Cyngor, Argyfyngau a Budd-daliadau

A-Z Budd-daliadau

Disgrifiad cryno o'r budd-daliadau mwyaf cyffredin sydd ar gael yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  NID yw'r rhestr hon yn ddatganiad cyfreithiol awdurdodol ac fe'i bwriedir fel canllaw yn unig.

Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Os ydych yn talu rhent / neu dreth y cyngor ar gyfer eich cartref ac yn byw ar incwm isel efallai y bydd gennych hawl i Fudd-dal Tai ac/neu Fudd-dal Treth y Cyngor, sy'n golygu efallai y gallech dalu llai am y biliau hyn.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Gallwch ddod o hyd i atebion i'r cwestiynau a ofynnir yn aml am wasanaethau'r cyngor, cyfleusterau a gwybodaeth berthnasol arall.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Cyngor Wrecsam yn ymroddedig i sicrhau cydraddoldeb i bawb ac er mwyn gwneud cydraddoldeb yn realiti wrth ddarparu gwasanaeth, yn ein rôl fel cyflogwr ac fel arweinydd blaenllaw o'r gymuned.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW)

Cyswllt allanol i wefan AVOW. Cymdeithas o aelodau sydd â'r nod i gynnig cefnogaeth a chymorth i unrhyw fudiad gwirfoddol neu gymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cymorth a Hawliau Cwsmeriaid

Cysylltiadau allanol defnyddiol i wybodaeth am Gyngor i Gwsmeriaid a hawliau cyffredinol.

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill

Dewiswch adran sydd o ddiddordeb i chi a chewch restr o wefannau allanol defnyddiol y gallwch gysylltu â nhw.

Grantiau Tai ac Adnewyddu Ardal

Canllaw i ba grantiau tai ac adnewyddu ardal sydd ar gael a phwy all wneud cais.

Hawliau Lles

Mae gan yr Uned Hawliau Lles (UHLl) dîm o weithwyr sy'n rhoi cyngor ac yn cyflwyno materion budd-daliadau lles.

Helpu gyda Digwyddiadau Bywyd

O'r gwaith ymchwil a'r atborth am y gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf rydym wedi darparu gwybodaeth i'ch helpu gyda rhai o'r digwyddiadau mwyaf pwysig yn eich bywyd.

Iechyd a Lles

Gwybodaeth am ofal iechyd lleol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lleihau Carbon

Mae newid hinsawdd yn un o brif flaenoriaethau Cyngor Wrecsam. Rydym ni wrthi fel lladd nadroedd yn erbyn ei achosion a'i effeithiau. Ond mae angen eich cymorth arnom ni. Mae yna lawer iawn o bethau y medrwch eu gwneud, o ddefnyddio llai o egni a dŵr i dyfu eich llysiau eich hunain.

Llifogydd

Mae'r dudalen hon yn cynnig gwybodaeth am faterion llifogydd, cyngor a gwybodaeth ynglŷn â'r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (ALlLlA).

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam (PDCW) yn gymdeithas statudol sy'n dod â chynrychiolwyr o asiantaethau pwysig at ei gilydd i gydweithio i leihau a mynd i'r afael â lefelau trosedd ac anrhefn lleol.

Rheolaeth Brys

Gwybodaeth ddefnyddiol a chwestiynau a ofynnir yn aml am beth sy'n digwydd mewn argyfwng.

Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r dudalen hon yn dangos gwybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithredu Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Safonau Masnach

Mae'r rhan hon yn rhoi gwybodaeth am rôl Safonau Masnach yn y Fwrdeistref Sirol ac ystod y gwasanaethau a ddarparwn.

Swyddfa Gofrestru / Gwasanaethau Cofrestru

Gwybodaeth am Swyddfa Gofrestru Wrecsam (a adnabyddir hefyd fel Swyddfa Gofrestru Wrecsam neu'r Swyddfa Gofrestru) sy'n darparu Gwasanaethau Cofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil.

Treth y Cyngor

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor, gan gynnwys manylion cyswllt, dulliau i dalu treth y cyngor, costau bandiau, sut gaiff eich arian ei wario yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol arall.

Trwyddedu

Mae'r dudalen hon yn dangos manylion gwasanaethau Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy'n rhan o'r Adran Diogelu'r Cyhoedd.

Twyll Budd-daliadau

Bob blwyddyn bydd twyll budd-daliadau yn mynd â miloedd o bunnoedd o arian cyhoeddus.  Hyd yn oed os nad ydych yn talu treth incwm rydym i gyd yn talu rhyw fath o dreth yn anuniongyrchol, felly mae dwyn arian cyhoeddus yn dwyn arian gennych chi!

Tywydd Ofnadwy

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon i'ch helpu chi os bydd tywydd drwg neu lifogydd difrifol yn y fwrdeistref sirol.

yn ôl i'r brig