Swyddfa Gofrestru

Swyddfa Gofrestru Wrecsam

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am Swyddfa Gofrestru Wrecsam (a elwir hefyd yn Swyddfa’r Cofrestrydd) sy’n darparu gwasanaethau cofrestru ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil.

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

Yn y DU
Ffôn: 01978 298997

Tu allan i'r DU
Ffôn: +44(0)1978 298997

Ebost: registration@wrexham.gov.uk

Oriau Agor:

Mae ein swyddfeydd ar agor i ymwelwyr rhwng 8.45 a 5.15 o ddydd Llun i ddydd Iau ac o 8.45 i 4.45 ar ddydd Gwener. Neu gallwch ein ffonio rhwng 8.30 a 5.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.


Edrychwch ar fap o leoliad y Swyddfa Gofrestru (Mae’r cyswllt hwn yn agor ffenestr bori newydd)

Map o leoliad canol tref Wrecsam a phrif swyddfeydd y Cyngor

Mae’r ddogfen hon ar gael i’w lawrlwytho yn y fformat canlynol:

Map o leoliad canol tref Wrecsam a phrif swyddfeydd y Cyngor - fersiwn PDF 100Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.


Edrychwch hefyd ar:


Newyddion diweddaraf: Nodyn i Rieni

Os ganwyd eich plentyn ar neu ar ôl 29ain Hydref 2002, sicrhewch eich bod yn mynd â’ch nodiadau rhyddhau o’r ysbyty gyda chi i’r swyddfa gofrestru pan fyddwch yn cofrestru genedigaeth eich plentyn.  Mae’r nodiadau rhyddhau hyn yn cynnwys rhif GIG eich plentyn a bydd yn galluogi’r Cofrestrydd i roi ffurflen i chi gofrestru eich plentyn gyda’ch meddyg teulu.

Peidiwch â phoeni os anghofiwch fynd â’r nodiadau gyda chi.  Gall eich meddyg teulu gael y rhif GIG gan ffynhonnell wahanol.

Gofyn am gopïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth

Mae copïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth ar gael gan y Swyddfa Gofrestru. Mae angen y rhain arnoch at sawl diben beunyddiol:

  • Ymgeisio am basport
  • Cael benthyciad myfyriwr
  • Atodi at CV
  • Gwneud hawliad yswiriant
  • Profi profeb

Ar gyfer pob copi, rhaid i ni wybod:

  • enw’r unigolyn (ac enw partner yn achos priodas)
  • dyddiad y digwyddiad
  • man geni neu farw
  • enw’r eglwys ar gyfer priodas

Gallwch roi’r manylion hyn mewn llythyr neu lawrlwytho, cwblhau a phostio’r ffurflen gais (gweler isod) berthnasol, ynghyd â’r ffi briodol at:

Swyddfa Gofrestru Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

Bydd gofyn i chi amgáu siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Buasem yn ddiolchgar pe gallech gynnwys amlen barod hefyd.

Gallech alw heibio i’r Swyddfa Gofrestru’n bersonol yn ystod oriau swyddfa arferol.

Ffurflenni Cais

Cais am Dystysgrif Geni fersiwn PDF 22Kb

Cais am Dystysgrif Marwolaeth fersiwn PDF 20Kb

Cais am Dystysgrif Priodas fersiwn PDF 22Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymgeisio am gopi o dystysgrif, ffoniwch y swyddfa gofrestru’n uniongyrchol ar:

Yn y DU
01978 298997

Tu allan i’r DU
+44(0)1978 298997

Costau

Mae tystysgrifau Genedigaeth, Marwolaeth, Priodas a Phartneriaeth Sifil yn costio £10.00 yr un.

Bydd taliad yn dderbyniol gydag arian parod neu gerdyn debyd / credyd.

Bydd tystysgrifau a archebwyd wrth ein desg groesawu’n, neu ar y teleffon, cael eu postio i’r cyfeiriad ar y ffurflen gais cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os oes arnoch chi angen eich tystysgrif yn gynt, mae gennym ni Wasanaeth Blaenoriaeth am £27.00 (pris yn cynnwys tystysgrif). Ceisiadau a dderbyniwyd CYN hanner dydd: bydd tystysgrifau ar gael i'w casglu ar ôl 4pm ar yr un diwrnod. Fodd bynnag; ceisiadau a dderbynnir AR ÔL 12 hanner dydd: bydd tystysgrifau ar gael i'w casglu ar gael i'w gasglu AR ÔL 12 hanner dydd ar y diwrnod gwaith nesaf

Diogeledd

Ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ceisiadau dros y ffôn ac argymhellwn na ddylech anfon manylion ariannol na phersonol trwy ebost.

Dyfarniad Ysgariad

Gallwch gael copi o’ch papurau ysgaru gan y llys lle proseswyd yr ysgariad.

Os bu i chi ysgaru yn Wrecsam, gallwch gael copi o’r dyfarniad absoliwt gan:

Y Llys Sirol Wrecsam
Y Llys Ynadon
Wrecsam Sir Ddinbych Cymru
LL12 7BP

Ffôn: 01978 317400

Fel arall, cysylltwch â staff yn eich swyddfa gofrestru leol a fydd yn gallu rhoi’r rhif ffôn perthnasol i chi neu cysylltwch â’r:

Cofnodion Ysgaru Cenedlaethol
First Avenue
42-49 High Holborn
Llundain
WC1V 6NP

Ffôn: 020 7947 6051

yn ôl i'r brig