Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen Nofio i Blant

Caiff yr holl wersi nofio i blant ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam eu cynnal gan athrawon nofio Lefel 2 ASA/UKCC cymwys ac mae'r holl wersi wedi'u strwythuro o amgylch Cynllun Cenedlaethol ASA ar gyfer Addysgu Nofio a amlinellir isod.

Dyfarnwyd achrediad Nofio21 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ddiweddar ar gyfer y rhaglen dysgu nofio a’r rhaglen nofio i ysgolion. Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch Nofio21.

Cynllun Cenedlaethol yr ASA ar gyfer Addysgu Nofio (NPTS)

Trwy'r cynllun hwn, caiff plant sy'n methu â nofio eu datblygu i lefel cyn cystadlu gan ddilyn Cynllun Cenedlaethol ASA o’r Cam Sylfaen trwodd i Gam 10.

Mae'r Cynllun yn darparu cysondeb clir o ran ymagwedd, strwythur, dulliau addysgu ac ansawdd yn genedlaethol ar draws yr holl byllau nofio sy’n cymryd rhan yn y DU. Mae’n annog disgyblion i ddatblygu ymagwedd aml-sgiliau dyfrol gyda phwyslais ar hyder, cymhwysedd a datblygu sgiliau sylfaenol.

Mae’r Cynllun Cenedlaethol Addysgu Nofio yn cynnwys 10 Cam, 7 cam craidd sy’n datblygu’r sgiliau symud sylfaenol (dysgu nofio) a 3 cam sy’n ymwneud â champ benodol sy’n darparu cyflwyniad i bolo dŵr, nofio cydamserol, nofio cystadleuol a chyflwyniad i sgiliau achub bywyd.

Mae’r Gymdeithas Nofio Amateur (ASA) yn rhestru’r canlyniadau canlynol o ddilyn Cynllun Cenedlaethol ASA

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cenedlaethol Addysgu Nofio edrychwch ar www.swimming.org (cyswllt allanol).

Mae rhaglen dysgu nofio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio set o wersi strwythuredig i ddarparu rhaglen o ansawdd uchel sy’n rhoi’r cyfle i bob plentyn ddysgu i nofio mewn amgylchedd cyfeillgar. Mae gwersi yn digwydd ar ffurf blociau o ddeuddeg wythnos, sy’n caniatáu digon o amser o blant weithio tuag at y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo ym mhob cam.

Lefel Sylfaen / Cyn y Cynllun Cenedlaethol

Mae Cynllun Gwersi Nofio Wrecsam yn cynnig nifer o opsiynau i blant dan 5 oed, yn amrywio o ddosbarthiadau oedolion a phlant (babanod a phlant bach 4 mis - 4 oed) i wersi ar ôl ysgol (dosbarthiadau Cyn y Cynllun Cenedlaethol a Sylfaen) i blant 3 - 4 oed.  Mae'r gwersi hyn yn dilyn lefel sylfaen Cynllun Cenedlaethol ASA.  Mae'r lefel sylfaen wedi'i rhannu'n bump cam, hwyaden fach 1-5.  Mae'r holl wersi oedoion a phlant yn cael eu cynnal gyda'r rhieni/gwarcheidwaid yn y dŵr gyda'r plant. Gall fod yn ofynnol i rieni/gwarcheidwaid fod yn y dŵr ar gyfer dosbarthiadau Cyn y Cynllun Cenedlaethol a dosbarthiadau Sylfaen.

Camau 1-7

Mae camau 1-7 yn mynd â nofwyr o 5 oed a throsodd gan ddechrau gyda’r rheiny na allant nofio yng ngham 1 yn mynd ymlaen i ddilyn disgyblaeth ddyfrol yng Ngham 7. Mae symud o un cam i’r llall yn seiliedig ar asesu parhaus, ac mae angen i nofwyr gyflawni pob canlyniad ar bob Cam i symud ymlaen i’r cam nesaf. Mae hyd yr amser y mae’n ei gymryd i nofiwr gyflawni pob cam yn dibynnu ar y nofiwr, pa mor gyflym mae’n dysgu, pa mor hyderus ydyw a faint o brofiad blaenorol  mae wedi’i gael yn  y dŵr. Peidiwch â disgwyl i’ch plentyn gwblhau Cam ymhob bloc o wersi gan y gallai gymryd mwy o amser na hyn i rai plant gyflawni holl ddeilliannau’r cam. Bydd yr athro dysgu nofio yn rhoi adborth ar gyflawniadau eich plentyn ddwywaith ymhob bloc gwersi ar ffurf ‘noson i rieni’ hanner ffordd trwy’r bloc gwersi ac adroddiad ysgrifenedig llawn ar yr holl sgiliau y gwnaethant roi cynnig arnynt ar ddiwedd y bloc gwersi.

Ar ôl cwblhau Cam yng Nghynllun Cenedlaethol ASA gellir prynu bathodynnau a thystysgrifau i gydnabod cyflawniad. Gan ddibynnu ar gynnydd y grŵp a dewis yr athro (neu’r cyfyngiadau mae’r cyfleuster yn eu gosod ar yr athro) gellir rhoi gwobrau ategol eraill yn ystod gwersi megis bathodynnau pellter, gwobrau goroesi personol a Gwobrau Herio.

Camau 8-10

Ar ôl cwblhau Cam 7 gall nofwyr ddewis pa lwybr i’w ddilyn. Mae camau 8-10 yn gamau sy’n benodol i faes chwaraeon gyda phob disgyblaeth ddŵr yn cael ei chynrychioli. Cynigir y campau isod yn Wrecsam ar Gamau 8 i 10.

Nodwch, oherwydd natur benodol camau 8-10 na chynigir pob gweithgaredd ym mhob pwll. Felly cysylltwch â’ch pwll nofio lleol i ganfod pa weithgareddau a gynigir.