Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cais i Ostwng Ymyl Palmant

Eiddo mae'r cyngor yn berchen arno neu'r arferai fod yn berchen arno

Os mai'r cyngor sydd berchen yr eiddo dan sylw yna bydd angen i chi wneud cais i'r swyddfa dai berthnasol am eu caniatâd i newid tir blaen yr eiddo yn un wyneb caled ar gyfer cerbydau.

Eiddo sy'n cael ei rentu

Os yw’r eiddo dan sylw yn cael ei rentu, bydd angen i chi wneud cais i’ch landlord am eu caniatâd i wneud y gwaith. Bydd rhaid anfon y caniatâd ysgrifenedig gan y landlord gyda’r ffurflen gais.

Ffyrdd dosbarth A, B neu C - caniatâd cynllunio

Os yw’r fynedfa arfaethedig i gerbydau yn cael ei hadeiladu ar ffordd dosbarth A,B neu C, yna bydd angen caniatâd cynllunio arnoch gan yr awdurdod cynllunio lleol cyn y gallwn ystyried eich cais ymhellach. Does dim angen hyn ar gyfer ceisiadau ar ffyrdd dosbarthiadau eraill.

Os ydych wedi derbyn caniatâd yn barod, neu os nad oes angen caniatâd cynllunio ar y safle, cwblhewch y ffurflen ymholiad neu cychwynnol a’i dychwelyd i:

Adran yr Amgylchedd a Chynllunio
De Ffordd yr Abaty
Stad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW
ebost: traffic@wrexham.gov.uk

Bydd rhaid talu ffi na fydd yn cael ei ddychwelyd o £160.00 ar gyfer pob cais er mwyn talu am gostau gweinyddu ac archwiliadau. Fe’ch cynghorir maes o law pryd i wneud y taliad.

Unwaith rydym wedi derbyn y ffurflen gais wedi ei chwblhau, bydd caniatâd fel arfer yn cael ei roi i adeiladu'r fynedfa yn unol â’n manylion.

Contractwyr

Ni allwn argymell contractwr penodol, ond, mae gennych hawl i gyflogi contractwr o’ch dewis yn unol â'r amodau a eglurir yng nghyfnod nesaf y broses ceisiadau cynllunio, os cymeradwyir eich cais cychwynnol.

Mae’n ofyniad fod gan y contractwr Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gydag isafswm gwarant o £5 miliwn ac wedi ei awdurdodi o dan y Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 i weithio o fewn y Briffordd gyhoeddus.

Cais am Ganiatâd ar gyfer Mynedfa i Gerbydau - Adran 184 Deddf Priffyrdd 1980

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Manylion

Rhowch y manylion canlynol i’n helpu i brosesu eich cais:

Manylion

   

Oes gan yr eiddo fynedfa ar hyn o bryd?

   

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch CYFLWYNO i anfon yr adroddiad hwn atom.