CyfnodauBywyd : Symud Cartref

Gwybodaeth ddefnyddiol gan Gyngor Wrecsam

Newid cyfeiriad - rhestr ddefnyddiol

Mae angen i lawer o bobl wybod eich bod yn priodi neu’n symud tŷ.  Dyma restr ar eich cyfer.

Symud tŷ - rhestr ddefnyddiol

Y gyfrinach ydi cynllunio o flaen llaw, fel bod y diwrnod mawr ei hun mor hawdd â phosib.  Dyma restr o’r pethau pwysig.

Newid eich cyfeiriad - darpariaeth ar-lein

Dyma sut i ddweud wrth y cyngor, y cyfleustodau (dŵr, trydan, ac yn y blaen), a chyrff eraill eich bod yn symud.

Cofrestru i bleidleisio

Dyma ble i gofrestru, ac i newid eich manylion.

Cylchgrawn Cyswllt

Cyswllt ydi cylchgrawn y cyngor, ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio yn y fwrdeistref.

Y Dreth Gyngor

Mae’n rhaid i chi dalu’r dreth, ac mae’n rhaid i’r cyngor ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol ynglŷn â’i gynlluniau gwariant.

Addysg

Gwybodaeth ynglŷn ag ysgolion y fwrdeistref.

Newyddion Etholiadol

Gwybodaeth ynglŷn â phob etholiad perthnasol i bobl Wrecsam – gorffennol a dyfodol.

Tai

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â gwerthwyr tai, cwmnïau rhentu, darpariaeth y cyngor, budd-daliadau, a phopeth arall perthnasol.

Hamdden a Diwylliant

Mae’r adran yma’n darparu gwybodaeth ynglŷn â phob agwedd o hamdden a diwylliant ym mwrdeistref Wrecsam - ble i aros, siopau, bwytai, amgueddfeydd, canolfannau hamdden, clybiau a chymdeithasau, gwasanaethau cefn gwlad, a chwaraeon.

Addoldai Wrecsam

Mae gan Wrecsam dreftadaeth Gristnogol gref.  Mae’r manylion yma.

Ysbwriel

Gwybodaeth ynglŷn â threfniadau casglu a gwaredu ysbwriel y cyngor.

Cartrefi Ymddeol

Dyma wybodaeth i chi a’ch teulu ynglŷn â ble i fyw ar ôl ymddeol.

Safonau Masnach

Gwybodaeth ynglŷn ag adran Safonau Masnach Cyngor Wrecsam, y gwasanaethau rydym ni’n eu darparu, a llawer o ffurflenni ar-lein perthnasol.

Eich Cynghorwyr

Dyma fanylion y bobl sy’n eich cynrychioli ar y cyngor.

Llyfrgelloedd Wrecsam

Gwybodaeth, cyngor ac esboniad o’r ddarpariaeth ar-lein ynglŷn â’n gwasanaeth llyfrgelloedd, a’r newyddion diweddaraf.

Cysylltiadau Defnyddiol

AnyVan.com - gwasanaeth rhedwas a chludo a dosbarthu

Mae AnyVan yn darparu gwasanaeth rhedwas (courier) a chludo perffaith ar gyfer eich anghenion. Gan fod gennym ni gynifer o gerbydau ar y ffordd, mae’n bosib iawn y bydd yna un yn mynd i’r cyfeiriad cywir, ac hefo ychydig o le yn y cefn.  Mae’n arbed amser ac arian, ac yn achub y byd.  Delfrydol!

Cynigion rhyngrwyd llwybr eang (broadband)

Cymharwch y cynigion diweddaraf, trafodwch gyda’n cynghorwyr diduedd, a newidiwch eich darparwr wrth symud tŷ i arbed arian.

Cymharu prisiau egni - uSwitch

Cymharwch y cyfan! Rydym ni wedi cael ein cymeradwyo gan Consumer Focus.  Mi fedrwch chi fod yn dawel eich meddwl ein bod yn cymharu pawb yn ôl yr un meini prawf, pob tro.

FindAProperty.com - House Prices & Affordability Index - Sold Property Prices

Dilynwch y tueddiadau yn lleol, yn genedlaethol ac yn Brydeinig.  Golwg gynhwysfawr fisol ar y farchnad gyfan, sy’n eich galluogi i ddewis yn ddoeth.

helpiammoving.com

Mae pobl yn tueddu i ganolbwyntio ar brynu a gwerthu tŷ, gan anghofio paratoi’n ddigonol ar gyfer symud. Rydym ni’n gwneud ein gorau glas i sicrhau fod y diwrnod symud mor ddidrafferth â phosib.

Prisiau Tai

Mae House Prices yn borth syml i’r Gofrestrfa Tir a’r rhestr o brynu a gwerthu tŷ.  Mae’r cyfan am ddim, a does dim angen cofrestru. Mae yna wybodaeth ynglŷn â’r pris a dalwyd, dyddiad y prynu, a’r cyfeiriad.

MousePrice.com

Gwasanaeth cyhoeddus sy’n darparu amrywiaeth o wybodaeth eiddo i’r cyhoedd. Dyma’r brif ffynhonnell ar-lein o wybodaeth ynglŷn â’r farchnad dai.  Trwy ddarparu ystadegau cynhwysfawr, diweddar, rydym ni’n gobeithio creu marchnad fwy agored a theg i bawb.

MoveMe.com

Ein gwaith – yn syml iawn – ydi gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod y symud mor ddidrafferth â phosib.  Rydym ni’n arbennig o falch o’n Move Planner unigryw – mi synnwch chi beth mae’n medru ei wneud!

OurProperty.co.uk

Trwy deipio cod post mae prisiau tai’r ardal yn ymddangos.  Gwefan hawdd a chyfleus.

SamKnows Broadband - gwybodaeth gynhwysfawr am ryngrwyd llwybr eang

Adnodd mwyaf manwl y wlad.  Dyma wybodaeth fanwl ynglŷn ag ADSL, SDSL, Cable, LLU a diwifren, ynghyd â beth sydd ar gael yn eich ardal chi.

Shiply

Trafnidiaeth sydd ddim yn dinistrio’r byd. Rydym yn darparu gwasanaeth cludo rhad a gwyrdd drwy ddod o hyd i deithwyr eraill sy’n mynd i’r un cyfeiriad. Trwy lenwi’r cerbydau yma rydym ni’n osgoi teithiau gwastraffus, yn bwrw ati yn erbyn llygru’r amgylchedd, ac yn arbed arian i bawb.

Sixt Van Hire

Mae Sixt yn un o’r enwau mwyaf ym maes llogi faniau, am gyfnodau hir a byr.  Mae ein prisiau yn rhad, ac mae gennym ni lawer o leoliadau felly mae’n sicr y bydd un o fewn gafael cyfleus i chi.  Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydi gollwng y fan yn y ganolfan Sixt agosaf at ben y daith.  Hawdd!

Tenancy Agreement Service

Gwybodaeth ynglŷn â chyfreithiau tai yng Nghymru a Lloegr.

VOOVit

Os oes gennych chi ychydig o bethau i’w symud, neu os ydych chi wedi gorlenwi cyn taith awyren, yna dewch at VOOVit! Cofiwch am ein gostyngiad 25% i fyfyrwyr.

Virgin Media

Rhyngrwyd, teledu, ffôn a mwy.  Mae gennym ni lwyth o gynigion arbennig drwy’r amser – dewch i weld!

Virgin Mobile

Cynigion ar gyfer ffonau mudol a rhyngrwyd. Dewch i chwilio’r wefan i arbed arian.

Which? Mortgage Advisers

Mae Which? wedi bod yn cynnig cyngor annibynnol, ac yn ymgyrchu ar eich rhan, am dros hanner canrif. Mae ein gwasanaeth yn gwbl ddiduedd, ac ar gael i aelodau’r cyhoedd.

GOV.UK Links

Cynllunio i brynu tŷ - GOV.UK

Mae’n debyg mai tŷ fydd y peth drytaf y byddwch yn ei brynu.  Felly mae’n bwysig eich bod yn gwybod y cyfanswm y byddwch yn ei dalu - nid y morgais yn unig.  Cofiwch fod angen i chi ystyried cynydd yn y costau - er enghraifft, cyfraddau llog yn codi.  Yn olaf, mae angen i chi ystyried newid yn eich amgylchiadau - er enghraifft salwch, diweithdra, babi newydd, ac yn y blaen.

Eich band ar gyfer y dreth gyngor - GOV.UK

Mae’r Valuation Office Agency (VOA) yn gyfrifol am gyfrifo faint o dreth gyngor sydd angen i chi ei dalu.

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill

yn ôl i'r brig