Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strydoedd o Fri

Gwneud ein strydoedd yn lanach, yn wyrddach ac yn saffach

Mae 'Strydoedd o Fri' yn ymwneud â darparu gwasanaeth gwell i chi'r cwsmer, trwy roi un cysylltbwynt i chi ar gyfer pob gwasanaeth sy'n ymwneud â'ch strydoedd, priffyrdd a mannau agored. Byddem yn gwneud addewid glir am safon y gwasanaethau y byddem yn eu darparu a bydd adrannau'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod yr addewid hon yn cael ei chyflawni.

Gallwch roi gwybod i ni am unrhyw beth sy'n effeithio ar y strydlun, fel sbwriel, baw cŵn, ailgylchu, goleuadau stryd diffygiol neu broblemau gyda'r ffordd neu'r pafin hyd yn oed. Ond cofiwch fod rhai troseddau fel gadael baw cŵn, gollwng sbwriel a thipio anghyfreithlon yn gallu arwain at ddirwy ac erlyniad.

Gyda’ch help a’ch cydweithrediad chi y gallwn sicrhau strydoedd gwyrddach, glanach a diogelach - rhowch fri i’ch strydoedd!

Yr hyn yr ydym ni'n ei wneud Ceisiadau am wasanaeth
Cerbydau diangen/wedi'u gadael     Ffurflen Cerbyd a Adawyd/Cerbyd Diangen Ar Lein    
Anifeiliaid marw  
Baw cŵn Rhoi gwybod am faterion sy'n ymwneud â wardeiniaid cŵn
Hysbysiadau Cosb Benodedig (gorchmynion rheoli ysbwriel neu gŵn) - dolen allanol
Arosfannau bysiau  
Llifogydd  
Tipio anghyfreithlon Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon
Graffiti Rhoi gwybod am graffiti
Torri glaswellt  
Gwacáu gylïau  
Cynnal a chadw priffyrdd Rhoi gwybod am fater sy'n ymwneud â phriffyrdd

Sŵn, mwg a llygredd

Rhowch wybod i ni am swn, mwg neu lygredd
Rheoli plâu Rhoi gwybod am broblem gyda phla
Toiledau cyhoeddus Rhoi gwybod am broblem gyda thoiled cyhoeddus
Ailgylchu

Lleoliad canolfannau/safleoedd ailgylchu

Gwneud cais am fin/blwch/sach newydd

Gwrthychau miniog/nodwyddau Rhoi gwybod am wrthrychau miniog/nodwyddau
Glanhau'r strydoedd (clirio sbwriel a dail) Hysbysiadau Cosb Benodedig (gorchmynion rheoli ysbwriel neu gŵn) - dolen allanol
Dodrefn ar y stryd  
Goleuadau stryd Rhoi gwybod am broblem gyda goleuadau stryd
Placiau enwau strydoedd Rhoi gwybod am broblem gyda phlaciau enwau strydoedd
Casglu ac ailgylchu gwastraff

Rhoi gwybod am gasgliad sbwriel sydd wedi'i fethu

Rhoi gwybod am gasgliad cynorthwyedig sydd wedi'i fethu

Gwneud cais am gasgliad swmpus

Gwneud cais am fin/blwch/sach newydd

Cynnal a chadw yn ystod y gaeaf