Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith Gerdded Dyffryn Ceiriog

Taith gerdded amlycaf a mwyaf hyblyg Dyffryn Ceiriog

Mae’n bosib dechrau o’r naill ben neu’r llall, neu o unrhyw un o’r saith safle bws ar y daith. Mae’r saith cymal wedi eu rhifo, gan ddechrau o ben Y Waun. Mae pob un wedi eu cynnwys ar y tri map, ac mae’r llwybr a’r cymau i’w gweld yn glir ar y tri.

Os ydych chi’n dechrau o’r Waun, mae’n bosib cychwyn un ai o brif faes parcio’r dref (tu ôl gwesty’r Hand), yr orsaf drenau neu faes parcio Glyn Wylfa sydd ar Stryd y Castell (B4500), ger y draphont ddŵr. Mae pob cymal yn awgrymu cyflymder cerdded ar gyfartaledd, er mwyn i chi amcangyfrif hyd y daith.

Mi fydd y gwaith diweddar a wnaed ar y llwybr a’i gyffiniau yn helpu i gadw’r dyffryn yn boblogaidd gyda cherddwyr, ac yn denu mwy o ymwelwyr i’r ardal. Mi fydd hynny yn ei dro yn gymorth i fusnesau lleol. Mae’r amrywiaeth eang o lwybrau’n golygu bod yma rywbeth i bawb yn bendant.

Taith Gerdded Dyffryn Ceiriog yw llwybr amlycaf Partneriaeth Y Waun a Dyffryn Ceiriog. Mi ddaeth i fodolaeth bymtheg mlynedd yn ôl, gyda’r bwriad o gysylltu holl bentrefi’r dyffryn o’r Waun at Lanarmon ac yn ôl. Un o’i nodweddion amlycaf yw’r cyfleoedd i ddal trafnidiaeth gyhoeddus ar ei ddau ben ac mewn nifer o lefydd ar ei hyd.

Mae yna arwyddion a chyfleusterau bendigedig o’r dechrau hyd y diwedd, golygfeydd a thirwedd hyfryd a nodweddion hanesyddol amlwg. Mae’r daith hon yn un hanfodol ar gyfer cerddwyr o bob oedran a gallu.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Ffoniwch traveline cymru am 0800 464 0000, ar text 84268, neu gweler www.cymraeg.traveline-cymru.info.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau Cludiant.

Anfonwch eich lluniau atom!

Anfonwch eich hoff luniau digidol o’r daith gerdded hon atom trwy’r e-bost. Bydd detholiad o’r goreuon yn cael ei ddefnyddio i ddarlunio’r dudalen am y daith gerdded hon. Bydd eich enw’n ymddangos o dan y llun. Byddwn yn ystyried pob math o luniau – pobl, adeiladau, tirluniau, bywyd gwyllt – cyn belled a’ch bod wedi’u tynnu wrth ddilyn y daith gerdded hon.  Sicrhewch eich bod yn nodi pa daith gerdded y tynnwyd y lluniau arni. Gweler yr ymwadiad. Anfonwch eich lluniau at rightsofway@wrexham.gov.uk.