Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 5 - Addasu Eiddo Preswyl Yn Dai Amlbreswyl

Un o gyfres o ganllawiau cynllunio yw hwn sydd yn egluro cynigion cynllunio lleol ar ffurf eglur a chryno gyda'r amcan o wella safonau. Paratowyd a mabwysiadwyd y canllawiau a ganlyn gan y Cyngor i feithrin gwell safon o addasu.

O nodi'r cyngor syml sydd yn y daflen hon y gobaith yw y bydd datblygwyr yn deall gofynion addasu eiddo preswyl yn dai amlbreswyl ac yn cynnwys nodweddion angenrheidiol ar adeg y cais cynllunio.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae prisiau tai chwyddedig wedi cynyddu'r galw am unedau bychain o lety i logi gyda'r canlyniad fod amryw o dai preswyl yn cael eu defnyddio i greu fflatiau, ystafelloedd byw a chysgu, tai cyfrannol a llety. Wrth ystyried cynigion i addasu eiddo preswyl yn dai amlbreswyl, bydd y Cyngor yn sicrhau nad effeithir yn andwyol ar gymeriad ac amwynder y gymdogaeth.

Y Gofyn am Ganiatâd Cynllunio

Nid oes angen caniatâd cynllunio pan fydd uned annedd preswyl (e.e. ty, ty unllawr, fflat, fflat deulawr) yn parhau i weithredu fel ty preswyl.

I weithredu fel ty preswyl rhaid i un o'r canlynol fod yn gymwys:

Gall yr amodau canlynol fod yn arwyddol o dunigol yn aml:-

Os nad yw / na fyddai'r eiddo yn gweithredu fel cartref teulu neu dyaid unigol yna byddai hyn yn ddatblygiad a byddai angen caniatâd cynllunio at newid defnydd. Fe all y bydd angen caniatâd Rheoli Adeiladu neu Reolau Iechyd Amgylcheddol hefyd.

Safonau

Nid yw'r Cyngor yn gwrthwynebu addasu eiddo preswyl presennol mewn egwyddor ond bod y cynnig yn boddhau ystyriaethau parcio, amwynder ac amgylcheddol ac yn gyson â pholisïau cynllunio lleol eraill.

Fel rheol disgwylir i gynigion addasu ateb y gofynion canlynol:-

1. Parcio

  1. Fflat un ystafell - 1 llecyn fesul dau le gwely
  2. Ty a rennir - 1 llecyn fesul dau le gwely

Os na ellir darparu hyn o fewn ffiniau'r safle gellir eu darparu un ai:-

Yn gyffredinol bydd llecynnau parcio ceir mewn gerddi bychain yn y tu blaen yn annerbyniol.

Wrth asesu cynigion bydd y Cyngor yn ystyried galw presennol a rhagdybiedig am barcio ar y stryd yn ystod y dydd a'r pwysau am barcio yn ystod y nos yng nghyffiniau'r datblygiad.

2. Amwynderau

Pan fo gardd gefn ar gael dylid ei defnyddio ar gyfer mannau sychu, lle i hamddena a chadw biniau. Dylai'r cyfleusterau fod ar gael i'r holl drigolion.

Os na fydd gardd ar gael, dylid darparu lle yn yr eiddo at sychu dillad. Dylid darparu lle i un bin ar gyfer pob 3 uned a'i leoli yng nghefn yr eiddo, neu wedi ei guddio'n dda fel arall.

Mabwysiadwyd Ebrill 1993 Diwygiwyd Mehefin 2004