Cyfnodau Bywyd : Profedigaeth

Gwybodaeth ddefnyddiol gan Gyngor Wrecsam

Rhoi gwybod ynglŷn â marwolaeth

Mae yna lawer i’w wneud ar ôl i rywun farw, ar yr union adeg waethaf.  Mae’n ddrwg gennym ni ddweud mai un o’r pethau sy’n rhaid ei wneud ydi cysylltu gydag adrannau perthnasol Cyngor Wrecsam, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain.

Beth i’w wneud ar ôl i rywun farw

Amlinelliad o’r hyn sydd i’w ddisgwyl ar ôl marwolaeth.

Y swyddfa gofrestru

Gwybodaeth am swyddfa gofrestru Wrecsam.

Angladdau Dinesig

Gwybodaeth ynglŷn ag angladdau dinesig Cyngor Wrecsam.

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â phrofedigaeth

Rhestr o ymholiadau cyffredin.

Gwasanaethau cymdeithasol

Gwybodaeth am wasanaethau cymdeithasol Wrecsam.

A-Y budd-daliadau

Gwybodaeth fudd-daliadau gan ein Huned Hawliau Lles.

Mynwent Wrecsam a Mynwent Gresffordd - taliadau

Canllaw i gostau ein mynwentydd.

Amlosgfa Pentrebychan - taliadau

Costau ein hamlosgfa.

Lleoliad amlosgfa Pentrebychan

Sut i gyrraedd ein hamlosgfa.

Cysylltiadau Defnyddiol

Cyngor ynglŷn â phrofedigaeth a galar oedi wrth Armchair Advice

Os oes gennych chi salwch angheuol, yn wynebu marwolaeth, neu wedi dioddef profedigaeth, mae’r wefan yma’n cynnig llawer o gyngor a chymorth.

Child Bereavement UK

Ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi dioddef colled, pawb sy’n wynebu colli perthynas ifanc, neu unrhyw un sydd wedi colli rhywun ifanc. Bob blwyddyn rydym ni’n hyfforddi tua phum mil o weithwyr y rheng flaen yn y maes.

Cruse Bereavement Care

Cyngor, cymorth a chefnogaeth i unrhyw un sy’n galaru, neu unrhyw un sy’n pryderu am gyfaill neu berthynas yn eu profedigaeth. Ffôn 08445 617 856 ebost: northwales@cruse.org.uk.

Federation Of British Cremation Authorities

Gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â threfniadau amlosgi.  Mae’n cynnwys ystadegau Pentrebychan.

Funeral Inspirations.co.uk

Yn amlwg, mi ddylai angladd nodi tristwch marwolaeth.  Ond i ddylai hefyd ddathlu'r bywyd aeth heibio.  Dyna ein bwriad - ysbrydoli ac annog pobl i feddiannu’r hyn sy’n mynd i ddigwydd i bob un ohonom ni un diwrnod.

HopeLinkUK 0870 170 4000

Mae ein gweithwyr arbenigol ac ymroddgar yn medru cynnig cymorth i unrhyw un sy’n pryderu am unigolyn ifanc sy’n ymddangos fel pe bai’n ystyried lladd ei hun. Ffôn: 0870 170 4000.

Making a Will

Gwybodaeth gyffredinol am greu ewyllys, a rhybudd ynglŷn â pheryglon marw heb ewyllys.

Tŷ Eos - gwasanaeth profedigaeth i blant

Rydym ni’n medru derbyn ceisiadau gan unrhyw un – yn weithiwr neu’n berthynas neu’n gyfaill – sy’n poeni am blentyn neu berson ifanc sydd mewn galar.

The Institute of Cemetery and Crematorium Management

Gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â mynwentydd ac amlosgfeydd.

Survivors of Bereavement by Suicide (SOBS)

Os ydych chi wedi colli rhywun i hunanladdiad, mae yna gymorth ar gael oddi wrth bobl sydd wedi profi’r un golled. Ffôn: 0870 2413 337.

Winston's Wish

Y brif elusen ar gyfer plant a phobl ifanc mewn profedigaeth, a’u teuluoedd.

Cysylltiadau Gov.uk

Budd-daliadau a marwolaeth – Gov.uk

Lwfans rhiant sydd wedi colli cymar, taliad am brofedigaeth, taliad am angladd, ac eraill.

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill

yn ôl i'r brig