Cymuned a Byw

Adfywio

Nid dyma'r tro cyntaf i'r cyngor ystyried adfywio cymunedol. Ers iddo gael ei greu, bu neilltuo adnoddau i fynd i'r afael ag amddifadedd, dieithrio cymdeithasol ac anghydraddoldeb yn flaenoriaeth i Gyngor Wrecsam.

Archifau ac Astudiaethau Lleol

Mae Canolfan A.N.Palmer ar gyfer Astudiaethau Lleol ac Archifau yn lle yn Wrecsam i chi wneud eich gwaith ymchwil am hanes lleol a hanes teuluol.

A yw’r ‘Wasgfa Credyd’ yn effeithio arnoch chi?

Gwyddom y gall llawer o breswylwyr y fwrdeistref fod yn dioddef ansicrwydd ariannol ar hyn o bryd. Pwrpas y dudalen hon yw rhoi rhywfaint o gyngor i'ch cynorthwyo os oes gennych bryderon penodol.

Canolfannau Cymunedol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn berchen ar ac yn cynnal dau ddeg pedwar o ganolfannau cymunedol o fewn cymunedau lleol ledled Wrecsam.

Cydlyniad Cymunedol

Mae cydlyniant cymunedol yn cyfleu'r gallu sydd gan bob cymuned i weithredu a datblygu'n hollol gytûn yn hytrach na thynnu'n groes i'w gilydd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth am ddim ar bob agwedd ar ofal plant a gwasanaethau plant yn Wrecsam.

Gwybodaeth Gymunedol

Gwybodaeth ddefnyddiol i gymunedau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Hamdden a Diwylliant

Gwybodaeth am ystod eang o wasanaethau hamdden a threftadaeth o amgylch ac yn Wrecsam ei hun gan gynnwys amgueddfeydd, celfyddydau perfformio, teithiau a chaeau chwarae a pharciau.

Helpu gyda Digwyddiadau Bywyd

O'r gwaith ymchwil a'r atborth am y gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf rydym wedi darparu gwybodaeth i'ch helpu gyda rhai o'r digwyddiadau mwyaf pwysig yn eich bywyd.

Iechyd a Lles

Gwybodaeth am ofal iechyd lleol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lleihau Carbon

Mae newid hinsawdd yn un o brif flaenoriaethau Cyngor Wrecsam. Rydym ni wrthi fel lladd nadroedd yn erbyn ei achosion a'i effeithiau. Ond mae angen eich cymorth arnom ni. Mae yna lawer iawn o bethau y medrwch eu gwneud, o ddefnyddio llai o egni a dŵr i dyfu eich llysiau eich hunain.

Llyfrgelloedd

Gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein am lyfrgelloedd, dysgu gydol oes a beth sy'n digwydd, beth sy'n newydd a gwybodaeth berthnasol am lyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth yn Wrecsam.

Mae’r Trydydd Sector

Bydd Grwp Cyswllt y Trydydd Sector yn ceisio cynnal a chadw golwg ar ddatblygiad perthynas ymarferol gref rhwng y Trydydd Sectyor a’r Cyngor er budd pobl Wrecsam.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam (PDCW) yn gymdeithas statudol sy'n dod â chynrychiolwyr o asiantaethau pwysig at ei gilydd i gydweithio i leihau a mynd i'r afael â lefelau trosedd ac anrhefn lleol.

Siopa yn Wrecsam

Mae gwreiddiau tref farchnad ganoloesol Wrecsam wedi datblygu'n canolfan fanwerthu cyfoes a bywiog sy'n bodloni hyd yn oed y dyhead mwyaf am siopa.

Strydoedd o Fri

Mae Strydoedd o Fri yn ymwneud â darparu ar eich cyfer chi, ein cwsmeriaid gyda gwasanaeth gwell drwy roi un pwynt cyswllt hawdd i bob gwasanaeth sy'n gysylltiedig â'ch strydoedd, priffyrdd a mannau agored.

Sut i ddod o hyd i ni

Sut i gyrraedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae hefyd yn cynnwys mapiau i'r rheiny sy'n byw ac yn ymweld â gwahanol rannau o Wrecsam.

Swyddfa Gofrestru / Gwasanaethau Cofrestru

Gwybodaeth am Swyddfa Gofrestru Wrecsam (a adnabyddir hefyd fel Swyddfa Gofrestru Wrecsam neu'r Swyddfa Gofrestru) sy'n darparu Gwasanaethau Cofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil.

Teithio a Chludiant

Gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau ar-lein am y cynllun bathodyn clas, meysydd parcio yn Wrecsam, amserlenni bws a gwybodaeth gysylltiedig am deithio a chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Teithiau cerdded

P'un a ydych yn ymarfer corff i ostwng y pwysau gwaed neu'n mynd am dro i ymlacio ac anghofio am anawsterau bywyd heddiw, mae yna daith gerdded i chi.  Dilynwch y teithiau dewch o hyd i dirwedd o'r safon gorau a'r dreftadaeth fwyaf rhyfeddol yn y fwrdeistref sirol.

Treth y Cyngor

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor, gan gynnwys manylion cyswllt, dulliau i dalu treth y cyngor, costau bandiau, sut gaiff eich arian ei wario yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol arall.

Wrecsam Ifanc

Mae Wrecsam Ifanc ar gyfer y bobl ifanc hynny sy'n 11 - 25 oed ac yn byw, yn gweithio neu'n astudio yn Wrecsam.

Ysbyty Maelor Wrecsam

Ein hamcan yw darparu'r wybodaeth sylfaenol i gyrraedd Ysbyty Maelor Wrecsam, amseroedd ymweld â lleoliad adrannau penodol yn yr ysbyty i chi.

Ysgolion

Cronfa ddata ar-lein Cyngor Wrecsam sy'n rhoi gwybodaeth am holl ysgolion yr Awdurdod Addysg Lleol.

yn ôl i'r brig