Ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig

Bwriad y nodiadau hyn yw egluro’r amrediad a’r wybodaeth sy’n cydfynd â chais Caniatâd Adeilad Rhestredig. Mae angen caniatâd ar gyfer gwaith sy’n mynd y tu hwnt i adnewyddu a chynnal a chadw ac sy’n effeithio ar gymeriad yr adeilad rhestredig fel un sydd o ddiddordeb pensaernïol arbennig neu o ddiddordeb hanesyddol. Gall gwaith o’r fath amrywio o ychwanegu arwyddion i chwalu, neu ddarparu estyniad. Dylid nodi y gall fod angen caniatâd ar gyfer gwaith mewnol hefyd a dylid darparu manylion priodol o’r cynnig.

Bydd angen y wybodaeth sylfaenol ganlynol fel rhan o’r cais fel rheol:-

 • datganiad i gyfiawnhau’r cynnig ac i ddangos pam fod newidiadau neu chwalu yn
  angenrheidiol neu’n ddewisol;
 • bydd angen adroddiad strwythur lle bo’n ymwneud ag addasu neu lle bo gwaith neu newidiadau o’r math fel bo angen dangos y gall yr adeilad gynnal y newidiadau arfaethedig;
 • dyluniadau arolwg o’r sefyllfa bresennol yn cynnwys cynlluniau a drychiadau - yn cael eu cefnogi gan drawsdoriad(au) lle fo’n briodol e.e. lle bo’n ymwneud ag adeilad sydd â ffrâm bren;
 • dyluniadau gyda nodiadau llawn o’r cynnig yn cynnwys cynlluniau a drychiadau - gweler y rhestr wirio. Bydd angen i’r cynlluniau hyn fod yn fwy manwl na chynlluniau cais cynllunio.

Nid oes ffi cais ar gyfer ceisiadau Caniatâd Adeilad Rhestredig. Bydd darparu 6 set o gynlluniau i ddiben ymgynghori’n sicrhau y caiff eich cais sylw ynghynt.

Gweler Ffurflenni Cais pryd eich copi o ffurflenni cais a thystysgrif perchnogaeth hon ar gael i'w lawr lwytho.

Manylion Masnaschu

 • Arwyddion
 • Tu blaen siop ar y llawr isaf
 • Canopïau
 • Caeadau
 • Newidiadau mewnol

Rhestr Wirio Manylion

Manylion y Ffenestri

 • Math
 • Dull agor
 • Defnyddiau
 • Manylion lintel
 • Manylion silffoedd
 • Dull gosod gwydr
 • Safle/dyfnder yn agoriad y wal
 • Gorffeniad amddiffynnol/addurniadol
 • Cloriau (mewnol ac allanol)
 • Gwaith haearn addurniadol

Manylion y To

 • Simneiau
 • Cyfluniad y to
 • Gorchudd y to, yn cynnwys y grib
 • Manylion y bargod
 • Soffit
 • Ffenestri’r to
 • Gwteri dwr glaw
 • Gorffeniad addurniadol/amddiffynnol
 • Manylion am y pwynt lle mae’r to yn cyfarfod â’r wal (y bondo)
 • Awyru

Manylion Cwrtil

 • Triniaeth wyneb y tir o gwmpas yr adeilad
 • Triniaeth y ffiniau - waliau, ffensys/rheiliau
 • Newidiadau i adeiladau eraill o fewn y tir/cwrtil

Manylion y Waliau

 • Adeiladwaith y waliau a’r deunyddiau
 • Morter/pwyntio
 • Llin-gwrs
 • Gwaith briciau addurniadol
 • Cyntedd/canopi
 • Drysau, math a deunydd
 • Ffenestri (trefniant y ffenestri)
 • Gorffeniad amddiffynnol/addurniadol

Mae copi o ddaflen hon ar gael i'w lawr lwytho yn y ffurf ganlynol

Mae copi o ddaflen hon ar gael i'w lawr lwytho yn y ffurf ganlynol - Fersiwn PDF 71Kb 


Ardaloedd Cadwraeth

Cynllunio Amgylchedd

Nodiadau Canllawiau Cynllunio Lleol

yn ôl i'r brig