Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwersi Nofio

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion o bob oed (o bedair mis oes ymlaen). Mae rhywbeth ar gyfer pawb! Mae Athrawon Nofio â chymwyster ASA/UKCC Lefel 2 yn arwain y gwersi, sy’n cael eu goruchwylio gan achubwyr bywyd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am raglen Dysgu Nofio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam cliciwch ar un o’r dolennau isod!

Y galw am wersi nofio drwy gyfrwng y Gymraeg

Yn unol â Safon 86, mae'n ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi manylion unrhyw asesiadau y mae'n ei gymryd i asesu'r angen i gwrs gael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg. Ym mis Rhagfyr 2016 cwblhaodd y Cyngor asesiad o anghenion i benderfynu faint o drigolion y Fwrdeistref Sirol y byddent am i wersi nofio gael eu darparu yn Gymraeg. Gwnaethpwyd hyn trwy yrru copi caled o'r holiadur i bob ysgol gynradd ac uwchradd yn y Fwrdeistref Sirol ym mis Hydref 2016, gyda'r holiadur ar gael yn y canolfannau hamdden, copi ar  wefannau'r Cyngor a Freedom Leisure ac ymgyrch ar ein  cyfryngau cymdeithasol i sicrhau bod cymaint o ffurflenni wedi'u dychwelyd â phosib.

Anfonwyd 19,676 o ffurflenni i'r ysgolion a dychwelwyd 343. Yn anffodus, nid yw'n bosibl nodi faint o'r ffurflenni hyn a ddychwelwyd gan yr ysgolion a'r rhai a oedd ar gael fel copïau caled yn y canolfannu ac ar-lein.

O'r rhain a ddychwelwyd , nododd 41 o rieni / gwarcheidwaid y byddent yn hoffi gwersi drwy’r  Gymraeg ac mae hyn yn  cyfateb i 12%.

Nofio21

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi derbyn achrediad Nofio21 ar gyfer ei raglen Dysgu Nofio a’i raglen Nofio i Ysgolion yn ddiweddar. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Nofio21 cliciwch ar y ddolen uchod.