Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 20 - Estyniadau Tai

Dyma un o gyfres o Gyfarwyddiadau Cynllunio Lleol sy'n ymhelaethu ar gynigion Cynllun Datblygu yn gryno. Mae'r canllawiau sy'n dilyn wedi eu paratoi a'u mabwysiadu gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol i hysbysu darpar berchnogion tai, adeiladwyr ac asiantiaid am faterion perthnasol i estyniadau tai, ac i annog gwell safon cynllunio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, bydd swyddog cynllunio yn fodlon trafod eich cynigion cyn i chi wneud cais. Efallai y byddwch hefyd am drafod gyda'ch cymydog / cymdogion i roi gwybod iddynt am eich bwriadau.

Mae'r Cynllun Datblygu'n pwysleisio y rhoddir caniatâd i estyniadau tai fel arfer, os ydynt yn adlewyrchu a gwella gwedd yr eiddo presennol, eiddo cyfagos, a'u safiad yn nhermau graddfa, cynllun a deunyddiau. Ond mae nifer o faterion manwl sy'n rhaid eu hystyried wrth gynllunio estyniadau domestig. Fel arfer mae angen ystyriaeth arbennig ar adeiladau rhestredig ac adeiladau hyn mewn ardaloedd cadwraeth, a gellir rhoi cyngor penodol ar ofyn gan yr Adran Gynllunio.

Eich Ty a'ch Gardd

Dylid ystyried y canlynol:-

 • Mae'n bwysig ystyried cymeriad penodol yr adeilad i'w estyn ac ystyried amgylchiadau'r eiddo. Dylai estyniadau adlewyrchu'r adeilad presennol a dylent gadw cymeriad, graddfa, cynllun a deunyddiau'r eiddo gwreiddiol fel bo siâp a chynllun ffenestr a'r eiliau crib addurnedig yn cael eu hailadrodd lle bo'n bosibl, a defnyddio deunyddiau tebyg;
 • Ni ddylai maint a graddfa'r estyniad dilynol dra arglwyddiaethu ar yr adeilad presennol;
 • o fewn terfynau anheddu, ni fyddai terfyn cyffredinol ar faint estyniadau'n briodol, os yw'r estyniadau'n cydymffurfio â chanllawiau'r Cyngor ynghylch maint gerddi, pellterau gwahanu, amwynder preswyl, effaith ar dreflun, ayb. Tu allan i derfynau anheddu, dylai unrhyw estyniad fod yn llai na'r annedd bresennol ac ni ddylai fod yn fwy na thraean o faint llawr yr annedd wreiddiol fel arfer;
 • Ni fyddai cyfyngu'n gyffredinol ar gyfanswm maint estyniad o fewn terfynau anheddiad yn briodol, ar yr amod bod yr estyniad yn cydymffurfio â chanllawiau'r Cyngor ynghylch maint yr ardd; pellteroedd gwahanu, cyfleuster preswyl, effaith ar y trefwedd ayb. Y tu allan i derfynau anheddiad dylai fod yn amlwg mai atodiad i'r adeilad sy'n bod eisoes yw unrhyw estyniad, ac fel arfer ni ddylai ymestyn mwy na 30 i 40% o gyfaint yr eiddo gwreiddiol;
 • er mwyn bod yn gymesur, ni ddylai to'r estyniad arfaethedig fod yn uwch na'r annedd bresennol a dylai'r rhediad, onglau a'r deunyddiau gydweddu â'r annedd bresennol; weithiau bydd llinell grib is yn caniatáu'r estyniad i aros yn gymesur â'r adeilad presennol;
 • dylai'r estyniad adael lleiafswm o 50 metr sgwâr o ardd breifat ddefnyddiol o fewn terfyn y safle, (30 metr sgwâr gyda thai bychain sy'n lletya hyd at 2 unigolyn, 10 metr sgwâr gyda fflatiau a fflatiau deulawr). Efallai y gwneir eithriadau gydag eiddo teras h~n lle bo angen cyfleusterau sylfaenol fel cegin neu ystafell ymolchi, ac na ellir eu darparu o fewn yr eiddo presennol;
 • ni ddylai estyniadau arwain at golli lle parcio os yw hyn yn arwain at broblemau diogelwch y ffyrdd neu dagfeydd. Er mwyn lleihau parcio ar y stryd, efallai byddai parcio'n dderbyniol yn yr ardd flaen i gadw darpariaeth ddigonol, (dau le fel arfer) ond dim ond lle bo digon o dirweddu a gardd yn weddill i ddiogelu cymeriad yr ardal a lleihau effaith weledol y datblygiad;
 • Os oes coed ar yr eiddo neu'n gyfagos iddo, dylid eu hystyried yn ofalus a gwneud pob ymdrech i'w cadw. Mae arweiniad ar gael yn y Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol 'Coed a Datblygiad' sydd ar gael o'r Adran Gynllunio.

Eich ty chi a thy eich cymydog

 • Ni ddylai eiddo cyfagos golli preifatrwydd, golau dydd na heulwen yn sylweddol o ganlyniad i'ch estyniad, ac ni ddylai fod yn weledol ormesol o edrych arno o dai cyfagos.
 • Lle bo dwy ystafell gyfanheddol yn wynebu ei gilydd fel eu bod yn debygol o edrych dros ei gilydd, dylai fod lleiafswm o 22 metr rhyngddynt. Lle bo ffenestr yn wynebu wal sy'n uwch nag uchder rhan uchaf y ffenestr, mae'n rhaid bod lleiafswm o 13 metr rhyngddynt. Mae'r safon hon yn berthnasol i dir gwastad.
 • Bydd angen mwy o bellter ar lethr fel am bob metr (neu ran ohono) o wahaniaeth mewn uchder, bydd pellteroedd yn y safon yn cael eu cynyddu o 2 fetr. Bydd gofyn i ddatblygwyr nodi lefelau llawr gorffenedig eu hadeiladau ar eu cynlluniau a, lle bo ffenestri ar eiddo cyfagos sydd eisoes yn bodoli, lefelau'r eiddo hyn.
 • Mewn achosion lle ni ellir cydymffurfio'n hollol â'r safonau, gellir lleihau ffenestri sy'n edrych dros ei gilydd drwy:-
 • godi waliau sgrin neu ffensiau ar lefel y llawr;
 • roi gwydr aneglur mewn ffenestri a drysau;
 • roi ffenestri lefel uchel neu ffenestri to yn dilyn rhediad y to (isafswm uchder sil 1.7m).
 • Dylid osgoi defnyddio ffenestri ochr mewn estyniadau ger terfynau, gan ni ellir tybio bod hawl dros olygfa ar draws tir/gerddi cyfagos, neu olau digonol.
 • Mae gan y rhan fwyaf o dai eu ffenestri'n wynebu'r blaen a'r cefn. Byddai estyniad a adeiladwyd yn agos at derfyn eiddo cyfagos yn gallu lleihau golau dydd a heulwen i ffenestri'r ty hwnnw, ynghyd â'r olygfa o'r ystafelloedd hyn. Felly, ni ddylai estyniadau fod cymaint fel eu bod yn creu effaith glawstroffobaidd, nac yn achosi ymwthiad gweledol sylweddol, na cholli golau eiddo cyfagos.
 • Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu cyfarwyddyd y Sefydliad Ymchwil Adeiladu ar gynllunio safle sef y dylai golau dydd ac estyniadau gydymffurfio â'r Prawf 45º fel a ddisgrifir isod:

Y Prawf 45º

 • I'w ddefnyddio, cymerwch drychiad y wal y gosodwyd ffenestr y cymydog ynddi a thynnwch linell yn groeslinol i lawr ar ongl o 45º o gornel agosaf rhan uchaf yr estyniad;
 • Yna, cymerwch y cynllun a thynnwch linell yn groeslinol ar ongl o 45º tuag at y wal ffenestr o ben pellaf yr estyniad;
 • Os yw canol prif ffenestr eiddo drws nesaf yn gorwedd ar ochr yr estyniad y ddwy linell 45º hyn, yna mae'n eithaf posibl y bydd yr estyniad yn achosi lleihad sylweddol yn y golau a dderbynnir gan y ffenestr.

Cyfarwyddyd yn unig yw hyn ac nid yw llwyddo yn y prawf yn golygu caniatáu cais yn awtomatig nac i'r gwrthwyneb.

Gwino effaith estyniadau arfaethedig ar olau dydd

Estyniadau ochr - canllawiau penodol

Lle mae'r eiddo'n sefyll mewn rhes o anheddau ar wahân/pâr ac y byddai'r estyniad yn llenwi'r bwlch, mae perygl y byddai'r estyniad yn creu golwg teras. Nid yw hyn er lles cadw cymeriad y stryd a dylid ei osgoi er lles cyfleuster gweledol. Un dull o gynnal toriad gweledol fyddai gosod yr estyniad yn ôl metr o du blaen yr annedd i greu toriad clir.

Dylid cydymffurfio â'r meini prawf canlynol:

 • Mae to crib fel arfer yn hanfodol. Dylai to yr estyniad arfaethedig gydweddu â gogwydd a siâp y gwreiddiol. Dylai llinell y grib ddilyn neu fod yn is na'r annedd wreiddiol;
 • Argymhellir gadael pellter o 1 metr rhwng yr estyniad a'r terfyn ochr er mwyn caniatáu cynnal a chadw a mynediad.

Mae angen gofal mawr wrth gynllunio estyniadau ar safleoedd cornel, sy'n rhoi canlynol ar gyfer safleoedd cornel:- golwg agored yn aml, ac yn amlwg o'r ddwy stryd. Dylid cwrdd â'r meini prawf

 • Ni ddylai lled yr estyniad fod yn fwy na hanner lled tu blaen gwreiddiol yr eiddo;
 • Ni ddylai lled yr estyniad fod yn fwy na hanner lled yr ardd/plot rhwng yr eiddo a'r briffordd gyfagos;

Mae'n bosibl bod problemau ymgorffori isafswm safonau parcio ar safleoedd ochr. Lle bo cynigion yn cynnwys mynediad, modurdai, neu gysgodfannau i gerbydau, dylid cwrdd â'r meini prawf canlynol.

 • dylai modurdai, neu gysgodfannau i gerbydau fod â llwybr o leiaf 5.5m yn glir o'r briffordd. Os nad oes digon o hyd i'r ardd i roi llwybr 5.5m, mae'n rhaid gosod y modurdy yn ôl o'r brif wal flaen i roi'r isafswm hyd llwybr hwn;
 • lle collir mannau parcio o ganlyniad i estyniad ac y byddai hyn yn achosi problemau diogelwch ar y ffyrdd neu dagfeydd, mae'n rhaid darparu mannau eraill.

Estyniadau cefn - canllawiau arbennig

Ni ddylai estyniadau cefn, gan gynnwys ystafelloedd haul, newid lefelau presennol na bwrw'u trem yn sylweddol dros lefelau heulwen, preifatrwydd na golau dydd eiddo cyfagos.

Ni ddylai estyniadau deulawr ddod mwy na 2 fetr o derfyn sy'n ffurfio gwahanfur rhwng eiddo teras ag eiddo pâr nac 1 metr o derfynau eraill. Dylai uchafswm yr estyniad o'r annedd fod yn draean lled yr ardd. Dylai ceisiadau fodloni'r prawf 45º.

Bydd unrhyw estyniadau sydd o fewn un metr i’r terfyn yn cael eu cyfyngu, fel rheol, i 3.5 metr o hyd ar y mwyaf. Ar gyfer pob metr ychwanegol o’r terfyn gellir ei gynyddu un metr.

Estyniadau Blaen - canllawiau arbennig

Bydd estyniadau blaen yn amlwg yn effeithio ar olwg y stryd ac anaml byddant yn dderbyniol. Mae'n rhaid i estyniadau blaen fod mewn cytgord â ffurf, graddfa, cymesuredd a chynllun yr annedd ac eiddo cyfagos, ac ni ddylent:

 • effeithio'n niweidiol ar gymeriad cyffredinol a golwg y stryd;
 • estyn allan yn sylweddol o wal flaen yr annedd bresennol;
 • arwain at golli cyfleusterau parcio presennol, lle byddai hyn yn achosi problemau diogelwch ar y ffyrdd neu dagfeydd.

Dylai estyniadau blaen fodloni'r prawf 45º

Mae weithiau'n bosibl adeiladu portsh heb fod angen caniatâd cynllunio. Os ydynt angen caniatâd cynllunio ai peidio dylent gydweddu â chymeriad a chynllun yr eiddo presennol a dylent:-

 • fod â chynllun syml a pharchu llinellau gwreiddiol y ty;
 • igynnwys cymaint o ddeunyddiau a nodweddion cynllunio sy'n cydweddu;
 • fod â tho cribog;
 • beidio â bod yn uwch na sil ffenestri'r llawr cyntaf.

Estyniadau To - canllawiau penodol

Dylid cadw newidiadau i'r to a ffenestri dormer cyn lleied ag y bo modd fel ag i leihau'r effaith weledol i edrychiad yr eiddo a'r ardal gyfagos, ac i leihau colli preifatrwydd cymdogion. Dylid cwrdd â'r meini prawf canlynol:

 • ni ddylid rhoi estyniadau dormer i flaenluniau ty;
 • dylai estyniadau dormer fod cyn lleied ag y bo modd ac yn gymesur â nodweddion eraill y ty. Fel arfer gwrthodir caniatâd lle byddai ffenestri dormer yn gorchuddio a bwrw'u trem dros ran helaeth o'r to;
 • mae'n rhaid i estyniadau beidio ag ymestyn uwchben llinell grib yr eiddo;
 • dylai ffenestri dormer ddilyn llinellau fertigol drysau a ffenestri sy'n bodoli eisoes;
 • dylai estyniadau dormer ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu neu sy'n cydweddu lle bo modd;
 • lle dymunir defnyddio gofod y to, dylid ystyried cynnwys ffenestri to sy'n gogwyddo neu ffenestri dormer math traddodiadol i greu'r nenfydau ar ogwydd to a gysylltir ag ystafelloedd atig. Mae ffenestri to gogwyddol yn rhatach i'w gosod ac yn llai mewnwthiol na ffenestri dormer, ac yn gallu lleihau problemau edrych dros tryd/eiddo.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â'r:
Prif Swyddog Cynllunio, Stryt y Lampint, Blwch Post 1290, Wrecsam, LL11 1WL.

E-bost: planning@wrexham.gov.uk

Ffôn: (01978) 292017.
Ffacs: (01978) 292502.

Diwygiwyd Mawrth 2010

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 20 - Estyniadau Tai

Cliciwch ar y cyswllt isod i ddadlwytho copi or dogfen mewn fformat PDF.

Canllaw Rhif 20 - Estyniadau Tai - fformat PDF 251kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.


17 - Coed a Datblygiad

Rheoli Cynllunio

Mynegai Nodiadau Cyfarwyddiadau Cynllunio Lleol

yn ôl i'r brig