Cyfnodau Bywyd : Cyn-Ysgol

Gwybodaeth ddefnyddiol gan Gyngor Wrecsam

Gwarchodwyr plant

Mae gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd holl fanylion darparwyr gofal plant ardal Wrecsam, a’r hyn mae’r awdurdodau’n disgwyl ganddynt.

Diogelu Plant

Mae ysgolion Wrecsam yn rhan hanfodol o’r ymdrechion i sylwi cam-drin plant, ac i ymateb iddo.  Mae hefyd yn bwysig ein bod yn glynu at drefniadau sy’n cael eu cytuno gan y Pwyllgor Amddiffyn Plant Lleol.

Gwasanaeth Iechyd Plant

Bwriad y gwasanaeth ydi sicrhau pob cyfle i bob plentyn, heb i drafferthion iechyd amharu i’r graddau uchaf posib.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (WFIS)

Gwybodaeth, cyngor ac argymhellion – y cyfan am ddim – am bob agwedd o ofal plant.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein ynglŷn â’r Cynllun Bathodyn Glas, mabwysiadu, hawliau lles, a llu o bethau eraill.

Maethu

Maethu ydi cynnig aelwyd groesawgar a diogel i blant a phobl ifanc.  Mae’n medru bod yn drefniant llawn-amser, rhan-amser, am ddiwrnod neu benwythnos neu fis neu rywbeth mwy tymor hir. Mae maethu’n rhan hanfodol o fywydau’r plant a phobl ifanc yn eich gofal, ac mae’n medru dod â llawer o fanteision a mwynhad i chi hefyd.

Dechrau Addysg Feithrin

Canllaw ar gyfer rhieni sy’n ystyried addysg feithrin i’w plant.  Mae’n cynnwys rhestr o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Addysg

Popeth perthnasol i addysg yn Wrecsam – gwybodaeth, cyngor, dogfennau perthnasol, a mwy.

Llyfrgelloedd Wrecsam

Gwybodaeth, cyngor ac esboniad o’r cyfleusterau ar-lein, addysg gydol oes, y datblygiadau diweddaraf, a llawer mwy.

Ffurflen Ymholi Gofal Plant Ar-lein

Cyfle ar-lein i ymholi ynglŷn â gofal plant yn Wrecsam.

Cydbwyso gwaith a byw

Mae trefniadau a pholisïau cydbwyso gwaith a byw yn berthnasol i deuluoedd a gofal plant, ond hefyd i lawer iawn mwy. Nid ‘gweithio llai’ ydi cydbwyso.  Y bwriad ydi cyrraedd a chynnal y cydbwysedd rhwng eich dyletswyddau gwaith a’ch dyletswyddau gartref, a bod â digon o egni i gyflawni popeth. Ac mae’n berthnasol i bawb, nid i deuluoedd ifanc yn unig.

Cysylltiadau Defnyddiol

Addysg a sgiliau - Llywodraeth Cymru

Mwy am addysg yng Nghymru.

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill

yn ôl i'r brig