Cofrestru i bleidleisio y ffordd newydd

Wedi symyd cartref? Bron yn 18? Ddim ar y Gofestr?

Fe gewch fwrw eich pleidlais mewn etholiadau dim ond os ydi eich enw ar y Gofrestr Etholwyr.

Ar ôl newid diweddar yn y gyfraith, gallwn ychwanegu enwau drwy'r flwyddyn.

Yr unig beth sydd raid i chwi ei wneud yw llenwi ffurflen cofrestru pleidlais dros y dudalen. Rhaid i chwi arwyddo eich ffurflen eich hun; ni all rhywun arall wneud hyn drosoch.

Pan fyddwch yn anfon atom eich ffurflen byddwn yn eich cynnwys ar ein rhestr misol o newidiadau newydd.

Dychwelch os gwelwch yn dda i:
Electoral Offices
Swyddfa Etholiadol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Neuadd y Dref
PO Box 1284
Wrecsam LL11 1WF

 Cysyltiadau i Ffurflen Cofrestru Pleidleisiwr


Mae gan unrhyw etholwr wedyn hawl i wrthwynebu i'ch enw gael ei ychwanegu i'r gofrestr. Os ydi hyn yn digwydd byddwn yn ysgrifennu atoch.

Os na wrthwynebir eich cais, byddwn yn newid eich manylion o fewn 2 i 6 wythnos o dderbyn eich ffurflen. Byddwn yn ysgrifennu i ddweud wrthych pan ganiateir eich cais.

Byddwn hefyd yn dweud wrth y Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gyfer eich cyfeiriad blaenorol eich bod wedi symud fel bod eich enw'n cael ei ddileu o'r gofrestr honno. Mae pobl sy'n byw mewn dau dy^ (yn cynnwys myfyrwyr) yn cael cofrestru yn y ddau. Os nad ydych eisiau cael eich tynnu i ffwrdd o'ch cyfeiriad arall, esboniwch pam os gwelwch yn dda ar eich ffurflen.

Mae rheolau arbennig ar gyfer enwau'n cael eu hychwanegu i'r gofrestr pleidleisio yn ystod cyfnod etholiad. Oherwydd y rhain efallai na fyddwch yn medru pleidleisio yn yr etholiad hwnnw os ydych wedi eich ychwanegu yn ystod y cyfnod hwn

SUT I GYSYLLTU GYDA NI
LLINELL GYMORTH: 01978 292020
E Bost: electoral@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig