Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymyrraeth Ymarfer Corff ar ôl Strôc NERS

Strôc yw un o achosion mwyaf cyffredin anabledd cymhleth (Adamson ac eraill 2004); ac mae rôl gofal strôc yn cael ei chydnabod yng Nghanllawiau Clinigol Cenedlaethol ar Strôc Coleg Brenhinol y Ffisigwyr (2008) sydd yn argymell, yn yr adran ar adferiad: Ar ôl strôc, dylai pob claf gymryd rhan mewn hyfforddiant erobig oni fydd unrhyw wrtharwyddion nad ydynt yn gysylltiedig â strôc.

Mae Ymyrraeth Ymarfer Corff ar ôl Strôc y Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (NERS) yn darparu cyfle i gleifion fynychu rhaglen ymarfer corff mewn grŵp, ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth, sy’n seiliedig ar dystiolaeth o arolwg Cochrane ar hyfforddiant ffitrwydd corfforol i gleifion strôc (Saunders ac eraill 2009) a’r treial ar hap rheoledig (Mead ac eraill 2007), a gynlluniwyd i wella symudedd ac ansawdd bywyd, drwy gwrs Ymarfer Corff a Hyfforddiant Ffitrwydd Arbenigol ar ôl Strôc Lefel 4, a ddatblygwyd gan Brifysgol y Frenhines Margaret a Phrifysgol Caeredin ac a weinyddir gan Later Life Training.

Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Later Life Training, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, Awdurdodau Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol (BILl).

Prif Nodau’r Cynllun yw:

Safonau Ansawdd

Mae’r cynllun yn cynrychioli arfer gorau ac mae’n bodloni canllawiau Cenedlaethol cyfredol. Mae’r holl weithwyr ymarfer corff proffesiynol sy’n gweithredu’r cynllun hwn wedi’u hyfforddi i NVQ Lefel 4 ac mae ganddynt gymwysterau sy’n bodloni safon alwedigaethol D449 sy’n gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio, cymhwyster Hyfforddwr Ymarfer Corff ar Ôl Strôc Lefel 4 sy’n cael ei gymeradwyo gan Skills Active.

Mae gan bob gweithiwr ymarfer corff proffesiynol yswiriant addas ac maent wedi cofrestru gyda Chofrestr Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol.

Mae’r cynllun hwn ar gyfer cleientiaid sydd wedi cael strôc ac sydd wedi’u hasesu gan weithwyr iechyd proffesiynol er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer cynllun cymunedol; efallai y bydd y cleientiaid hyn yn parhau i dderbyn therapi gweithredol ochr yn ochr â’r ymyrraeth NERS; mae’n rhaid cofnodi hynny ar y ffurflen atgyfeirio.