Cynllun Tocyn Mantais

Tocynnau Teithio Mantais

Oes gennych chi Gerdyn Teithio Rhatach a1ch bod yn byw yng Nghymru, fe ddylech chi fod wedi derbyn cerdyn call fel yr un uchod.

O ddydd Gwener 31 Gorffennaf 2009, ymlaen dim ond y Cerdyn Teithio Rhatach newydd y gallwch ei ddefnyddio i deithio am ddim ar fysiau.

Ni fyddwch yn gallu defnyddio'ch hen gerdyn.

Os nad ydych chi wedi cael cerdyn newydd, cysylltwch arch awdurdod Ileoi.

Os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol ac yn:

 • 60 mlwydd oed neu’n hyn, neu’n
 • Derbyn Lwfans Byw i’r Anabl (gyda chynnwys symudoledd cyfradd UWCH) neu’n
 • Derbyn ychwanegiad symudoledd pensiynwr rhyfel, neu
 • Wedi’ch cofrestru’n ddall, yn rhannol ddall neu’n hollol fyddar neu
 • Heb freichiau neu’n methu defnyddio eich dwy fraich, neu
 • Heb lefaredd, neu
 • Wedi’ch cofrestru fel unigolyn ag anabledd dysgu, neu
 • Methu gyrru car modur oherwydd cyflwr meddygol sydd heb ei achosi gan gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn barhaus

Bydd gennych hawl i gael tocyn, a fydd yn eich galluogi i deithio am ddim ar bob gwasanaeth bws lleol. Bydd eich tocyn teithio am ddim yn ddilys o’r dyddiad y cafodd ei roi i chi drwy’r dydd, bob dydd, nid yn unig yn Wrecsam, ond i deithio ledled Cymru.

Ble a phryd allaf ddefnyddio fy nhocyn?

Bydd eich tocyn mantais yn ddilys ar gyfer teithiau dros y ffin i Loegr cyn belled â bo’ch taith yn ddi-dor ac yn dechrau ac yn gorffen yng Nghymru.

Os ydych yn methu â theithio’n annibynnol ac angen cymorth i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, efallai y gellir rhoi tocyn ychwanegol ar gyfer cydymaith angenrheidiol. Fel arfer bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth feddygol annibynnol i gefnogi hyn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi partneru gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno teithio am ddim ar y darn Cymreig o lein y Gororau, rhwng Wrecsam Ganolog, Gorsaf Gyffredinol Wrecsam, Gwersyllt a phob gorsaf i Bont Penarlâg.

Bydd y prawf gynllun, a ddechreuodd ar 18fed Mai 2008, yn gweithredu am 12 mis i ddechrau. Caiff y rhai sydd â thocynnau mantais (bysys) yn Wrecsam a Sir y Fflint deithio am ddim ar y rhan hwn o’r daith. Os bydd rhywun am deithio i’r gogledd o Shotton yna bydd raid iddynt dalu gweddill y pris.

A oes raid i mi dalu am y tocyn?

Caiff eich tocyn teithio ei roi I chi’n rhad ac am ddim. Fodd bynnag, mae cost am amnewid unrhyw docynnau a gollir neu a ddifrodir.

Sut wyf yn defnyddio fy nhocyn?

Mae defnyddio eich tocyn i deithio yn dibynnu ar reolau a rheoliadau'r gweithredwyr sy’n cynnig y gwasanaeth. Bydd angen i chi ddangos eich tocyn i’r gyrrwr wrth fynd ar y bws er mwyn cael mantais. Rhaid ei ddangos i arolygwyr yn ôl y gofyn. Os methwch â dangos eich tocyn, caiff y fantais ei gwrthod a chaiff pris y daith ei chodi arnoch. Nid yw’r tocyn yn rhoi unrhyw hawliau gwahanol i chi â’r rhai a roddir i unrhyw deithiwr sy’n talu’r pris llawn am docynnau.

Mae eich tocyn yn parhau’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac fe allai gael ei dynnu’n ôl gan y Cyngor neu’r gweithredwr os caiff ei gamddefnyddio.

Sut wyf yn cael fy nhocyn?

Gallwch ymgeisio'n bersonol yn swyddfa ymholiadau Llinell Fysiau yng Ngorsaf Bysiau Stryt y Brenin. Bydd angen i chi fynd â'r canlynol gyda chi.

 • Ffurflen gais wedi’i chwblhau (gweler drosodd)
 • Ffotograff diweddar maint pasport
 • Dogfen i brofi eich cartref swyddogol
 • Dogfen i brofi eich hawl, megis llyfr pensiwn
  • 60 mlwydd oed neu’n hyn, neu’n
  • Os ydych yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl, bydd angen i chi ddangos llythyr dyfarniad hawl dilys
  • Os ydych wedi’ch cofrestru’n ddall, yn rhannol ddall neu’n hollol fyddar, bydd angen i chi gael dogfen I brofi hyn gan y Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Os oes gennych Anabledd Dysgu, bydd angen i chi gyfeirio at y Gwasanaethau Cymdeithasol, y Tîm Iechyd Anabledd Dysgu Cymunedol neu’r Adran Addysg.
  • Os ydych heb lefaredd neu’n methu defnyddio eich dwy fraich, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth feddygol i gefnogi’ch cais.
  • Os ydych yn methu â gyrru oherwydd cyflwr meddygol, bydd angen i chi ddarparu llythyr gwirio gan y DVLA neu’ch meddyg.

Gellwch wneud cais trwy’r post trwy anfon eich ffurflenni cais a chopïau o’ch dogfennau i brofi eich hawl at:

Tocyn Teithio Mantais
Cydlynu Cludiant,
Adeiladaur'r Goron,
Adran yr Amgylchedd,
De Ffordd yr Abaty,
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam,
Wrecsam,
LL13 9PW

Galw Wrecsam - 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Oriau agor (8.30 - 5.30 Dydd Llun – Dydd Gwener) Rhif ffôn 01978 298989


Cynllun Tocyn Mantais

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Cynllun Tocyn Mantais - Gwybodaeth - fersiwn PDF 83Kb 

Cynllun Tocyn Mantais - Ffurflen Gais - fersiwn PDF 42Kb 

Cais Am Docyn Teithio Rhatach Newydd - fersiwn PDF 55Kb 

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft WordPeidiwch ag anfon llyfrau pensiwn, llyfrau archebu na phasportau gyda chais post. Bydd raid i chi gael llungopïau.

yn ôl i'r brig