Ei Dalu… Gwneud taliad i Gyngor Wrecsam?

Ffyrdd o Dalu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ceisio gwneud gwasanaethau’n fwy cyfeillgar a hygyrch.

Fel rhan o’n rhaglen ddatblygu barhaol rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau talu ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes, Rhenti Tai, Amrywiol Ddyledion ynghyd â gallu talu biliau gwasanaethau am Nwy Gogledd Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn uniongyrchol, ac yn ddiogel, i’r Cyngor.

Sylwer y bydd ffi o 2.5% yn daladwy ar bob taliad gyda Cherdyn Credyd o 1 Ebrill 2014.

Cwestiynau cyffredin ynghylch talu ar-lein | Gweld ein Polisi Preifatrwydd

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd fwyaf diogel a mwyaf cyfleus i chi dalu yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. Rydych yn arbed amser ac nid oes angen ysgrifennu sieciau, dim arian parod i’w dalu, dim byd i’w bostio na gorfod ciwio wrth gownteri.

Rydych yn sicr bob amser gyda Debyd Uniongyrchol y cewch ad-daliad ar unwaith os digwydd i gamgymeriad gael ei wneud, sy’n annhebygol iawn.

Gallwch gael cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol yn un o’r tair ffordd ganlynol:

 1. Codi un yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam.


  Map lleoliad Galw Wrecsam – ffeil PDF 200Kb

 2. Ffonio’r adran briodol a gofyn am un ar y rhifau canlynol:
  Treth y Cyngor 01978 292031
  Trethi Busnes 01978 292030
  Dyledwyr 01978 292078
  Tai 01978 315300
 3. Argraffu un, ei lenwi a’i lofnodi, a’i adael yn un o’n swyddfeydd neu ei anfon i:
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  Adran Cyllid a Pherfformiad
  Stryt y Lampint
  Wrecsam LL11 1AR.

Cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol

Gallwch lenwi’r ffurflenni mewn dull electronig ond bydd angen i chi eu hargraffu a’u llofnodi cyn eu dychwelyd.

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol Trethi Busnes – ffeil PDF 54Kb

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol Treth y Cyngor – ffeil PDF 62Kb

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol Anfonebau Dyledwyr – ffeil PDF 111Kb

Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol Rhent Tŷ – ffeil PDF 35Kb

Back to the top

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.


Talu Biliau Ar-lein

Mae’r cyfleuster talu ar-lein hwn yn gadael i chi dalu biliau’n uniongyrchol, ac yn ddiogel, i’r Cyngor ar gyfer:

 • Treth y Cyngor
 • Trethi Busnes
 • Rhent Tŷ
 • Anfonebau Dyledwyr
 • Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Sylwer y bydd ffi o 2.5% yn daladwy ar bob taliad gyda Cherdyn Credyd o 1 Ebrill 2014.

Talu Biliau Ar Lein

Mae holl drafodion yn ddiogel gyda chefnogaeth gwasanaethau VeriSign. Trwy ddefnyddio’r cyfleuster talu hwn rydych yn cytuno â Thelerau ac Amodau Taliadau Ar-lein ein gwefan.

Oherwydd faint o sicrwydd sydd ei angen gyda thaliadau ar-lein dylai eich porwr gwe fod naill ai’n Firefox, Internet Explorer fersiwn 6 neu uwch.

Gallwch hefyd archebu a thalu am y canlynol:

 Os bydd gennych unrhyw gwestiwn ynghylch y Cyfleuster Talu Ar-lein, gwelwch yr adran Cwestiynau Cyffredin Talu Ar-lein.

 I gael gwybodaeth am sicrwydd a phreifatrwydd, gwelwch ein hadran Telerau ac Amodau Taliadau Ar-lein.

yn ôl i'r brig

Bancio ar y We

Gallwch dalu trwy eich tudalen fancio ar y we eich hun trwy ddyfynnu ein manylion banc sef cod didoli 20-25-69 a rhif cyfrif 43626725. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn dyfynnu eich cyfeir-rif taliadau.

yn ôl i'r brig

Talu dros y Ffôn

Gallwch wneud taliadau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, trwy ddefnyddio’r dewis digidol talu dros y ffôn.

Trwy ffonio 0845 309 6064, a dilyn y cyfarwyddiadau syml, gallwch wneud taliadau gyda’ch cerdyn credyd neu ddebyd trwy bwyso’r rhifau priodol.

Mae’r cyfleuster talu hwn yn gadael i chi dalu biliau’n uniongyrchol i’r Cyngor am y canlynol:

 • Treth y Cyngor
 • Trethi Busnes
 • Rhent Tŷ
 • Anfonebau Dyledwyr

Neu ffoniwch 01978 292852.

yn ôl i'r brig

Yn Bersonol

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd / credyd neu arian parod trwy ymweld â Galw Wrecsam yn 16 Stryt yr Arglwydd.

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am i 5.30pm.

Gallwch wneud taliadau hefyd yn eich Swyddfa Stad Dai leol.

yn ôl i'r brig

Cardiau Talu

Ar hyn o bryd mae cardiau talu ar gael i holl denantiaid y Cyngor i dalu eu rhent. Maent ar gael hefyd i dalu Treth y Cyngor dan amgylchiadau cyfyngedig. Gall talwyr Treth y Cyngor sy’n byw yn eiddo’r Cyngor lle mae eu swyddfa stad leol wedi cau wneud cais am gerdyn i’r adran.

Mae modd defnyddio’r cardiau yn unrhyw Swyddfa Bost neu yn unrhyw Siop Paypoint.

yn ôl i'r brig

Cysylltu â Ni

I gael gwybod mwy am y gwasanaethau hyn, cysylltwch â’r adran briodol dros y ffôn neu drwy e-bost:

Treth y Cyngor 01978 292031 counciltax@wrexham.gov.uk
Trethi Busnes 01978 292030 businessrates@wrexham.gov.uk
Dyledwyr 01978 292078 debtors@wrexham.gov.uk
Tai 01978 315300 housing@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig