Goleuadau Stryd a Chelfi Goleuedig ar y Stryd

Mae Adran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am dros 12,000 o oleuadau stryd.  Mae hefyd yn gyfrifol am arwyddion traffig sydd wedi eu goleuo.

Nid yw’r Cyngor Sir yn berchen ar bob golau stryd.  Mae cynghorau cymuned neu gynghorau tref yn y Fwrdeistref Sirol yn berchen ar rhai goleuadau.  Rydym yn cynnal a chadw goleuadau ar ran nifer o’r cynghorau cymuned. 

Rhoi gwybod am oleuadau stryd sydd ddim yn gweithio.

Gellir rhoi gwybod am oleuadau sydd ddim yn gweithio yn y ffyrdd canlynol:-

Pan fyddwch yn rhoi gwybod am olau stryd diffygiol, a fyddech cystal â chynnwys yr wybodaeth ganlynol os yn bosib:

 • Enw’r ffordd
 • Rhif y golau (mae hyn i’w weld ar y label sydd ar y postyn)
 • Lleoliad ar y ffordd (e.e. cyfeirio at rift tŷ gerllaw)
 • Natur problem y golau (e.e dim golau, golau yn ystod y dydd)

Galwadau brys

Bydd angen camau brys i ddatrys y canlynol:

 • Difrod oherwydd damwain.
 • Difrod i’r cebl tanddaear.
 • Difrod i’r ceblau uwchben.
 • Gwaith metal a gwifren fyw yn y golwg.
 • Drysau ar goll.
 • Llusern neu orchudd sy’n hongian.
 • Colofn neu bolyn sy’n symud yn y gwynt.

Amser Ymateb

Mae amser ymateb y cyngor i’r diffygion fel a ganlyn:

 • Galwad Brys - mynd i'r safle o fewn 2 awr
 • Canfod diffygion yn ystod archwiliadau gyda'r nos neu ddiffygion mae'r cyhoedd wedi rhoi gwybod amdanynt - 5 diwrnod gwaith

Yn aml bydd diffygion ar oleuadau stryd o ganlyniad i ddim trydan.  Mae rhan fwyaf y goleuadau stryd yn cael trydan o’r prif gyflenwad.  Bydd y Cyngor yn rhoi gwybod am y diffygion hyn i’r cwmni trydan. Rheolir amser ymateb i ddiffygion i’r cyflenwad trydan gan gytundeb cenedlaethol rhwng y Swyddfa Nwy a’r Marchnadoedd Trydan (OFGEM) a chwmnïau dosbarthu’r trydan.  Mae targedau perfformio ymateb y cwmnïau trydan fel a ganlyn:

Gwasanaeth Perfformiad
Atgyweirio ac ymateb i ddiffyg brys Mynd i'r safel o fewn 2 awr
Atgyweirio diffyg pwysig – goleuadau traffig 2 ddiwrnod
Atgyweirio diffyg pwysig – goleuadau nad ydynt yn rheoli traffig O fewn 10 diwrnod gwaith
Atgyweirio diffygion aml-uned O fewn 20 diwrnod gwaith
Atgyweirio diffyg uned sengl O fewn 25 diwrnod gwaith

Mae atgyweirio diffyg pwysig yn ddiffyg a ystyrir i fod yn un brys, er enghraifft lleoliad lle ceir damweiniau’n aml, cyffordd ar ffordd bwysig neu ardal sydd â phryderon am drefn gyhoeddus.  Mae’r categori hwn i’w ddefnyddio â gofal gan gynghorau wrth roi gwybod am ddiffygion cyflenwad.

yn ôl i'r brig