Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

5x60

Mae 5x60 yn ymwneud â gwneud disgyblion ysgolion uwchradd yn fwy egnïol yn amlach drwy eu hannog i wneud ymarfer corff am o leiaf 60 munud, bum niwrnod yr wythnos.

Mae 5x60 yn fenter gan Chwaraeon Cymru a gyflwynwyd yn Wrecsam nôl yn 2006 a chafodd y Swyddog 5x60 cyntaf ei leoli yn Ysgol Clywedog. Ers hynny, mae llawer mwy o swyddogion wedi cael eu penodi ar draws pob un o'r 10 ysgol uwchradd yn Wrecsam, i gyd yn gweithio mewn partneriaeth agos ag adrannau addysg gorfforol ysgolion, canolfannau hamdden a chlybiau cymunedol.

Mae'r rhaglen 5x60 yn ymwneud â’r hyn yr hoffai disgyblion roi cynnig arno. Mae swyddogion 5x60 yn siarad â'r disgyblion naill ai wyneb yn wyneb, ar ffurf holiaduron neu drwy eu harweinwyr i ddarganfod pa weithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae cymaint o wahanol weithgareddau sydd ar gael at ddant pawb, o chwaraeon traddodiadol megis Pêl-droed neu Bêl-rwyd Rhyng-Ddosbarth, i rai llai traddodiadol megis Dodgeball a Dawnsio Stryd. Mae pob ysgol yn wahanol yn dibynnu ar yr hyn sy'n boblogaidd gyda'r disgyblion.

Gellir cynnal y sesiynau naill ai cyn yr ysgol, yn ystod amser cinio neu ar ôl ysgol/min nos.

Mae'r cynllun 5x60 yn gweithio'n agos mewn partneriaeth â chynllun Campau'r Ddraig drwy wella cysylltiadau pontio a thargedu Blynyddoedd 5 a 6 drwy wahodd plant draw i Wyliau yn eu ysgolion uwchradd yn ystod tymor yr haf.