Addysg a Dysgu

Addysg yn Wrecsam

Gwybodaeth am addysg yn Wrecsam gan gynnwys ysgolion, gwybodaeth i rieni a derbyniadau i ysgolion.

Adran Gwelliannau Ysgol Cyngor Wrecsam

Croeso i ran ein gwefan sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddar i chi ynghylch gwaith sy’n digwydd o gwmpas y fwrdeistref sirol i wella ysgolion ar gyfer ein pobl ifanc.

Cludiant Ysgol

Gwybodaeth am ddarparu cludiant ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Derbyniadau a Throsglwyddiadau Ysgolion

Yma byddwch yn gweld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynghylch derbyniadau i ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Dolenni Addysg Defnyddiol

Yma gwelwch restr o sefydliadau allanol a gwefannau addysg a dysgu.

Dyddiadau'r tymor

Gwybodaeth am ddyddiadau’r tymhorau ysgol, gwyliau a diwrnodau hyfforddi ar gyfer holl ysgolion yr awdurdod addysg lleol.

Dysgu Gydol Oes

Mae ein Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn darparu ffordd hyblyg i chi ddysgu.  Mae’n caniatáu'r rhyddid i chi astudio pryd, yn lle a sut y dymunwch chi.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc 8 – 17 oed er mwyn atal troseddu ac aildroseddu.

Gwasanaeth Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam yn darparu ystod o wasanaethau cyffrous a llawn her i ddatblygu, addysgu ac ysbrydoli pobl ifanc Wrecsam er mwyn iddynt gyfrannu’n gadarnhaol i’w cymuned ac er mwyn cynnig y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i ddatblygu yn oedolion iach, cynhyrchiol a boddhaus.

Helpu gyda Digwyddiadau Bywyd

O’r gwaith ymchwil a’r atborth am y gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf rydym wedi darparu gwybodaeth i’ch helpu gyda rhai o’r digwyddiadau mwyaf pwysig yn eich bywyd.

ITeC Wrecsam

Mae ITeC Wrecsam yn sefydliad nid er elw a’i brif bwrpas yw cefnogi seilwaith economaidd yr ardal drwy hyfforddiant.

Lles Plant

Gwybodaeth ddefnyddiol am les plant mewn ysgolion.

Prydau Ysgolion

Mae Gwasanaeth Arlwyo Prydau Bwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam bob amser yn anelu at ddarparu ystod eang o ddewisiadau prydau bwyd iach er mwyn diwallu rhai o anghenion maethyddol plant sy’n datblygu ac yn tyfu.

Chwiliwch am swyddi gwag yng 'Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc - Dysgu a Chyflawniad' gan gynnwys ysgolion.

Wrecsam Ifanc

Mae Wrecsam Ifanc ar gyfer y bobl ifanc hynny sy’n 11 - 25 oed ac yn byw, yn gweithio neu’n astudio yn Wrecsam.

Ysgolion

Cronfa ddata ar-lein Cyngor Wrecsam sy’n rhoi gwybodaeth am holl ysgolion yr Awdurdod Addysg Lleol.

yn ôl i'r brig