Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy sy'n dewis rhyw ac oedran y plant y byddaf yn eu maethu?

Caiff hyn ei drafod gyda chi o'r cychwyn cyntaf. Byddwn yn rhoi cyngor i chi, ac yn ystod y broses asesu bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn trafod oedran a rhyw'r plant yr hoffech chi eu maethu. Os oes gennych chi blant eich hun, bydd eu hoedran, eu rhyw a'u hanghenion nhw hefyd yn cael eu hystyried fel rhan o'r asesiad, i sicrhau paru priodol ar gyfer eich plant a'ch teulu.

Mae gen i blant - sut fydd Maethu yn effeithio arnyn nhw?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n trafod eich penderfyniad i faethu fel teulu, ac yn rhoi gwybod i’ch plant sut mae’ch cais yn dod yn ei flaen. Drwy gydol y broses, bydd y gweithiwr cymdeithasol yn siarad am faethu gyda’ch plant chi ac yn trafod yr effaith y gallai hyn ei gael arnyn nhw. Bydd hyn yn cael ei nodi yn yr asesiad terfynol.

Caiff eich plant eu gwahodd i fynychu grwpiau cymorth a bydd cyfle rheolaidd iddyn nhw roi adborth am eu profiadau.

Gall y broses gymryd hyd at chwe mis rhwng gwneud cais a chael eich cymeradwyo. Mae hyn yn gallu bod yn amser hir iawn i rai teuluoedd, yn enwedig y rheiny sy’n disgwyl i'r plentyn maeth gyrraedd o fewn wythnos!! Ond mae’n bwysig cynnal asesiad trylwyr i wneud yn siŵr bod unrhyw blant y byddwch yn eu maethu yn cael eu paru’n iawn â’ch teulu chi.

Dydw i ddim yn berchen ar dŷ – ydi hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Does dim rhaid i chi fod yn berchen ar dŷ i fod yn Ofalwr Maeth. Fe allwch chi fod yn byw mewn tŷ cyngor neu lety rhent preifat. Ond mae'n bwysig bod gennych chi ystafell wely sbâr ar gyfer y plentyn maeth. Mae modd rhannu ystafelloedd gwely ond mae hyn dibynnu ar oedran ac anghenion y plentyn.

Pa fath o wiriadau sydd arna’ i eu hangen?

Byddwn yn gofyn i chi gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (heddlu), archwiliadau meddygol, gwiriadau tai ac awdurdodau lleol yn ogystal â geirda a gwiriadau cynbartneriaid ac ati. Mae'r holl wiriadau yn cael eu cynnal i’n helpu ni sicrhau bod plant mewn gofal yn cael eu diogelu rhag unrhyw niwed neu gamdriniaeth pan fyddan nhw’n cael eu maethu. Os ydych chi’n poeni am unrhyw wiriad, ffoniwch ni i drafod pethau.

Beth os oes gen i gofnod troseddol – fydda i’n gallu maethu?

Os ydych chi wedi’ch dedfrydu’n euog o unrhyw drosedd yn erbyn plant neu bobl ifanc neu unrhyw drosedd dreisgar, yna chewch chi ddim maethu. Fe ddylech chi drafod unrhyw fân droseddau rydych chi wedi eu cyflawni gyda’r gweithiwr cymdeithasol sy'n cynnal eich asesiad. Penderfynwr yr Asiantaeth fydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau am hyn, a byddant yn trin pob achos yn unigol. Rydym ni’n argymell eich bod chi’n datgelu pob euogfarn ar ddechrau eich asesiad.

Pa mor hir ydi’r broses gymeradwyo?

Tua 6 mis o dderbyn eich ffurflen gais wedi ei llenwi’n gywir.

Oes arna’ i angen cymwysterau mewn gofal plant?

Nac oes, does arnoch chi ddim angen unrhyw gymhwyster penodol i fod yn ofalwr maeth. Ond mae profiad o fywyd ac aeddfedrwydd yn ffactorau pwysig iawn wrth ofalu am blant diamddiffyn.

Os hoffech chi fod yn ofalwr maeth ar gyfer y cynllun maethu therapiwtig, bydd angen i chi ddangos bod gennych chi brofiad o ofalu am blant neu bobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth. Yn ddelfrydol bydd gennych chi gefndir proffesiynol mewn gofal cymdeithasol, addysg, cyfiawnder ieuenctid, gwaith ieuenctid, iechyd neu ofal preswyl.