Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ei Dalu… Gwneud taliad i Gyngor Wrecsam?

Ffyrdd o Dalu

Taliadau Ar-lein

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ceisio gwneud gwasanaethau’n fwy cyfeillgar a hygyrch.

Fel rhan o’n rhaglen ddatblygu barhaol rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau talu ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes, Rhenti Tai, Amrywiol Ddyledion ynghyd â gallu talu biliau gwasanaethau am Nwy Gogledd Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn uniongyrchol, ac yn ddiogel, i’r Cyngor.

Sylwer y bydd ffi o 2.5% yn daladwy ar bob taliad gyda Cherdyn Credyd o 1 Ebrill 2014.

O 1 Ebrill, 2015 Nid ydym bellach yn gallu derbyn taliadau ar gyfer Dwr Dyffryn Dyfrdwy neu’r Undeb Credyd.

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd fwyaf diogel a mwyaf cyfleus i chi dalu yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. Rydych yn arbed amser ac nid oes angen ysgrifennu sieciau, dim arian parod i’w dalu, dim byd i’w bostio na gorfod ciwio wrth gownteri.

Rydych yn sicr bob amser gyda Debyd Uniongyrchol y cewch ad-daliad ar unwaith os digwydd i gamgymeriad gael ei wneud, sy’n annhebygol iawn.

Gallwch gael cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol yn un o’r tair ffordd ganlynol:

  1. Codi un yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam.
  2. Ffonio’r adran briodol a gofyn am un ar y rhifau canlynol
  3. Argraffu un, ei lenwi a’i lofnodi, a’i adael yn un o’n swyddfeydd neu ei anfon i

Talu Biliau Ar-lein

Mae’r cyfleuster talu ar-lein hwn yn gadael i chi dalu biliau’n uniongyrchol, ac yn ddiogel, i’r Cyngor ar gyfer:

O 1 Ebrill, 2015 Nid ydym bellach yn gallu derbyn taliadau ar gyfer Dwr Dyffryn Dyfrdwy neu’r Undeb Credyd.

Sylwer y bydd ffi o 2.5% yn daladwy ar bob taliad gyda Cherdyn Credyd o 1 Ebrill 2014.

Mae holl drafodion yn ddiogel gyda chefnogaeth gwasanaethau Thawte. Trwy ddefnyddio’r cyfleuster talu hwn rydych yn cytuno â Thelerau ac Amodau Taliadau Ar-lein ein gwefan.

Oherwydd faint o sicrwydd sydd ei angen gyda thaliadau ar-lein dylai eich porwr gwe fod naill ai’n Firefox, Internet Explorer fersiwn 6 neu uwch.

Gallwch hefyd archebu a thalu am y canlynol:

Bancio ar y We

Gallwch dalu trwy eich tudalen fancio ar y we eich hun trwy ddyfynnu ein manylion banc sef cod didoli 20-25-69 a rhif cyfrif 43626725. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn dyfynnu eich cyfeir-rif taliadau.

Talu dros y Ffôn

Gallwch wneud taliadau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, trwy ddefnyddio’r dewis digidol talu dros y ffôn.

Trwy ffonio 0845 309 6064, a dilyn y cyfarwyddiadau syml, gallwch wneud taliadau gyda’ch cerdyn credyd neu ddebyd trwy bwyso’r rhifau priodol.

Mae’r cyfleuster talu hwn yn gadael i chi dalu biliau’n uniongyrchol i’r Cyngor am y canlynol:

Neu ffoniwch 01978 292852.

Yn Bersonol

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd / credyd neu arian parod trwy ymweld â Galw Wrecsam yn 16 Stryt yr Arglwydd.

Galw Wrecsam - Oriau Agor

Gallwch wneud taliadau hefyd yn eich Swyddfa Stad Dai leol.

Cardiau Talu

Ar hyn o bryd mae cardiau talu ar gael i holl denantiaid y Cyngor i dalu eu rhent. Maent ar gael hefyd i dalu Treth y Cyngor dan amgylchiadau cyfyngedig. Gall talwyr Treth y Cyngor sy’n byw yn eiddo’r Cyngor lle mae eu swyddfa stad leol wedi cau wneud cais am gerdyn i’r adran.

Mae modd defnyddio’r cardiau yn unrhyw Swyddfa Bost neu yn unrhyw Siop Paypoint.