Bod yn Ofalwr

Mae’r wybodaeth ar y tudalennau yma’n berthnasol i fabwysiadu, gofalu, a maethu.

Mabwysiadu

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru’n cyfuno timoedd pob sir yn y gogledd, gan ddod o hyd i gartrefi newydd i blant y gogledd cyfan.

Gwybodaeth ynglŷn â bod yn ofalwr

Mae llawer o bobl yn ‘ofalwyr’ er nad ydyn nhw’n sylweddoli hynny.  Maen nhw’n bobl sy’n gofalu am berthynas neu gyfaill (sydd ddim o reidrwydd yn byw o dan yr un to) sydd ddim yn medru byw’n gwbl annibynnol oherwydd salwch, anabledd, neu effeithiau henaint.

Maethu

Maethu ydi cynnig eich aelwyd groesawgar a diogel i blant a phobl ifanc.  Mae’n medru bod yn drefniant llawn-amser, rhan-amser, am ddiwrnod neu benwythnos neu fis neu rywbeth mwy tymor hir. Mae maethu’n rhan hanfodol o fywydau’r plant a phobl ifanc yn eich gofal, ac mae’n medru dod â llawer o fanteision a mwynhad i chi hefyd.

Rhieni

Plant yw’n dyfodol, a’r bobl sy’n gofalu amdanyn nhw ydi’r pethau pwysicaf ym mywydau plant.  Trwy gefnogi ein rhieni rydym ni’n rhoi’r dechrau gorau posib i blant.

A-Y budd-daliadau

Dyma grynodeb byr o’r budd-daliadau mwyaf cyffredin, yn hytrach nag esboniad manwl cyfreithiol o bopeth.  Mae’r maes yma’n gymhleth ac yn newid yn gyson, felly mae’n amhosib son am bopeth.

Trafnidiaeth Gymunedol

Cynlluniau a mentrau trafnidiaeth gymunedol Wrecsam.

Gostyngiadau yn y dreth gyngor

Mae’n bosib i ofalwyr un ai dalu llai o’r dreth gyngor, neu dderbyn budd-dal.

Cysylltiadau Defnyddiol

Gofalwyr Cymru

Rhan o rwydwaith Carers UK.  Ein gwaith ydi ymgyrchu i wella sefyllfa gofalwyr Cymru.  Rydym ni’n llunio polisïau, yn ymgyrchu, ac yn darparu gwybodaeth.

Gwybodaeth i ofalwyr

Adnoddau a gwybodaeth ynglŷn â phynciau perthnasol i ofalwyr, a’r gweithwyr sy’n eu cefnogi.

Ymddiriedolaeth y gofalwyr

Corff sy’n ymgyrchu am fyd sy’n cydnabod cyfraniad gofalwyr di-dâl ac sy’n darparu’r adnoddau a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

Cysylltiadau GOV.UK

Ymgeisio am Gymhorthdal Gofal Cymunedol

Mae’r grant yma ar gyfer pobl ar incwm isel sy’n gadael cartref gofal i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Ymgeisio am lwfans gofalwr

Mae’r lwfans yma ar gyfer pobl sy’n gofalu’n ddi-dâl am bobl ag anableddau dwys.

Lwfans gweini

Mae’r lwfans yma yn talu am ofal personol os ydych chi’n hen neu’n anabl – beth fyddwch yn ei dderbyn, pwy sy’n gymwys, a ffurflen gais AA1A.

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill

yn ôl i'r brig