Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin am Raglen Gwersi Nofio Wrecsam

Bwriad y dudalen hon yw ateb rhai o'ch cwestiynau cyffredin am ein rhaglen gwersi nofio. Os na allwch gael hyd i'r wybodaeth a fynnwch, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r ganolfan lle'r ydych wedi archebu gwersi nofio neu lle byddech yn hoffi cael gwersi. Mae manylion cysylltu i'w gweld ar waelod y dudalen hon.

Ar ba oed all fy mhlentyn ddechrau gwersi nofio?

Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig gwersi nofio i blant 4 mis oed ymlaen.

 • 4 mis – 4 blwydd
  Ar gyfer plantos a babanod o 4 mis i 4 blwydd oed mae dosbarthiadau oedolion a phlant a fwriedir fel cyflwyniad i’r dŵr, hyder yn y dŵr a symud sylfaenol yn y dŵr. Mae’r rhiant / gwarcheidwad yn rhan o’r dosbarth hwn gyda’r plentyn.
 • 3–4 oed
  Gan ddibynnu ar y pwll nofio mae gwersi cyn y cynllun cenedlaethol / sylfaen ar gael sy’n gweithio tuag at wobrau’r Hwyaid Bach ac yn troi o gwmpas symudiad sylfaenol yn y dŵr a hyder yn y dŵr. Efallai y bydd gofyn i rieni fynd i’r dŵr.
 • 5 oed a hŷn
  Camau 1-7 (rhai na allant nofio trwodd i ddatblygu ar gyfer cystadlu). Mae’r gwersi’n dilyn Cynllun Cenedlaethol ASA ar gyfer Addysgu Nofio. Gall nofwyr sy’n cwblhau Cam 7 fynd ymlaen i gamau 8 i 10 (sgiliau campau penodol).

Beth yw Cynllun Cenedlaethol ASA ar gyfer Dysgu Nofio?

ASA (Cymdeithas Nofio Amatur) yw’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ym maes nofio ac mae wedi cynhyrchu’r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysgu Nofio (NPTS). Maes llafur cenedlaethol ar gyfer addysgu nofio yw’r Cynllun a dyma’r  rhaglen chwaraeon fwyaf llwyddiannus o’i bath. Ar hyn o bryd mae’r maes llafur yn cael ei ddilyn mewn dros 1,000 o raglenni nofio ledled y wlad yn ogystal â chael ei fabwysiadu dramor fel patrwm arferion da. Bwriad y cynllun yw cyflwyno nofwyr i fabolgampau dŵr (nid yn unig nofio ond polo dŵr, nofio cydamserol, achub bywyd a sgiliau deifio) ac, erbyn diwedd Cam 7, dylai nofwyr fod yn gymwys a diogel yn y dŵr. Trwy ddysgu sgiliau dyfrol o bob math trwy hwyl a gemau, y gobaith yw y bydd nofwyr nid yn unig yn dysgu’n gyflymach ond hefyd y bydd yn hyrwyddo cyfranogiad gydol oes a ffordd o fyw iach.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun hwn edrychwch ar Gwestiwn 3.

Lle allaf i gael rhagor o wybodaeth am nofio ac adnoddau fydd yn helpu i mi ddeall Cynllun Cenedlaethol ASA?

Edrychwch ar y byrddau hysbysebion nofio yn y ganolfan lle mae eich plentyn yn cael gwersi neu siaradwch ag un o’r athrawon nofio. I gael rhagor o wybodaeth ac adnoddau, edrychwch arwefan ASA, www.swimwales.org (cyswllt allanol). Mae’n cynnwys clipiau defnyddiol sy’n dangos y sgiliau o Gam 1 i Gam 7, a chanllaw i rieni sy’n egluro’r maes llafur a’r ethos y tu ôl iddo.

Pa gymwysterau sydd gan yr athrawon nofio?

Fel lleiafswm mae holl athrawon nofio yng nghyflogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dal Cymhwyster ASA/UKCC Addysgu Nofio / Addysgu Mabolgampau Dŵr Lefel 1 neu 2 (neu uwch).

Gall athrawon Lefel 2 ddysgu dosbarth o hyd at 20 nofiwr (yn dibynnu ar eu gallu – gwelwch Gwestiwn 9) o rywun na all nofio i’r rhai’n paratoi ar gyfer cystadlu (Camau 1–7). Gall rhai athrawon feddu ar gymwysterau nofio ychwanegol at eu cymhwyster Lefel 2 a fydd yn eu galluogi i addysgu gweithgareddau eraill fel Oedolion a Phlant neu bolo dŵr, er enghraifft.

Gall athrawon Lefel 1 gynorthwyo athrawon Lefel 2 (neu uwch) gyflwyno gwers. Gall hyn olygu mynd i’r dŵr a rhoi cymorth ychwanegol neu ddysgu grŵp bach o nofwyr dan oruchwyliaeth athrawon Lefel 2.

Yn ystod yr holl wersi nofio mae achubwyr yno i sicrhau diogelwch y nofwyr. Mewn rhai achosion bydd athrawon nofio’n gweithredu fel achubwr ac athrawon.

Cafodd yr holl athrawon ac achubwyr sy’n gweithio i’r Cyngor wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Beth sydd angen i mi ddod efo fi ar gyfer fy ngwers nofio?

Bydd angen i chi ddod â’ch taclau nofio, tywel ac arian ar gyfer y locer (mae’n amrywio yn ôl safle). Mae sbectol ddŵr yn ddewisol, ond ni fydd yn cael ei darparu. Rydym yn argymell nad yw plant sy’n dechrau gwersi nofio’n dod â sbectol ddŵr oni bai am resymau meddygol. Maent yn aml yn tynnu sylw yn ystod y wers ac, am resymau diogelwch yn y dŵr, dylai plant ddysgu bod yn hyderus a chymwys yn y dŵr heb sbectol ddŵr. Gall nofwyr yn y camau uwch ddod â sbectols dŵr i’w defnyddio.

Beth os nad wyf eisiau rhoi cynnig ar un o’r sgiliau mae fy athrawon yn gofyn i mi wneud?

Ni fydd athrawon yn eich gorfodi i chi roi cynnig ar unrhyw beth na fynnwch ei wneud, ond byddant yn eich annog i roi cynnig arni. Mae’r holl sgiliau sy’n cael eu dysgu i nofwyr yn ystod gwersi yn rhai maes llafur Cynllun Cenedlaethol ASA ac maent yn ffurfio sgiliau a thechnegau angenrheidiol i ddatblygiad. Os yw plentyn yn gwrthod rhoi cynnig ar y dechneg, efallai y cynghorir y rhieni i ddod â nhw i nofio eu hunain neu ymarfer gartref i’w helpu i wella.

Mae fy mhlentyn wedi cael gwersi nofio o’r blaen ond wn i ddim pa Gam a gyrhaeddodd. Beth ddylwn i wneud?

Os yw plant wedi cwblhau unrhyw wobr Cynllun Cenedlaethol ASA yna bydd staff yn y dderbynfa’n gallu eu rhoi’n syth ar y Cam priodol. Os nad ydynt wedi bod yn nofio am gyfnod hir (mwy na 3 mis), neu heb gwblhau unrhyw Gamau o’r Cynllun Cenedlaethol yna efallai y bydd angen cael asesiad nofio cyflym gydag un o’n staff. Mae’r asesiadau nofio hyn am ddim ac ond yn cymryd rhyw 10 munud. Bydd gofyn i’r plentyn ddangos nifer o sgiliau er mwyn gallu penderfynu ar y Cam cywir. Mae asesiadau ar gael ymhob safle ond i chi siarad ag aelod o’r staff ynghylch asesu eich plentyn.

Gwyliais wers ddiwethaf fy mhlant ac roeddent yn chwarae llawer o gemau. Sut mae hyn yn helpu eu nofio?

Mae ymchwil diweddar ASA a chynghorwyr addysg wedi dangos bod plant yn dysgu orau trwy gemau a HWYL ac, felly, mae plant yng Nghamau sylfaenol datblygiad (lle byddant yn dysgu a chaffael y sgiliau cyntaf fel dal, rhedeg, taflu, neidio, nofio) yn cael eu dysgu fel hyn bellach. Wrth chwarae gemau bydd plant yn cael mwy o hyder yn y dŵr, yn cynyddu eu sail sgiliau, yn bod yn egnïol yn y dŵr, yn ymarfer eu strociau (neu un strôc arbennig) ac, yn fwyaf pwysig, yn mwynhau eu hunain. Caiff gemau eu defnyddio’n bennaf gyda phlant yn y Camau cyntaf ond gall plant yn y Camau uwch ymwneud â gemau a gweithgareddau i helpu iddynt ddatblygu eu hyder a sgiliau hefyd.

Faint o blant sydd ymhob dosbarth?

Mae Cyngor Wrecsam yn dilyn canllawiau caeth a bennwyd gan ASA (Cymdeithas Nofio Amatur) mewn cysylltiad â chymarebau athrawon i ddisgyblion. Dyma’r cymarebau sy’n cael eu pennu gan ASA:

 • Gwersi Oedolion / Plant 1:12 (hynny yw un o’r athrawon i 12 pâr, oedolyn a baban)
 • Rhai na allant nofio / dechreuwyr (Camau 1–4) 1:12
 • Gwellhawyr – paratoi ar gyfer cystadlu (Camau 5 ac ymlaen) 1:20
 • Grwpiau gallu cymysg (gwersi nofio i ddisgyblion ysgol) 1:20
 • Nofwyr cystadleuol 1:30

Yn nosbarthiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mae hyd at 12 o blant ym mhob dosbarth yng Nghamau 1–7. Dan rai amgylchiadau fe allai fod mwy na 12 o nofwyr mewn dosbarth, er enghraifft nofwyr yn y Camau uwch neu pan fo un o’r athrawon Lefel 1 yn bresennol yn ogystal.

Fe symudodd fy mhlentyn ymlaen yn gyflym trwy Gamau 1–4 ond mae wedi aros ar Gam 5 am dri thymor bellach. Pam felly ac oes yna unrhyw beth y gallaf ei wneud i helpu datblygiad?

Mae Cam 5 yn eithaf technegol ac mae angen llawer o nerth a chydsymud, yn arbennig nofio broga a nofio pili-pala i sicrhau cwblhau’r strôc i’r safon gywir a’r plant yn gallu anadlu. I helpu eu datblygiad ceisiwch fynd â nhw i nofio rhwng gwersi fel y gallant ymarfer eu sgiliau ac amseriad. Dim ond trwy ymarfer y mae amseriad a chydsymud yn gwella a bydd plant yn cyflawni hyn yn eu hamser eu hunain. Ceisiwch fynd i sesiynau adborth i rieni / nofwyr er mwyn gallu siarad â’r athrawon fydd efallai’n gallu disgrifio ymarferion penodol i helpu datblygiad cyflymach.

I gadw plant yn frwd ac yn barod am eu gwersi nofio, gall athrawon ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i addysgu gwahanol sgiliau, sy’n gallu cynnwys chwarae gemau. Fel y nodwyd dan ateb 5, bydd plant yn dysgu orau trwy gemau a hwyl.

Sut fyddaf i’n gwybod pan fydd fy mhlentyn yn barod i symud i’r cam nesaf?

Ar ddiwedd pob bloc o wersi byddwch yn cael adroddiad ysgrifenedig ynghylch cyraeddiadau eich plentyn, gan dynnu sylw at y maes llafur a ddilynwyd ac, os bydd angen, unrhyw bethau sydd angen eu gwella. Bydd athrawon yn nodi ar y ffurflenni hyn pan fyddant yn teimlo bod eich plentyn yn barod i symud i’r Cam nesaf.

Yn gyffredinol, os cyflawnwyd holl ganlyniadau’r maes llafur yna gall eich plentyn symud i’r Cam nesaf. Os nad yw eich plentyn eto’n barod i symud i’r Cam nesaf, dylai athrawon awgrymu rhai pethau sydd angen eu gwella. Nid yw plant yn cael eu hystyried wedi methu a dylid eu llongyfarch ar y canlyniadau a gawsant. Mae llawer o Gamau’r Cynllun Cenedlaethol yn cynnwys hyd at 13 o ganlyniadau a bydd pob plentyn yn cymryd gwahanol gyfnod i gyflawni pob un. Gall rhai plant dreulio un bloc o wersi mewn Cam y gall plant eraill dreulio 3 bloc o wersi ynddo.

Nid oes unrhyw amser penodedig pryd y bydd plant yn symud i’r Cam nesaf. Yn fras, bydd yn cymryd rhyw dair neu bedair blynedd i fynd o Gam 1 i Gam 7. 

Pan nad yw nofwyr yn gallu cyflawni un o’r sgiliau am ryw reswm, er enghraifft amhariad corfforol, bydd yr athrawon yn ystyried hyn wrth asesu eu gallu i gyflawni pob un o ganlyniadau’r Cam.

Mae fy mhlentyn newydd gwblhau Cam 7, i ble nesaf?

Ar ôl gorffen Cam 7 gall nofwyr ddewis nifer o wahanol weithgareddau (nid yw pob un ar gael ymhob safle – gofynnwch am fwy o wybodaeth).

 • Polo dŵr – cyflwyniad sylfaenol i reolau a sgiliau’r gêm.
 • Nofio cydamserol – cyflwyniad sylfaenol i’r gamp dechnegol hon sy’n debyg i ddawns neu gymnasteg yn y dŵr.
 • Deifio – cyflwyniad i’r amrediad deifiau sylfaenol a sut i lanio yn y dŵr yn ddiogel.
 • Nofio cystadleuol – cynhelir hyn gan Glwb Nofio Wrecsam a Chlwb Nofio Dreigiau’r Waun. Mae hyn yn lefel mynediad i’r clwb, sy’n parhau i ddatblygu technegau strôc, stamina a dysgu sgiliau newydd. Gwybodaeth mwy am Clwb Nofio.
 • Cyflwyniad i Achub Bywyd – sgiliau achub bywyd a goroesiad personol sylfaenol.
 • Perfformiad – i’r nofwyr hynny nad ydynt yn dymuno bod yn rhan o glwb nofio, ond sydd am barhau i weithio ar eu techneg strôc, stamina a dysgu sgiliau newydd.
 • Sgiliau Chwaraeon – cymysgedd o’r holl gampau uchod mewn un sesiwn.

Rwy’n 46 oed ac yn wirioneddol eisiau dysgu nofio. Pan oeddwn yn iau cefais fy ngwthio i’r pen dyfnaf ar fy ngwers gyntaf ac ni es yn ôl fyth. Rwy’n ofnus iawn ynghylch dychwelyd i’r pwll. Sut beth fydd y wers?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig gwersi nofio oedolion yn unig (mae gwersi merched yn unig a 50 a hŷn ar gael hefyd yn rhai mannau) ar gyfer pob lefel gallu. Lluniwyd y gwersi hyn i fod yn hyblyg i weddu i’r unigolyn ac efallai y bydd pawb yn y dosbarth yn gweithio ar rywbeth gwahanol. Cliciwch yma i gael gwybodaeth am y gwahanol wersi i oedolion a gynigir gan Gyngor Wrecsam.

Yn eich gwers gyntaf, cofiwch dreulio rhywfaint o amser yn sgwrsio â’r hyfforddwr cyn i chi fynd i’r dŵr ac egluro beth hoffech ei gael o’r gwersi a hefyd eich ofnau. Bydd y wers mewn dŵr sydd heb fod yn rhy ddwfn i chi a byddwch yn cael eich annog i roi cynnig ar weithgareddau addas yn ôl cyfarwyddyd eich athrawon. Fyddwch chi ddim yn gorfod rhoi cynnig ar unrhyw weithgaredd.

Gall eich gwers gyntaf fod mor syml â cherdded o gwmpas y pwll, teimlo’n gysurus yn y dŵr, cyfarfod y lleill yn eich dosbarth a dysgu sut i roi eich traed ar lawr y pwll pan fyddwch yn defnyddio offer (fel y gallwch sefyll pryd bynnag y byddwch eisiau). Byddwch yn gwneud y gwersi wrth eich pwysau ac efallai y bydd athrawon eraill yn y dŵr i roi cymorth a chefnogaeth ychwanegol.

Pam mae’r gwersi nofio'n rhedeg am 48 o wythnosau?

O fis Medi 2012, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnal gwersi nofio am 48 wythnos y flwyddyn, a fydd wedi’u rhannu’n 4 bloc o wersi, 12 wythnos yr un. Ni fydd gwersi nofio am 2 wythnos dros gyfnod y Nadolig ac am 2 wythnos dros gyfnod y Pasg. Bydd yr holl nofwyr sydd wedi’u cofrestru ar y rhaglen yn derbyn blwyddiadur gwersi nofio a fydd yn dangos y 4 bloc 12 wythnos a’r 4 wythnos pan na fydd y gwersi’n cael eu cynnal.

Y rheswm y tu ôl i hyn yw bod ymchwil gan y Gymdeithas Nofio Amatur yn dangos nad yw disgyblion sy’n cael gwersi yn ystod y tymor yn unig yn datblygu mor gyflym â’r disgyblion sy’n cael gwersi drwy gydol y flwyddyn. Yn wir, mae wedi ei brofi bod plant sydd ddim yn cael gwersi yn ystod gwyliau’r ysgol yn mynychu mwy o wersi ar gyfartaledd na phe byddent wedi mynychu gwersi yn ystod y gwyliau. Effaith hyn yw y treulir mwy o amser ar bob cam ac y bydd hyn yn costio mwy o arian i chi yn y pen draw.

O ganlyniad i’r ymchwil hwn bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn sicrhau bod pob nofiwr yn cael y cyfle i fynychu gwersi nofio drwy gydol y flwyddyn gyda’r bwriad o atgyfnerthu a datblygu dysgu.

Y manteision o symud i raglen 48 wythnos yw:

 • Ar y cyfan mae’r nofwyr ar y cynllun yn dysgu nofio mewn cyfnod byrrach
 • Bydd cysondeb yn gwella’r lefel dysgu
 • Ymarfer corff wythnosol rheolaidd

Dim camddealltwriaeth p’un a oes gwersi ai peidio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch y gwersi hyn, cysylltwch â’r pwll nofio.

Cysylltiadau Pyllau Nofio