Amgylchedd a Chynllunio

Ailgylchu

Mae ailgylchu gwastraff ac ailgylchu yn bwysig, gan osgoi’r angen i anfon deunydd i safleoedd tirlenwi, mae’n llai llygredd ac mae’n arbed adnoddau ac ynni naturiol. Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion am wasanaethau ailgylchu a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Amgylchedd a Chadwraeth

Gwybodaeth am yr amgylchedd, cadwraeth, bioamrywiaeth a datblygiad cynaliadwy.

Casglu Sbwriel / Biniau

Gwybodaeth am wasanaethau casglu sbwriel a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cynllunio a Rheoli Adeiladau

Mae’r rhan hon yn darparu gwybodaeth, cyngor, ffurflenni a chyfleusterau ar-lein i ategu at geisiadau cynllunio, rheoliadau adeiladau, polisïau cynllunio a materion amgylcheddol a chadwraeth.

Diogelu’r Cyhoedd

Manylion am y Wasanaethau Diogelu’r Cyhoedd, gan gynnwys gwybodaeth gyswllt, gwybodaeth am y gwasanaethau, cwestiynau a ofynnir yn aml, gwasanaeth rhoi gwybod, gwasanaeth gwneud cais am wasanaeth ar-lein a cheisiadau ar-lein.

Gwasanaethau Amgylcheddol

Manylion am Wasanaethau Amgylcheddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan gynnwys gwybodaeth gyswllt, gwybodaeth am y gwasanaeth, cwestiynau a ofynnir yn aml, gwasanaeth rhoi gwybod, gwasanaeth gwneud cais am wasanaeth ar-lein a cheisiadau ar-lein.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae dros 850 cilomedr (525 milltir) o hawliau tramwy cyhoeddus wedi eu cofnodi ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae ein rhwydwaith o lwybrau, llwybrau ceffylau a chilffyrdd yn darparu rhwydwaith o lwybrau hyfryd.

Lleihau Carbon

Mae newid hinsawdd yn un o brif flaenoriaethau Cyngor Wrecsam. Rydym ni wrthi fel lladd nadroedd yn erbyn ei achosion a'i effeithiau. Ond mae angen eich cymorth arnom ni. Mae yna lawer iawn o bethau y medrwch eu gwneud, o ddefnyddio llai o egni a dŵr i dyfu eich llysiau eich hunain.

Parciau a Meysydd Wrecsam

Gwybodaeth am Gaeau Chwarae, Cyrtiau a Lawntiau Bowlio.

Parciau a Chefn Gwlad

Mae’n rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfleusterau am gefn gwlad, parciau a hawliau tramwy o amgylch Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rhandiroedd

Mae’n darparu gwybodaeth am safleoedd rhandiroedd sydd gan Adran Rhandiroedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Strydoedd o Fri

Mae Strydoedd o Fri yn ymwneud â darparu ar eich cyfer chi, ein cwsmeriaid gyda gwasanaeth gwell drwy roi un pwynt cyswllt hawdd i bob gwasanaeth sy’n gysylltiedig â’ch strydoedd, priffyrdd a mannau agored.

Teithiau cerdded

P’un a ydych yn ymarfer corff i ostwng y pwysau gwaed neu’n mynd am dro i ymlacio ac anghofio am anawsterau bywyd heddiw, mae yna daith gerdded i chi. Dilynwch y teithiau dewch o hyd i dirwedd o’r safon gorau a’r dreftadaeth fwyaf rhyfeddol yn y fwrdeistref sirol.

yn ôl i'r brig