Cyfnodau Bywyd: Addysg Oedolion

Gwybodaeth ddefnyddiol gan Gyngor Wrecsam

Addysg

Gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein ynglŷn ag ysgolion, addysg bellach, addysg i oedolion, a phethau eraill sy’n berthnasol i addysg yn Wrecsam.

Addysg Gydol Oes

Mae ein gwasanaeth Addysg Gydol Oes yn ffordd hynod o gyfleus i ddysgu.  Mae’n eich galluogi i ddewis pryd, ble a sut i ddysgu.  Mae’n bosib dysgu pethau newydd neu i ychwanegu at eich gwybodaeth bresennol.

ITeC Wrecsam

Gwybodaeth ynglŷn â gwasanaethau ITeC Wrecsam.

Cysylltiadau Allanol Defnyddiol

Prifysgol Glyndŵr

Mae Prifysgol Glyndŵr yn lle bywiog, croesawgar, sy’n sicrhau sylw personol unigol i bob myfyriwr.  Mae’r cyfleusterau’n arbennig, fel y byddwch yn ei ddisgwyl o brifysgol sy’n gwerthfawrogi mentergarwch ac sy’n canolbwyntio ar sicrhau fod pob myfyriwr yn ennill swydd dda ar ddiwedd ei astudiaethau.

Amcan pob cwrs ydi darparu’r cyflogwr gyda gweithwyr galluog, medrus a chydwybodol.  A dyna pam rydyn ni’n gwahodd cyflogwyr i gyfrannu at lunio’r cyrsiau.

Mae ein tîm gyrfaoedd, a’n harbenigwyr eraill, yn cynnig pob cymorth i lunio gyrfaoedd ac agweddau eraill eu bywydau.

Coleg Cambria

Yng nghalon Wrecsam, mae Coleg Cambria’n goleg trydyddol gyda thua tair mil myfyriwr llawn amser ac wyth mil o fyfyrwyr rhan-amser.

Mae dau gampws ar Ffordd Parc y Llwyni a’r llall, ar gyfer peirianneg ac adeiladu, ar Ffordd Bersham.  Mae gan y coleg 13 canolfan maes, llawer ohonyn nhw mewn ysgolion, gyda rhaglenni amrywiol yn ystod y dydd a’r cyfnos.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae’r Brifysgol Agored ymhlith darparwyr addysg uwch rhan-amser mwyaf yn y Deyrnas Gyfunol.  Yn bron pob maes astudiaeth mae mwy o bobl yn dewis y Brifysgol Agored na’r un brifysgol arall.

Ar gyfer cyflogwyr a myfyrwyr fel ei gilydd, beth bynnag eich anghenion a’ch dyheadau, rydyn ni’n medru cynnig cymorth a chyngor er mwyn eich rhoi ar ben ffordd a’ch cadw ar y llwybr cul.

Cymhorthdal ac ysgoloriaethau ar gyfer oedolion mewn addysg

Cyfle i oedolion ymgeisio am gymhorthdal ac ysgoloriaethau i dalu am eu hastudiaethau a’u hyfforddiant.  Fel arfer does dim angen talu’r arian yma’n ôl.

Gwirfoddoli Cymru

Gwirfoddoli ydi’r hyn mae pobl yn ei wneud yn eu hamser eu hunain, heb dâl, ar ran pobl eraill neu’r gymuned gyfan. Mae’n gyfle i gyfarfod pobl eraill, dysgu galluoedd newydd, datblygu diddordebau newydd, a chyfrannu at gymdeithas.

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill

yn ôl i'r brig