â Chlefyd Anadlol sydd wedi bod drwy’r broses adsefydlu'r ysgyfaint, mae’r cynllun yn defnyddio gweithwyr ymarfer corff proffesiynol sy’n meddu ar y cymwysterau addas a phrotocolau er mwyn galluogi i broses adsefydlu gael ei chyflenwi’n lleol ac yn ddiogel, felly mae yna feini prawf ar gynhwysiant ac allgáu.  Y Cydlynydd fydd yn gyfrifol am sicrhau bod yr atgyfeiriadau a dderbynnir yn bodloni’r meini prawf ac am hysbysu’r sawl sy’n cael ei atgyfeirio os byddant yn anghymwys.  Os bydd cyflwr y cleient yn newid yn ystod y cynllun ac na fyddant bellach yn gymwys, dylai’r gweithiwr ymarfer corff proffesiynol hysbysu’r cydlynydd er mwyn i gamau priodol gael eu cymryd.

Cynlluniwyd y meini prawf cynhwysiant er mwyn sicrhau bod y cleientiaid yn cael eu cyfateb â gweithiwr ymarfer corff proffesiynol ar y lefel gywir.

Bydd pob gweithiwr ymarfer corff proffesiynol yn y cynllun wedi cwblhau cwrs penodol ar gyfer Hyfforddwr Ymarfer Corff Clefyd Cronig yr Ysgyfaint sy’n bodloni safonau cenedlaethol.

Bydd pob gweithiwr ymarfer corff proffesiynol sy’n gweithio yn y cynllun wedi cofrestru gyda Chofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol a bydd ganddynt yswiriant priodol.