Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodiadau Cyfarwyddyd Ar Gyfer Ymgeiswyr

Croeso i nodiadau’r Cyngor i ymgeiswyr. Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyngor ac arweiniad i’ch cynorthwyo i ymgeisio am swydd â’r Cyngor.

Cyflwyniad

Mae dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod pawb yn addas ar gyfer ei swydd, a bod ei weithdrefn recriwtio yn gadarn ac yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth a rheoliadau.

Gwledigaeth Strategaeth Gymunedol Wrecsam (2009/2020) yw ‘gwella ansawdd bywyd i bawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam’. Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon y nod yw gwneud y Fwrdeistref yn lle sy’n:

Er mwyn cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni’r blaenoriaethau hyn a bodloni ei gyfrifoldebau statudol, mae’n hanfodol bod yr holl ymgeiswyr, yn enwedig y rhai a fydd yn gweithio â phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus, yn mynd trwy weithdrefn recriwtio drwyadl a gwiriadau priodol cyn dechrau cyflogaeth. 

Mae recriwtio i swyddi sy’n cynnwys gweithio â phlant, pobl ifanc a/neu oedolion bregus yn cael ei reoli’n llym gan ddeddfwriaeth a rheoliadau a bydd y rhai sy’n gwneud cais am swyddogaeth o’r fath yn cael gwiriad cofnodion troseddol trwy’r Swyddfa Cofnodion Troseddol. Mae’r gwiriad hwn yn rhoi datgeliad sy’n nodi unrhyw euogfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd terfynol ac mae’n gwirio yn erbyn Rhestr Gwahardd Gweithio â Phlant a Rhestr Gwahardd Gweithio ag Oedolion Bregus yr Awdurdod Diogelu Annibynnol.

Fel rhan o’r broses ymgeisio am swydd, gofynnir i chi am eich dyddiad geni, dyddiadau eich cyfnod mewn addysg, gwybodaeth am eich holl swyddi blaenorol ac a gawsoch chi unrhyw doriadau mewn cyflogaeth. Bydd hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn medru sefydlu hanes addysgol/cyflogaeth cyflawn ar eich cyfer chi. Gofynnir i chi esbonio unrhyw fylchau yn eich cyflogaeth. Ni ddefnyddir eich oedran fel rhan o’r broses ddethol. Serch hynny, mae swyddi penodol yn y Cyngor lle bo cyfyngiadau oedran yn berthnasol. Er enghraifft, mae’n rhaid i chi fod dros 21 oed i weithio mewn Cartref Plant (Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002). Bydd manylion am unrhyw ofynion oedran yn y pecyn manylion am y swydd. 

Yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006, mae cyfrifoldeb ar y Cyngor sicrhau mai dim ond y rhai â hawl cyfreithiol i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig sy’n cael cynnig cyflogaeth. Gofynnir cwestiynau i’r holl ymgeiswyr ynghylch a oes arnynt angen caniatâd i weithio yn y Deyrnas Unedig ac a oes unrhyw gyfyngiadau yn berthnasol. Os ydych chi’n llwyddiannus a’ch bod chi’n cael cynnig swydd gyda ni, disgwylir i chi ddarparu dogfennau perthnasol fel tystiolaeth o’ch hawl i weithio cyn i chi ddechrau gweithio i’r Cyngor. 

Mae’r Cyngor yn cydymffurfio â Safon Diogeledd Personél Sylfaenol Llywodraeth Ei Mawrhydi. Canllaw arfer dda yw hwn ynghylch sgrinio staff a chontractwyr llywodraeth cyn eu cyflogi, ac mae’n ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor fod yn fwy heriol o ran y gwiriadau a wneir ar ddarpar gyflogeion. Prif nod y safon yw cynorthwyo i fynd i’r afael â phroblemau hunaniaeth ffug, gweithio’n anghyfreithlon a thwyll. Er mwyn cydymffurfio â hyn, os cynigir cyflogaeth â’r Cyngor i chi, disgwylir i chi ddilysu eich hunaniaeth, hanes cyflogaeth, cenedligrwydd a statws mewnfudo a’ch cofnod troseddol. 

Cydraddoldeb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl recriwtio i’r Cyngor yn cael ei wneud heb unrhyw wahaniaethu ar sail y nodweddion gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Mae’r Cyngor yn gweithredu’r cynllun “Yn gadarn o blaid pobl anabl” ac felly’n gwarantu cyfweliad i’r holl ymgeiswyr anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol.

Anfonir ffurflen monitro cydraddoldeb â phob pecyn gwybodaeth am swydd.

Mae’r Cyngor yn gweithredu’r cynllun “Yn gadarn o blaid pobl anabl” ac os ydych chi’n berson anabl ac yn bodloni gofynion hanfodol y swydd fe’ch gwahoddir i’r digwyddiad dethol a gwarantir cyfweliad i chi ar gyfer y swydd honno. Os ydych chi’n dymuno manteisio ar y cynllun hwn llenwch a dychwelwch y bonyn perthnasol sy’n rhan o’r Holiadur Monitro Cydraddoldeb, os gwelwch yn dda.    

Gwneir addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr ag anabledd neu nad y Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Bydd rheolwyr recriwtio yn gwirio a yw’r trefniadau neu’r addasiadau arbennig yn briodol ar bob cam yn y broses recriwtio. Hysbysir yr holl ymgeiswyr am unrhyw brofion/asesiadau ymlaen llaw i sicrhau bod amser i ofyn am addasiadau. 

Gwybodaeth am eich Ffurflen Gais

Mae eich ffurflen gais chi’n bwysig iawn.

Dyma’r unig wybodaeth a ddefnyddiwn i benderfynu a fyddwch chi’n cael eich rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad. Ni fydd unrhyw wybodaeth arall sydd gennym ni amdanoch chi, nac unrhyw geisiadau blaenorol yn cael eu hystyried. 
Ymhob achos, mae’n ofynnol i chi lenwi’r ffurflen gais safonol yn llawn er mwyn sicrhau cysondeb. 

Peidiwch â rhestru dyletswyddau eich swydd bresennol neu eich swydd ddiwethaf yn unig. Dylech nodi’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sy’n ofynnol ar gyfer y swydd rydych chi’n ymgeisio amdani a rhowch dystiolaeth eich bod yn meddu ar y rhain. Meddyliwch am unrhyw brofiad gwaith blaenorol neu unrhyw gyfrifoldebau eraill a allai eich cynorthwyo chi i ddatgelu sgiliau efallai eich bod chi’n eu cymryd yn ganiataol. Cofiwch am y sgiliau a’r profiad a gawsoch y tu allan i’ch gwaith hefyd. Os nad ydych chi wedi bod mewn swydd gyflogedig ers amser maith, neu heb fod mewn swydd flaenorol, bydd eich hanes cyflogaeth yn llai pwysig na rhai o’r profiadau a’r cyfrifoldebau a gawsoch chi’n fwy diweddar. Er enghraifft, efallai bod gennych chi gyfrifoldebau domestig sylweddol neu eich bod chi’n trefnu gweithgareddau cymdeithasol neu gymunedol yn eich amser hamdden. 

Mae’r rhan fwyaf o’r adrannau yn y ffurflen gais yn hunanesboniadol ac nid yw’r nodiadau hyn yn ymdrin â nhw. Serch hynny, rydyn ni wedi cynnwys arweiniad ac esboniadau ar gyfer meysydd penodol yn Adran 3. 

Disgrifiad Swydd a Manyleb yr Unigolyn

Mae gan bob swydd wag Ddisgrifiad Swydd a Manyleb yr Unigolyn sy’n cyd-fynd â’r swydd. Mae’r Disgrifiad Swydd yn esbonio pwrpas y swydd ac yn rhestru’r prif gyfrifoldebau, tasgau a dyletswyddau. 

Mae Manyleb yr Unigolyn yn nodi’r cymwysterau, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sy’n ofynnol ar gyfer cyflawni’r swydd. Rhestrir y rhain fel meini prawf ‘hanfodol’ a ‘dymunol’.

Llunio rhestr fer

Bydd y broses llunio rhestr fer wedi ei seilio ar y dystiolaeth a ddarperir yn y ffurflenni cais, sy’n dangos bod ymgeiswyr ar y rhestr fer yn bodloni’r meini prawf hanfodol neu ddymunol ym manyleb yr unigol.

Mae’n arferol i’r rheolwr y bydd deilydd y swydd yn atebol iddo benderfynu pa ymgeiswyr i’w gwahodd am gyfweliad. 

Yr Holiadur Monitro Cydraddoldeb Recriwtio a Dethol

Mae gwerthfawrogi amrywiaeth yn golygu harneisio’r amrywiaeth ehangaf posibl o sgiliau a doniau er budd ein cwsmeriaid a’r Cyngor. Mae gweithlu amrywiol yn cynnwys sgiliau lluosog, doniau lluosog ac mewn gwell sefyllfa i ateb anghenion cymunedau lleol amrywiol. 

Mae dadansoddi data cyflogaeth yn ein helpu ni i ddeall a yw ein polisïau cydraddoldeb yn gweithio ac a yw ein harferion recriwtio a dethol ac arferion cyflogaeth eraill yn deg ac nad ydynt yn anfanteisio unrhyw grwpiau penodol.

Gofynnir yn garedig i chi lenwi Holiadur Monitro Cydraddoldeb, er mwyn ein helpu ni i fonitro a gwella effeithiolrwydd ein harferion recriwtio a dethol a chydymffurfio â’n hymrwymiadau cyfreithiol. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chadw ar wahân, mewn cyfrinachedd, ac nid yw’n rhan o’r broses llunio rhestr fer a chyfweld.   

Cyfrinachedd a Diogeledd Gwybodaeth Bersonol

Byddwn yn parchu eich cyfrinachedd wrth ymdrin â’ch ffurflen gais chi. Bydd cynnwys y ffurflen yn cael eu datgelu i’r rhai sy’n ymwneud â’r broses recriwtio a dethol yn unig.

Os cewch chi eich penodi, defnyddir y ffurflen gais fel rhan o’ch ffeil personol ac ar gyfer casglu gwybodaeth am y gweithlu. Cedwir y wybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1988.

Os yw eich cais yn aflwyddiannus, cedwir eich ffurflen am 6 mis ac yna ei difa. Gallem gadw gwybodaeth at ddibenion monitro ac ystadegau. 

Llenwi’r Ffurflen Gais

Manylion Personol

Yn yr adran hon gofynnir i chi roi manylion unrhyw enwau eraill rydych chi wedi eich adwaen wrthynt. Defnyddir y wybodaeth hon i sicrhau bod yr holl wiriadau hunaniaeth perthnasol yn cael eu cyflawni. 

Yng nghyswllt y cwestiynau am drwydded yrru, dim ond os yw gyrru yn un o ofynion y swydd rydych chi’n ymgeisio amdani y mae angen i chi ateb y cwestiynau am y math o drwydded ac a oes gennych chi unrhyw ardystiadau/pwyntiau cosb arni.

Cyflogaeth Flaenorol

Rhestrwch eich holl gyflogwyr blaenorol yn ôl y dyddiadau, gan ddechrau â’r un mwyaf diweddar yn gyntaf. Nodwch deitl eich swydd, y cyflog a gradd y swydd, dyddiadau cyflogaeth a’r rheswm am adael. Defnyddiwch dalen A4 ar wahân os oes angen er mwyn sicrhau bod manylion eich holl gyflogaeth flaenorol wedi eu cynnwys. Yn unol â Pholisi Recriwito Diogel y Cyngor gellir ceisio geirda gan unrhyw rai neu y cyfan o’ch cyflogwyr blaenorol. 

Bylchau mewn Cyflogaeth

Eto, gan ddechrau â’r mwyaf diweddar yn gyntaf, rhowch fanylion a dyddiadau unrhyw doriadau o’r gwaith am ba bynnag reswm (e.e. gwaith gwirfoddol, rhesymau domestig, teithio). 

Cymwysterau Addysgol, Proffesiynol a Galwedigaethol (y mwyaf diweddar yn gyntaf)

Mae’n rhaid i chi ddangos fod gennych chi’r cymwysterau hanfodol ar gyfer y swydd. Rhowch fanylion eich hanes addysg o 11 oed trwy roi enw’r sefydliad addysgol, dyddiadau, cymwysterau a enillwyd, yn cynnwys y lefel/gradd a phryd y gwnaethoch chi ennill y cymhwyster/cymwysterau. Gwnewch yn siwr eich bod chi’n cynnwys unrhyw gymwysterau proffesiynol (lle bo’n rhaid i chi fod yn aelod o gorff proffesiynol).

Os cawsoch chi eich cymwysterau dramor bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth yn dangos eu bod yn cyfateb i gymwysterau’r Deyrnas Unedig sy’n hanfodol ar gyfer y swydd. Os oes angen cymorth arnoch chi gyda hyn, ffoniwch UK NARIC ar 0871 330 7033.

Os cynigir y swydd i chi, disgwylir i chi gyflwyno tystiolaeth o unrhyw gymwysterau sy’n hanfodol ar gyfer y swydd. 

Aelodaeth Cyrff Proffesiynol/Rheoleiddiol

Os yw’r swydd yn gofyn am gymhwyster proffesiynol neu i chi fod yn aelod o Gorff Rheoleiddio fel maen prawf hanfodol neu ddymunol, nodwch enw’r corff, y dyddiad y cafwyd yr aelodaeth, lefel aelodaeth a’ch rhif aelodaeth, os gwelwch yn dda. 

Os oes gennych chi unrhyw gymwysterau proffesiynol nad ydynt yn cael eu rhestru ym Manyleb yr Unigolyn, fe gewch chi eu cynnwys yn yr adran hon os ydych chi’n teimlo eu bod yn berthnasol. 

Os cynigir y swydd i chi, disgwylir i chi ddarparu tystiolaeth o aelodau Corff Proffesiynol neu Gorff Rheoleiddio sy’n hanfodol ar gyfer y swydd. 

Profiad a Gwybodaeth Arall

Dyma rhan bwysicaf eich cais. Ceisiwch gyfateb eich sgiliau, gwybodaeth a’ch profiad chi â’r gofynion a restrir ym Manyleb yr Unigolyn. 

Defnyddiwch y meini prawf hanfodol/dymunol fel penawdau ac amlinellwch eich profiad perthnasol. Rhowch fanylion am yr hyn wnaethoch chi, y tasgau ynghlwm â hyn, yr hyn a gyflawnwyd a sut mae’n berthnasol i’r swydd rydych chi’n ymgeisio amdani. Dylech gynnwys enghreifftiau o sgiliau a phrofiad y tu allan i’ch cyflogaeth, megis gwaith gwirfoddol neu weithgareddau cymunedol. Os oes gennych chi NVQ neu gymhwyster/profiad galwedigaethol tebyg efallai y byddwch chi’n dymuno disgrifio’r unedau rydych chi wedi eu cyflawni. Os ydych chi’n fyfyriwr efallai y byddwch chi’n dymuno disgrifio unrhyw gyfnodau rydych chi wedi eu treulio’n cael profiad gwaith. 

Cofnodion Troseddol a Chyflogaeth

Yn yr adran hon mae’n ofynnol i chi ein hysbysu ni am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddion neu rybuddion terfynol yn eich erbyn chi. Mae’n ofynnol i chi ddatgelu manylion am unrhyw euogfarnau blaenorol dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, onibai eu bod wedi ‘darfod’. Ystyr euogfarnau wedi darfod yw lle bo’r unigolyn a gafwyd yn euog o drosedd wedi cwblhau cyfnod adsefydlu priodol. Unwaith y bo euogfarn wedi ‘darfod’ nid oes rhaid i’r unigolyn ei ddatgelu na chyfaddef ei fod wedi bodoli yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Fodd bynnag, mae rhai eithriadau yng nghyswllt cyflogaeth a rhestrir y rhain yng Ngorchymyn Eithriadau’r Ddeddf. Mae’r ddau brif eithriad yn ymwneud â phobl sy’n gweithio a phlant ac oedolion bregus. Disgwylir i unigolyn sy’n ymgeisio am swyddi yn y maes yma ddatgelu’r holl euogfarnau, wedi darfod a heb ddarfod. Yn ychwanegol, bydd unrhyw gynnig cyflogaeth i’r swyddi hyn yn ddibynnol ar gael Datgeliad Manwl boddhaol gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Bydd y wybodaeth a gyflwynir gennych chi’n cael ei thrin mewn cyfrinachedd llwyr. Ni fydd bod ag euogfarn yn eich gwahardd rhag cyflogaeth o angenrhaid. Bydd hyn yn dibynnu ar natur y swydd a manylion ac amgylchiadau unrhyw euogfarnau. 

Gallai methu â datgelu unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddion neu rybuddion terfynol, wedi darfod neu heb ddarfod, arwain at dynnu’r cynnig cyflogaeth yn ôl. Os ydych wedi eich penodi eisoes, gallwch gael eich diswyddo heb gyfnod rybudd. 

Geirdaon

Mae geirdaon yn agwedd bwysig o’r broses recriwtio ac mae’n rhaid i chi sicrhau bod un o’ch geirdaon yn cynnwys eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar neu, os nad ydych wedi eich cyflogi o’r blaen, eich pennaeth os ydych chi wedi gadael yr ysgol neu eich tiwtor os ydych chi wedi gadael coleg. Os nad oes gennych chi unrhyw brofiad gwaith, neu nad yw’r cwmni roeddech chi’n gweithio iddo yn bodoli mwyach, bydd geirda gan rywun ac eithrio cyflogwr yn dderbyniol (e.e. eich meddyg, cyfreithiwr neu gyn athro). Os ydych chi’n gweithio i’r Cyngor ar hyn o bryd, rhowch enw a manylion cyswllt eich rheolwr llinell, os gwelwch yn dda. 

Yn arferol byddwn yn gofyn am eirda gan y rhai a nodwyd gennych chi os ydych chi’n cael eich gwahodd am gyfweliad, onibai eich bod chi’n nodi ar eich ffurflen na ddylid cysylltu â nhw ar y cam yma. Fodd bynnag, mae unrhyw ‘gynnig cyflogaeth’ a wneir yn amodol ar eirdaon boddhaol (gweler ‘Cynnig cyflogaeth’). 

Rydyn ni’n cadw’r hawl i gysylltu ag unrhyw rai neu bob un o’ch cyflogwyr blaenorol. 

Nid ydym yn derbyn geirdaon gan berthynas, partner neu un o Aelodau Etholedig y Cyngor. 

Datganiad

Bydd angen i chi lofnodi eich ffurflen gais i ddatgan yn swyddogol bod y wybodaeth a ddarparwyd yn gwyir. Os ydych chi wedi cyflwyno eich cais ar-lein, a’ch bod yn cael eich dethol ar y rhest fer, gofynnir i chi lofnodi eich ffurflen gais yn y cyfweliad. 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno eich cais a bod y dyddiad cau wedi mynd heibio, bydd y broses isod yn digwydd: 

Rhestr fer – Yn arferol, cynhelir cyfarfod llunio rhestr fer cyn pen pythefnos ar ôl y dyddiad cau i nodi’r ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r gofynion hanfodol/dymunol a nodir ym Manyleb yr Unigolyn, ac fe’u gwahoddir i ddod i gyfweliad ffurfiol. Bydd eich addasrwydd ar gyfer y swydd yn cael ei asesu yn erbyn yr ymgeiswyr eraill. 

Yn anffodus, oherwydd nifer y ffurflenni cais a dderbyniwn, ni fedrwch gydnabod pob cais unigol. Felly, os nad ydych chi wedi clywed gan y Cyngor bedair wythnos ar ôl y dyddiad cau dylech dybio nad ydych chi wedi eich rhoi ar y rhestr fer. 

Cyfweliad – Yn arferol cynhelir y rhain cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau.
Yn ystod y cyfweliad, yn ogystal â gofyn cwestiynau sy’n berthnasol i’r swydd ac am eich profiad chi, gallem ofyn, lle bo’n berthnasol:  

Cynnig Cyflogaeth

Yn dilyn y cyfweliad, os ydych chi’n llwyddiannus, bydd y Swyddog Penodi yn cynnig cyflogaeth i chi ar lafar. Ond bydd y cynnig hwn yn amodol ar dderbyn gwiriadau boddhaol o ran geirdaon, cliriad meddygol, Datgeliad Swyddfa Cofnodion Troseddol (os yw’n berthnasol), tystiolaeth foddhaol o gymwysterau, aelodaeth Corff Proffesiynol/Rheoleiddio, gwiriadau hunaniaeth, hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig a gwiriadau Safon Diogeledd Personél Sylfaenol Llywodraeth Ei Mawrhydi.

Edrychwch ar y cwestiynau cyffredin ynghylch ymgeisio am swydd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd.

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau am y swydd hon, neu’r broses i’w dilyn, siaradwch â’r ‘swyddog cyswllt’ a enwir yn yr hysbyseb neu’r tîm Adnoddau Dynol, os gwelwch yn dda (mae’r rhif ffôn yn yr hysbyseb swydd). 

Gweler hefyd: